Revisionsberättelse från Finlands Banks revisorer om Finlands Banks bokslut, bokföring och förvaltning 2023

Till riksdagens bankfullmäktige

Vi har utfört en revision av Finlands Banks bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2023. Bokslutet, som undertecknats av direktionen, innehåller balansräkningen, resultaträkningen och noterna till dem samt årsberättelsen.

Direktionens ansvar

Direktionen ansvarar för att bokslutet upprättas och att det ger en riktig och rättvisande bild i enlighet med bestämmelserna om upprättande av Finlands Banks bokslut och uppfyller de lagstadgade kraven. Direktionen ska se till att bokföringen stämmer överens med lag och sköts på ett tillförlitligt sätt. Direktionen ansvarar också för en sådan intern kontroll som den bedömer som nödvändig för att kunna upprätta ett bokslut utan väsentliga felaktigheter på grund av missbruk eller fel.

Revisorernas ansvar

Det är vår skyldighet att efter utförd revision lämna uttalande om bokslutet. Vi följer de yrkesetiska principerna. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Finland. God revisionssed innebär att vi planerar och utför revisionen för att på ett betryggande sätt försäkra oss om huruvida bokslutet innehåller väsentliga felaktigheter och om direktionen har gjort sig skyldig till någon gärning eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot Finlands Bank eller brutit mot lagen om Finlands Bank. Vid granskningen av förvaltningen har lagligheten i direktionens verksamhet utretts.

I revisionen ingår åtgärder för att förvärva revisionsbevis om siffror och andra uppgifter i bokslutet. Revisorn väljer åtgärder utifrån en prövning där det ingår en bedömning av riskerna för väsentliga felaktigheter på grund av missbruk eller fel. I riskbedömningen väger revisorn in den interna kontrollen, som är betydelsefull i Finlands Bank för att bokslutet ska ge en riktig och rättvisande bild.

Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera revisionsåtgärder som lämpar sig under rådande omständigheter, men inte i syfte att lämna uttalande om hur effektiv den interna kontrollen i Finlands Bank är. Till revisionen hör också att bedöma om  de grunder för bokslutet som fastställts av riksdagens bankfullmäktige har iakttagits, om de tillämpade principerna för att upprätta bokslut är korrekta, om den operativa ledningens bokföringsberäkningar är rimliga och om bokslutet har lämplig uppläggning.

Vår uppfattning är att vi har förvärvat de adekvata revisionsbevis som behövs till underlag för vårt uttalande.

Uttalande om bokslutet

Enligt vår mening

  • är bokslutet upprättat i enlighet med gällande bestämmelser och de bokslutsprinciper som fastställts av riksdagens bankfullmäktige. Bokslutet innehåller riktiga och rättvisande uppgifter om resultatet av Finlands Banks verksamhet och dess ekonomiska ställning i enlighet med bestämmelserna om upprättande av Finlands Banks bokslut. Uppgifterna i den årsberättelse som ingår i bokslutet står inte i strid med uppgifterna i resultaträkningen, balansräkningen och noterna till dem.
  • kan bokslutet för det granskade året fastställas.
  • vi tillstyrker att räkenskapsårets resultat disponeras enligt direktionens förslag.

Helsingfors den 8 mars 2024

Veijo Niemi

Markku Eestilä

Tuula Haatainen

Juha Kerimaa, CGR

Tiina Lind, CGR, OFGR