ECB-rådet fortsatte under 2023 höjningen av styrräntorna som hade inletts den 27 juli 2022. Räntorna steg sammanlagt sex gånger under året. Räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna steg från 2,5 % till 4,5 % och genomsnittsräntan var 3,80753 %. Inlåningsräntan steg från 2,0 % till 4,0 % och genomsnittsräntan var 3,30753 %. Ränteuppgången ökade Finlands Banks ränteintäkter, men ränteutgifterna ökade ännu mer, varför Finlands Banks räntenetto för 2023 var negativt. 

1. Ränteintäkter

Ränteintäkterna från hemmahörande utanför och i euroområdet uppgick till totalt 3 880,1 miljoner euro. Av detta utgjorde 447,0 miljoner euro ränteintäkter i utländsk valuta och 3 433,0 miljoner euro ränteintäkter i euro.

Räntan på ECBS-poster, dvs. fordran på ECB motsvarande överföring av valutareserver, skulden och fordran för ECB:s sedelandel, tilldelningen enligt kapitalfördelningsnyckeln och den åtföljande justeringen samt TARGET-saldona motsvarar räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Under 2023 inflöt på dessa totalt 2 392,0 miljoner euro i ränteintäkter.

Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2023 2022 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 199,8 69,2 130,6
Intäkter från diskonteringsinstrument 1,5 1,8 -0,3
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,8 0,3 0,4
Utdelningar på fondandelar 28,7 27,4 1,2
Ränteintäkter från IMF-poster 197,9 63,2 134,7
Övriga ränteintäkter 10,1 11,0 -0,9
Summa 438,7 173,0 265,7
Ränteintäkter i euro från hemmahörände utanför euroområdet (mn euro) 2023 2022 Förändring
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,2 -0,2
Ränteintäkter från icke-penningpolitisk inlåning till följd av negativa räntor 13,0 -13,0
Övriga ränteintäkter 0,0 -0,0
Summa 13,2 -13,2
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2023 2022 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 5,0 3,1 1,9
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,8 0,2 0,6
Övriga ränteintäkter 2,5 6,5 -4,0
Summa 8,3 9,8 -1,5
Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2023 2022 Förändring
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,1 -0,1
Utdelningar på fondandelar 4,5 4,1 0,4
Ränteintäkter från ECBS-poster 2 392,0 334,4 2 057,6
Ränteintäkter från penningpolitisk utlåning 416,4 0,4 416,0
Ränteintäkter från penningpolitiska värdepapper 618,1 305,2 312,9
Ränteintäkter härrörande från negativa räntor på kreditinstitutens inlåning 262,8 -262,8
Ränteintäkter från icke-penningpolitisk inlåning till följd av negativa räntor 20,3 -20,3
Övriga ränteintäkter 2,1 1,6 0,5
Summa 3 433,0 928,7 2 504,3
Summa ränteintäkter (mn euro) 2023 2022 Förändring
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet 438,7 173,0 265,7
Ränteintäkter i euro från hemmahörande utanför euroområdet 13,2 -13,2
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet 8,3 9,8 -1,5
Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet 3 433,0 928,7 2 504,3
Summa 3 880,1 1 124,7 2 755,4

2. Räntekostnader

Räntekostnaderna till hemmahörande utanför och i euroområdet uppgick till totalt 4 924,0 miljoner euro. Av detta bestod merparten, 4 472,2 miljoner euro, av räntekostnader för affärsbankernas inlåning i Finlands Bank. Räntekostnaderna i utländsk valuta utgjorde totalt 179,4 miljoner euro.

Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2023 2022 Förändring
Räntekostnader för IMF-poster -164,1 -53,8 -110,3
Övriga räntekostnader -0,0 -0,0 -0,0
Summa -164,1 -53,9 -110,3
Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2023 2022 Förändring
Räntekostnader för inlåning -162,3 -23,1 -139,2
Övriga räntekostnader -4,4 -4,4
Summa -166,7 -23,1 -143,6
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2023 2022 Förändring
Övriga räntekostnader -15,3 -0,0 -15,2
Summa -15,3 -0,0 -15,2
Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2023 2022 Förändring
Räntekostnader för penningpolitisk inlåning -4 472,2 -403,5 -4 068,7
Räntekostnader för penningpolitisk utlåning -167,3 167,3
Räntekostnader för ECBS-skulder -0,9 -0,9
Räntekostnader för icke-penningpolitisk inlåning -100,8 -18,0 -82,8
Övriga räntekostnader -4,0 -4,0
Summa -4 577,9 -588,8 -3 989,1
Summa räntekostnader (mn euro) 2023 2022 Förändring
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet -164,1 -53,9 -110,3
Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet -166,7 -23,1 -143,6
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet -15,3 -0,0 -15,2
Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet -4 577,9 -588,8 -3 989,1
Summa -4 924,0 -665,8 -4 258,3

