Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. År 2023 blev situationen på finansmarknaden gynnsammare i avkastningshänseende efter ett krävande fjolår.

Artikeln i korthet

Förvaltning av finansiella tillgångar

Det skedde en viss återhämtning på finansmarknaden under 2023. Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar uppgick till 586 miljoner euro.

Finansiella tillgångar och valutareserv

Förvaltningen av valutareserven utgör en viktig del av Finlands Banks lagstadgade uppgifter och bidrar till att skapa beredskap för framtida osäkerhetsfaktorer och risker. År 2023 genererade Finlands Banks finansiella tillgångar betydligt bättre avkastning än året innan.

Ansvarsfulla investeringar och klimatrapportering

Finlands Bank betonar hållbarhet i sin investeringsverksamhet. Hållbarhetshänsyn har integrerats i tillgångsförvaltningen och i investeringspolicyn. Finlands Bank följde upp och rapporterade om klimatpåverkan av sin investeringsverksamhet i enlighet med Eurosystemets harmoniserade rapporteringskrav.

Förvaltning av Finlands Banks finansiella tillgångar

Finansmarknaden normaliserades 2023

Med tanke på avkastningen blev läget på finansmarknaden 2023 mer normalt efter ett mycket krävande fjolår.

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar 2023 uppgick till 586 miljoner euro, varav avkastningen på den egentliga investeringsverksamheten exklusive inverkan av valutakursförändringar var 543 miljoner euro.

Med Finlands Banks finansiella tillgångar avses de poster i balansräkningen som hänför sig till bankens egen investeringsverksamhet och som vid utgången av 2023 utgjorde ca 13,4 miljarder euro.

De finansiella tillgångarna omfattar inte balansposter som härrör från Eurosystemets penningpolitik, såsom penningpolitiska program för köp av värdepapper eller utlåning till affärsbanker.

Finlands Bank fattar beslut om storleken av sina finansiella tillgångar med beaktande av avtalet om finansiella nettotillgångar (ANFA, Agreement on Net Financial Assets).

ANFA är ett avtal mellan centralbankerna i Eurosystemet och Europeiska centralbanken (ECB). Avtalet reglerar de investeringar som centralbankerna i Eurosystemet gör vid utövandet av sina nationella uppgifter.

Finlands Bank förvaltar sina finansiella tillgångar i enlighet med målen för centralbanksverksamheten och med beaktande av intäkterna från och riskerna i investeringsverksamheten samt hållbarhetsaspekter.

Förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter

Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Storleken och valutafördelningen av Finlands Banks valutareserv är ett strategiskt beslut som grundar sig på beredskapsaspekter. Finlands Banks direktion fattar beslut om förvaltningen av valutareserven vid behov eller minst vart tredje år.

Målnivåerna per valuta för 2022–2024 är 5 miljarder för amerikanska dollar (USD), 650 miljoner för brittiska pund (GBP)och 95 miljarder för japanska yen (JPY) i respektive valuta.

Förvaltningen av valutareserven intar en primär roll i arbetet för att säkerställa Finlands Banks ekonomiska beredskap för framtida osäkerhetsfaktorer och risker. Dessutom skapar Finlands Bank bland annat beredskap för kriser som kan försämra landets externa betalningsförmåga.

Finansiella tillgångar och valutareserv

Sammansättningen av Finlands Banks finansiella tillgångar 2023

Vid utgången av 2023 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 13,4 miljarder euro (tabell 6).

Det förnyade ramverket för finansiella tillgångar infördes i början av året. I enlighet med det består de finansiella tillgångarna av valutareserven, långsiktiga investeringar samt bankens guldreserv.

Finlands Banks valutareserv består i sin tur av direkta och indirekta investeringar i räntebärande värdepapper i euro och andra valutor tillsammans med de särskilda dragningsrätterna (SDR, Special Drawing Rights) i Internationella valutafonden (på finska).

