Finlands Banks mål är att fortlöpande utveckla miljöskyddet och att öka energi- och materialeffektiviteten. Tack vare energisparåtgärder i fastigheterna och förändringar i bygginvesteringarna sjönk Finlands Banks och Finansinspektionens totala utsläpp betydligt 2023.

Artikeln i korthet

Klimatavtryck

Klimatavtrycket från Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhet omfattar såväl utsläppen från organisationernas egen verksamhet som utsläppen i värdekedjan. Klimatavtrycket från verksamheten minskade 33 % jämfört med 2022.

Energisparåtgärder

I Vandakontoret genomfördes 2023 flera energisparåtgärder som fick elförbrukningen att minska med sammanlagt 11 %. Åtgärder för att minska energiförbrukningen vidtogs också i Helsingforskontoren.

De största utsläppskällorna

Den största delen av Finlands Banks och Finansinspektionens utsläpp uppkommer i värdekedjan. De huvudsakliga utsläppskällorna i värdekedjan 2023 var bygginvesteringar, upphandling, köp av tjänster och tjänsteresor.

Finlands Banks och Finansinspektionens klimatavtryck har sedan 2021 beräknats enligt den internationellt erkända och rekommenderade standarden för utsläppsredovisning, dvs. protokollet för utsläpp av växthusgaser (GHG, Greenhouse Gas Protocol).

Inga större förändringar gjordes i utsläppsredovisningen 2023 jämfört med det föregående redovisningsåret. Tack vare den nya redovisningsmetoden är utsläppsresultaten för 2021–2023 sinsemellan jämförbara, medan tidigare utsläppsdata inte kan jämföras med nyare data.

Finlands Banks klimatavtryck 2023

Finlands Banks beräkning av klimatavtrycket styrs av det globala GHG-protokollet

GHG-protokollet är den vanligaste standardiserade redovisningsmetoden globalt för bestämning och rapportering av företags och andra organisationers utsläpp av växthusgaser.

Enligt GHG-protokollet indelas utsläppen i direkta och indirekta utsläpp med hjälp av tre olika utsläppskategorier, så kallade scope.

Scope 1 avser direkta utsläpp som uppkommer av ett företags eller en organisations egen verksamhet; dessa är lättast att hantera. Scope 1-utsläppskällorna för Finlands Bank och Finansinspektionen omfattar bränsleförbrukning i transportmedel och utrustning i organisationens besittning.

Till scope 2-kategorin hör indirekta utsläppskällor som härrör från tillförd energi, såsom elproduktionen i lokaler som är i organisationens besittning.

De indirekta utsläppen från produktionen av tillförd energi har beräknats enligt en marknadsbaserad redovisningsmetod. Redovisningen fångar således upp produktionsmetoderna för både Finlands Banks och Finansinspektionens energileverantörer. Den energi som organisationen köper är miljövänligare än genomsnittet för Finland.

Scope 3-kategorin omfattar utsläppskällorna för företagets hela värdekedja. De indirekta utsläppen i värdekedjan omfattar Finlands Banks och Finansinspektionens upphandling och köp av tjänster, bygginvesteringar, primärproduktionen av tillförda bränslen, transporter, avfall som bildas i bankens lokaler, tjänsteresor, medarbetarnas arbetsresor, distansarbete och hyresgästernas energiförbrukning.

Energisparåtgärder

Finlands Banks klimatavtryck minskade 2023 tack vare energisparåtgärder och trots det världspolitiska läget

Klimatavtrycket från Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhet 2023 var 5 514 t CO2e, vilket omfattade såväl utsläppen från organisationens egen verksamhet som utsläppen i värdekedjan.  Klimatavtrycket från verksamheten minskade 33 % jämfört med 2022.

Utsläppen från Finlands Banks och Finansinspektionens egen verksamhet (scope 1 och 2) utgjorde 2023 sammanlagt 1 229 t CO2 e och var därmed 5 % mindre än året förut.

Scope 2-utsläppen påverkades av flera olika faktorer. I Vandakontoret genomfördes 2023 flera energisparåtgärder som minskade elförbrukningen. Till följd av kriget i Ukraina ökade emellertid utsläppen från energiproduktionen i Finland, då både värme- och elproduktionen var koldioxidintensivare än tidigare och förnybara energikällor användes mindre i produktionen.

Energiproduktionen kommer framöver att fokusera på utsläppssnåla produktionsformer. Den minskade elförbrukningen kommer också att återspeglas i lägre utsläppsvolymer i Vanda.

I Vandakontoret byttes belysningen ut mot LED-lampor och frekvensomriktare som minskar energiförbrukningen installerades i luftkonditioneringssystemet. Värmeisoleringen effektiverades genom att fasadens glaskonstruktioner byttes ut mot energieffektivare element och genom att värmeisolermaterialet i fasaden förbättrades.

Tack vare dessa åtgärder minskade elförbrukningen med 11 %, men på grund av de årliga temperaturväxlingarna kommer skillnader i värmeförbrukningen sannolikt att kunna konstateras först under åren framöver.

I Helsingforskontoren genomfördes också energisparåtgärder som kommer att påverka utsläppen med fördröjning. Restaureringen av huvudingången vid Fredsgatan och byte av huvudfläktarna samt deras reglering med frekvensomriktare minskar energiförbrukningen liksom installationen av luftvärmepumpar i den nedre villan på Ramsöudd.

Finlands Banks största utsläppskällor 2023

Den största delen av Finlands Banks utsläpp uppkommer i värdekedjan

Den största delen av Finlands Banks och Finansinspektionens utsläpp uppkommer i värdekedjan (scope 3). Scope 3-utsläppen för 2023 var 4 286 t CO2e och utgjorde 78 % av de totala utsläppen. De huvudsakliga utsläppskällorna var bygginvesteringar, upphandling, köp av tjänster och tjänsteresor.

Scope 3-utsläppen minskade  39 % jämfört med 2022, vilket förklaras framför allt av att bygg- och renoveringsprojekten var betydligt färre än året förut. En bidragande orsak till minskningen var energisparåtgärderna i Vandakontoret, som också resulterade i en betydlig sänkning av hyresgästernas indirekta utsläpp.

Endast utsläppen från tjänsteresor ökade tydligt jämfört med det föregående redovisningsåret. Det förklaras av naturlig årlig variation samt normaliseringen av arbetssätten efter coronapandemin.

Finlands Bank och Finansinspektionen följer upp miljöpåverkan med ett mätetal relaterat till verksamhetskostnaderna. Det fångar upp alla utsläpp från organisationernas egen verksamhet och utsläppen i värdekedjan (scope 1–3).

Under 2023 uppgick utsläppen i förhållande till verksamhetskostnaderna till 48 kg/t CO2e/1 000 euro.

Finlands Banks totala utsläpp sjönk betydligt.