3. Räntenetto

Räntenetto (mn euro) 31.12.2023 31.12.2022 Förändring
Ränteintäkter
Ränteintäkter från finansiella tillgångar 453,6 188,7 264,9
Ränteintäkter från icke-penningpolitisk inlåning 33,3 -33,3
Ränteintäkter från penningpolitiska poster 1 034,5 568,3 466,2
Ränteintäkter från fordringar på ECBS 2 392,0 334,4 2 057,6
Summa 3 880,1 1 124,7 2 755,4
Räntekostnader
Räntekostnader för finansiella tillgångar -187,9 -53,9 -134,0
Räntekostnader för icke-penningpolitisk inlåning -263,1 -41,0 -222,0
Räntekostnader för penningpolitiska poster -4 472,2 -570,8 -3 901,4
Räntekostnader för skulder till ECBS -0,9 -0,9
Summa -4 924,0 -665,8 -4 258,3
RÄNTENETTO -1 044,0 458,9 -1 502,9

4. Valutakursdifferenser

Posten innehåller realiserade valutakursvinster och valutakursförluster från försäljning av poster i utländsk valuta. År 2023 redovisades sådana vinster till ett belopp av 160,8 miljoner euro.

5. Prisdifferenser på värdepapper

Här ingår realiserade vinster och förluster från försäljning av värdepapper. År 2023 realiserades en vinst på 35,8 miljoner euro för försäljning av värdepapper.

6. Värderingsförluster på valutor och värdepapper

Posten innehåller värderingsförluster på valutor och värdepapper. Varje värdepappersslag och valuta särredovisas i bokföringen. Räntorna fortsatte att stiga under 2023, varpå marknadspriserna på värdepapper sjönk ytterligare. Det gav upphov till orealiserade värderingsförluster på framför allt fonder och värdepapper i amerikanska dollar. I värderingsförluster på värdepapper redovisades sammanlagt 20,3 miljoner euro vid årets slut. År 2023 sjönk japanska yenkursen och värderingsförluster på 49,3 miljoner euro redovisades på yen i samband med valutavärderingen.

7. Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker

De realiserade nettovinsterna till följd av valutakursdifferenser och prisdifferenser, sammanlagt 140,0 miljoner euro, avsattes för valutakurs- och prisrisker i enlighet med redovisningsprinciperna. Avsättningarna har specificerats i noterna till skulderna.

8. Avgifts- och provisionsnetto

I posten ingår avgifter och provisioner som hänför sig till investeringsverksamheten.

9. Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster

Monetära inkomster (mn euro) 31.12.2023 31.12.2022
Finlands Banks inbetalda monetära inkomster till poolen 709,2 546,8
Finlands Banks andel av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln 742,7 131,1
Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln 33,5 -415,8
Justeringar av monetära inkomster tilldelade under tidigare år -0,2 -6,3
Andel av avsättning för kreditrisker relaterade till penningpolitiska transaktioner -0,8
Summa 32,5 -422,1

I posten ingår nettoresultatet av sammanläggningen av monetära inkomster för 2023, vilket utgör en intäkt på 32,5 miljoner euro (2022: en kostnad på 415,8 miljoner euro), samt Finlands Banks andel, 0,8 miljoner euro, av avsättningen för kreditrisker relaterade till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner (se 12 ”Avsättningar” i noterna till balansräkningen).

De monetära inkomsterna för varje nationell centralbank i Eurosystemet beräknas på de årliga intäkterna av de reserverade tillgångar som centralbanken håller som motvärden till skuldbasen. Ränta som ska betalats på poster som ingår i skuldbasen ska avräknas från nettoandelen av de monetära inkomsterna. Om den nationella centralbankens reserverade tillgångar överstiger eller understiger värdet av bankens skuldbas, kompenseras skillnaden med den senaste tillgängliga räntan i Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

I följande tabell specificeras posterna i de reserverade tillgångarna och skuldbasen samt den ränta som tillämpas på dem.