Värdet av Finlands Banks guldreserv var 2,9 miljarder euro vid utgången av 2023. Banken bedrev inte aktiv investeringsverksamhet med guldreserven under 2023.

Tabell 6.
Finlands Banks finansiella tillgångar 31.12.2023Mn euro 31.12.2022Mn euro
Guld 2 945 2 690
Valutareserv 6 923 6 861
SDR 986 933
Räntebärande värdepapper i USD 4 296 4 274
Räntebärande värdepapper i GBP 763 718
Räntebärande värdepapper i JPY 621 684
Räntefonder 257 252
Långsiktiga investeringar 3 553 1 484
Aktieportfölj 1 281 1 328
Fastighetsportfölj 172 156
Portfölj av räntebärande värdepapper 493
Kontanter 1 607
Summa 13 421 11 035
Källa: Finlands Bank.

Finlands Banks investeringspolicy är ett beslut på strategisk nivå  

Finlands Banks finansiella tillgångar investeras i enlighet med en investeringspolicy som årligen fastställs av bankens direktion. Investeringspolicyn består av en policy för investering i räntebärande värdepapper, en policy för långsiktiga investeringar och principerna för ansvarsfulla investeringar.

Policyn för investering av valutareserven i räntebärande värdepapper bestämmer den strategiska fördelningen av investeringarna i räntebärande värdepapper på tillgångsklasser och anger en ränterisknivå för varje enskild valuta.

För de långsiktiga investeringarna är den förväntade avkastningen högre och likviditetskravet lägre än för övriga finansiella tillgångar. Diversifiering av investeringarna mellan olika tillgångar förbättrar förhållandet mellan risk och avkastning i balansräkningen som helhet.

Finlands Bank uppdaterar principerna för ansvarsfulla investeringar (på finska) vid behov och årligen i samband med fastställandet av investeringspolicyn. På bankens webbplats publiceras våren 2024 också en årsrapport över Finlands Banks ansvarsfulla investeringar (på finska).

I investeringspolicyn för de finansiella tillgångarna fastställs ett strategiskt marknadsbaserat index för direktinvesteringar i räntebärande värdepapper. Indexet används sedan som en jämförelsepunkt för investeringarna.

Tillgångsförvaltningsbyrån vid Finlands Bank kan i sin investeringsverksamhet avvika från det strategiska indexet inom ett tillåtet handlingsutrymme och i enlighet med givna risklimiter.

En långsiktig investeringspolicy som beaktar riskerna i hela balansräkningen gör det möjligt att upprätthålla en stark balansräkning och främjar Finlands Banks mål om en stabil vinstutdelning till staten utan att kapitaltäckningen äventyras.

Investeringar av Finlands Banks valutareserv i räntebärande värdepapper 2023

Investeringarna av Finlands Banks valutareserv i räntebärande värdepapper (exkl. SDR-innehav (på finska)) fördelades på statsobligationer och insättningar i centralbanker (57,6 %), obligationer utgivna av multinationella eller statsbundna institutioner (27,1 %), bankernas säkerställda obligationer med bakomliggande tillgångar (4,7 %), företagsobligationer (10,0 %) och kontantinstrument (0,6 %).

Direktinvesteringarna i fonder utgjorde sammanlagt 257 miljoner euro och bestod av investeringar i BIS (Bank for International Settlements, Banken för internationell betalningsutjämning) fond för gröna obligationer (green bond).

Den genomsnittliga durationen eller löptiden, som utgör ett mått på ränterisken, var 2,3 år för den räntebärande portföljen vid slutet av 2023. Investeringarna görs i obligationer med högt kreditbetyg.

Finlands Banks långsiktiga investeringar 2023

Finlands Bank gör långsiktiga investeringar i syfte att bibehålla realvärdet på mycket långfristiga kapitalposter i balansräkningen.

De långsiktiga investeringarna bestod 2023 av aktie-, fastighets-, ränte- och kontantinvesteringar. Vid utgången av året var den långsiktiga aktieportföljens storlek 3 553 miljoner euro.

Aktieportföljens investeringar har gjorts i indexfonder som följer ett globalt index för utvecklade ekonomier och beaktar hållbarhets- och klimatfrågor. Investeringarna har genomförts via passiva ETF-fonder (Exchange Traded Funds).

Investeringarna i fastighetsportföljen är diversifierade på flera europeiska onoterade fastighetsfonder som äger attraktivt belägna fastigheter som är lätta att hyra ut.

Avkastning på och risker i Finlands Banks finansiella tillgångar

År 2023 genererade Finlands Banks finansiella tillgångar betydligt bättre avkastning än året innan (4,5 % mot –0,2 % under 2022).

Marknadsräntorna steg i början av året och även om den lokala bankkrisen i Förenta staterna i mars tillfälligt ökade osäkerheten, fortsatte ränteuppgången mot hösten och marknadens huvudfokus låg på inflationsutvecklingen och centralbankernas penningpolitik.

På hösten började ekonomiska data visa tecken på att försvagas och inflationen saktade in, varpå räntorna sjönk mot slutet av året.

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar 2023 var 4,5 % (585,8 miljoner euro). Avkastningen på den egentliga investeringsverksamheten exklusive inverkan av valutakursförändringar, bankens guldreserv och SDR-innehav var 5,8 % (543,2 miljoner euro)

Tabell 7.
Avkastning på Finlands Banks finansiella tillgångar 2023 2022
% Mn euro % Mn euro
Valutareservens portfölj av räntebärande värdepapper 4,1 238,0 -3,1 -192,9
Långsiktiga investeringar 8,8 305,2
Aktieportfölj 20,2 260,1 -17,7 -268,8
Fastighetsportfölj -11,6 -19,0 6,7 10,3
Portfölj av räntebärande värdepapper 1,0 4,6
Kontanter 3,9 59,5
Summa investeringar 5,8 543,2 -5,9 -451,3
Valutakursförändring i valutareservens portfölj av räntebärande värdepapper -3,6 -216,3 3,5 263,3
Summa investeringsportföljen 3,5 326,9 -2,5 -188,0
Guld 9,5 255,0 6,0 152,3
Särskilda dragningsrätter, SDR 0,4 3,9 1,8 11,4
Summa finansiella tillgångar 4,5 585,8 -0,2 -24,3
Källa: Finlands Bank.

Avkastningen på investeringarna av Finlands Banks valutareserv i räntebärande värdepapper var 238,0 miljoner euro, varav merparten eller 204,6 miljoner euro härrörde från investeringar i amerikanska dollar. Avkastningen på räntebärande investeringar i brittiska pund var 33,3 miljoner euro och avkastningen på räntebärande investeringar i japanska yen svagt negativ, −0,5 miljoner euro.

Även aktiemarknaden drog nytta av räntenedgången vid slutet av året och som helhet var 2023 ett starkt år på aktiemarknaden. Globalt sett steg aktiekurserna under året ca 20 % med draghjälp av den amerikanska ekonomin och de stora teknologibolagen. Aktieinvesteringarna i Finlands Banks långsiktiga portfölj gav en avkastning på 20,2 % eller 260,1 miljoner euro 2023.

Avkastningen på fastighetsinvesteringar var svag hela året. De stigande räntorna och försämrade ekonomiska utsikterna i Europa pressade ned värderingarna av fastighetsinvesteringarna.

Detta återspeglades också i fastighetsinvesteringarna i Finlands Banks långsiktiga portfölj, vars avkastning under 2023 blev klart negativ med −11,6 % eller −19,0 miljoner euro.

Finlands Banks fastighetsportfölj består av investeringar i onoterade fastighetsfonder med en låg riskprofil, dvs. så kallade core-fonder. Värdeutvecklingen på dem sker med eftersläpning jämfört med marknaden för börsnoterade fastighetsfonder och således bidrog också de svåra marknadsförhållandena året innan till den sjunkande avkastningen för 2023.

Beräknat i euro minskade Finlands Banks finansiella tillgångar under 2023 på grund av valutakursförändringar då amerikanska dollarn och japanska yenen försvagades gentemot euron.

Försvagningen av dollarn medförde negativa omvärderingar på −152,8 miljoner euro och försvagningen av yenen negativa omvärderingar på −88,2 miljoner euro under 2023. Förstärkningen av brittiska pundet avspeglades i sin tur i en positiv omvärdering av valutareserven med 24,2 miljoner euro och också värdeökningen på guldet bidrog till att öka värdet på de finansiella tillgångarna i euro med sammanlagt 255,0 miljoner euro.

Marknadsrisken (Value-at-Risk 99 %, en dags horisont) för de finansiella tillgångarna varierade under 2023 mellan 66 miljoner euro och 186 miljoner euro (diagram 22).

Valutakursrisken är den största risken i Finlands Banks räntebärande portfölj i utländsk valuta. Valutareservens storlek har dimensionerats för centralbanksuppgifterna.

Finlands Banks andel av Europeiska centralbankens valutareserv 2023

ECB har en egen valutareserv, vars förvaltning har anförtrotts de nationella centralbankerna i Eurosystemet i proportion till deras andelar enligt en kapitalfördelningsnyckel.

Finlands Bank förvaltar en del av ECB:s valutareserv i samarbete med Estlands centralbank. I förvaltningen av ECB:s valutareserv accentueras säkerhets- och likviditetsaspekter, eftersom det primära syftet med reserven är att garantera Eurosystemet tillräckliga resurser för eventuella valutamarknadsinterventioner.

Värdet på den andel av valutareserven i amerikanska dollar som består av Finlands och Estlands sammanslagna andelar uppgick vid slutet av 2023 till 1 175 miljoner euro. Mer information om förvaltningen av ECB:s valutareserv finns i ECB:s årsrapport.

Ansvarsfulla investeringar och klimatrapportering 2023

Hållbarhet är en styrande faktor för Finlands Banks investeringsbeslut

De grundläggande principerna och målen i centralbankernas investeringsverksamhet är typiskt säkerhet, likviditet och avkastning.

I Finlands Bank har hållbarhet lagts till som ett fjärde mål som styr investeringsbesluten och bildar en integrerad del av den dagliga investeringsverksamheten.

Finlands Banks investeringsportfölj förvaltades under 2023 i enlighet med bankens principer för ansvarsfulla investeringar (på finska).

Finlands Bank har satt ett nettonollutsläppsmål (på finska) för hela investeringsportföljen som ska uppnås senast 2050. I detta syfte har kvantitativa och kvalitativa etappmål (på finska) ställts för tillgångarna i investeringsportföljen. Under 2023 låg dessa tillgångar i linje med etappmålen för 2025.

Huruvida banken uppnår nettonollutsläppsmålet för hela investeringsportföljen beror i första hand på hur staterna lyckas uppnå målen i Paris klimatavtal, eftersom en betydande del av Finlands Banks investeringstillgångar har investerats i statsobligationer till följd av centralbanksverksamheten. Nettonollutsläppsmålet kan uppnås redan före 2050 i fråga om aktier och företagsobligationer.

Finlands Banks investeringsverksamhet utvecklades och genomfördes också i enlighet med de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment (på engelska)) som banken undertecknade 2019.

PRI:s utvärderingsrapport för 2022 som erhölls i slutet av 2023 gav Finlands Bank goda betyg för en hållbar investeringsverksamhet.

Klimatnyckeltal för Finlands Banks investeringsverksamhet

Finlands Bank publicerade i april 2023 för första gången en årsrapport över ansvarsfulla investeringar (på finska) för 2022, som också innehåller en klimatrapport över bankens finansiella tillgångar och klimatnyckeltalen per investeringskategori enligt Eurosystemets jämförbara rapporteringskrav. Årsrapporten över ansvarsfulla investeringar och klimatnyckeltalen för 2023 publiceras under våren 2024 på Finlands Banks webbplats på finska. I publikationen beskrivs också beräkningsformlerna för klimatnyckeltalen och rapporteras vissa element utöver Eurosystemets minimikrav, såsom framåtblickande klimatnyckeltal.

De största utsläppen från Finlands Banks investeringar hänför sig till statsobligationer som ingår i Finlands Banks investeringsportfölj bland annat på grund av bankens centralbanksuppgifter (tablell 8).

Tabell 8.
Klimatnyckeltal för Finlands Banks investeringsverksamhet 31.12.2023
Statliga emittenter
Stater och statsbundna institutioner
Produktion Konsumtion Staten
Portföljens storlek (miljoner euro) 3 661
Gröna obligationer (miljoner euro) 39
WACI (Weighted Average Carbon Intensity, ton koldioxidekvivalenter (tCO2e) per köpkraftsparitetsjusterad BNP, folkmängd eller totalkonsumtion) 340 20 340
WACI (täckningsgrad för klimatdata) 97% 97% 97%
Totala utsläpp (ton koldioxidekvivalenter, tCO2e) 970 000 1 099 000 143 000
Totala utsläpp (täckningsgrad för klimatdata) 97% 97% 97%
Klimatavtryck (ton koldioxidekvivalenter (tCO2e) per investerade miljoner euro) 340 380 50
Klimatavtryck (täckningsgrad för klimatdata) 97% 97% 97%
Icke-statliga emittenter
TOTALT Multinationella emittenter Säkerställda obligationer Företagsobligationer Aktier
Portföljens storlek (miljoner euro) 3 676 1 497 273 636 1 270
Gröna obligationer (miljoner euro) 359 336 0 24
WACI (Weighted Average Carbon Intensity, ton koldioxidekvivalenter (tCO2e) per omsättning miljoner euro) 40 <10 <10 60 80
WACI (täckningsgrad för klimatdata) 85% 64% 100% 97% 100%
Totala utsläpp (ton koldioxidekvivalenter, tCO2e) 83 000 <100 <100 37 000 46 000
Totala utsläpp (täckningsgrad för klimatdata) 85% 64% 100% 97% 100%
Klimatavtryck (ton koldioxidekvivalenter (tCO2e) per investerade miljoner euro) 30 <1 <1 60 40
Klimatavtryck (täckningsgrad för klimatdata) 85% 64% 100% 97% 100%
Källor: ISS, C4F och Världsbanken.

Aktieportföljens klimatavtryck minskade som planerat mot etappmålet för 2025

Aktieportföljen närmade sig liksom året innan det etappmål för 2025 som ställts för aktieportföljen, dvs. att halvera den genomsnittliga koldioxidintensiteten (WACI, Weighted Average Carbon Intensity) jämfört med utgångsläget 2021 (tabell 9).

Under 2023 gjordes inga tilläggsinvesteringar i klimat- eller ESG-fonder, men aktieallokeringens koldioxidintensitet förbättrades genom de avyttringar som vid slutet av året gjordes från indexfonder som följer ett globalt index för utvecklade ekonomier i syfte att justera den totala allokeringen i den långsiktiga investeringsportföljen.

Tabell 9.
Minskning av utsläppsintensiteten i Finlands Banks aktieportfölj, jämförelse av utgångsläget och läget vid slutet av 2023
31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 Q1 2021 (utgångsläge)
WACI (Weighted Average Carbon Intensity, ton koldioxidekvivalenter (tCO2e) per omsättning miljoner USD) 87 107 135 151
Procentuell minskning −43 % −29 % −11 %
Källa: ISS.


Följande artikel

Hantering av Finlands Banks finansiella risker 2023