Reserverade tillgångar Tillämplig ränta Skuldbas Tillämplig ränta
Guldreserverna i förhållande till centralbankens andel av fördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital 0 % Utelöpande sedlar Tillämpas inte
Fordringar inom Eurosystemet motsvarande överföring av valutareserver till ECB (exklusive guldet) Räntan i Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-transaktioner Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner Genererad avkastning
Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner Genererad avkastning Nettoskuld inom Eurosystemet på grund av TARGET2-transaktioner* Räntan i Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-transaktioner
PSPP - offentliga värdepapper och PEPP - offentliga värdepapper Räntan i Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-transaktioner
SMP, CBPP3, PSPP - värdepapper utgivna av multinationella institut, CSPP och PEPP (exklusive PEPP - offentliga värdepapper) Genererad avkastning
Fordringar på centralbanker utanför euroområdet relaterade till likviditetstillförande transaktioner Upplupna ränteintäkter (enligt prestationsprincipen)
Upplupen kupongräntä på nedskrivna penningpolitiska värdepapper för vilka avkastningen och riskerna fördelas fullt ut Tillämpas inte
Nettofordringar inom Eurosystemet relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet* Räntan i Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-transaktioner
Upplupen ränta på penningpolitiska tillgångar med en löptid på minst ett år Tillämpas inte
* Beroende på nationell centralbank kan dessa komponenter antingen vara örönmärkta tillgångar eller ingå i skuldbasen

Eurosystemets sammanräknade monetära inkomster fördelas på de nationella centralbankerna enligt kapitalfördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital. Finlands Banks nettoandel är lika med de monetära inkomster som banken betalat in till poolen (709,2 miljoner euro) minus Finlands Banks andel av de monetära inkomsterna enligt fördelningsnyckeln (742,7 miljoner euro).

10. Andel av ECB:s vinst

ECB delade inte ut någon vinst för räkenskapsåren 2022 och 2023.

11. Intäkter från övriga stamaktier och andelar

I posten ingår utdelningar från BIS-aktier för 3,7 miljoner euro.

12. Övriga intäkter

I posten ingår 42,8 miljoner euro i Finansinspektionens intäkter. Vidare ingår 5,1 miljoner euro i fastighetsintäkter samt expeditionsavgifter och provisioner.

13. Personalkostnader

Personalkostnader (mn euro) 31.12.2023 31.12.2022
Löner och arvoden 51,3 50,3
Arbetsgivarersättningar till pensionsfonden 10,1 9,8
Övriga lönebikostnader 4,0 2,3
Summa 65,4 62,3
Medelantal anställda 2023Anställda 2022Anställda
Finlands Bank 373 373
Finansinspektionen 243 246
Summa 616 619
Direktionsmedlemmarnas grundlöner (euro) 2023
Olli Rehn1 212 536
Marja Nykänen 265 088
Tuomas Välimäki 219 735
Summa 697 359
1) Tjänstledig under 23.9.2023 - 30.1.2024.

Till direktionsmedlemmarna utbetalades totalt 40 527,22 euro i naturaförmåner (lunchförmån, telefonförmån och bilförmån).

Bestämmelser om pensionsskyddet för Finlands Banks tjänstemän finns i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016). En direktionsmedlem kan efter avslutad mandatperiod få ersättning för inkomstbortfall, om personen till följd av karensbestämmelsen inte kan ta emot annat arbete eller pensionen från Finlands Bank är lägre än ersättningen för inkomstbortfall. Den fulla ersättningen för inkomstbortfall är 60 % av lönen och den betalas i ett år, efter samordning med pensionen från Finlands Bank, så att dessa tillsammans begränsas till högst 60 % av lönen.

14. Avgift till pensionsfonden

Under 2023 betalade Finlands Bank med bankfullmäktiges godkännande in en pensionsfondsavgift på 10 miljoner euro till pensionsfonden på grund av en ökning av pensionsåtagandet.

15. Administrationskostnader

Administrationskostnader (mn euro) 31.12.2023 31.12.2022
Materielkostnader 0,5 0,4
Kostnader för maskiner och inventarier 8,4 7,5
Kostnader för fastigheter 10,2 9,7
Personalrelaterade kostnader 3,3 2,4
Kostnader för köpta tjänster 16,3 15,6
Övriga administrationskostnader 3,2 2,4
Summa 42,1 38,0

Här redovisas hyror, möteskostnader, PR-kostnader, kostnader för köpta tjänster och kontorsartiklar. Som administrationskostnader redovisas också kostnaderna för utbildning, tjänsteresor och rekrytering.

16. Avskrivningar av anläggningstillgångar

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (mn euro) 31.12.2023 31.12.2022
Byggnader 4,0 3,8
Maskiner och inventarier 2,9 2,7
It-system 3,1 3,2
Summa 7,0 6,5

17. Kostnader för anskaffning av sedlar

Kostnaderna för anskaffning av sedlar var 4,4 miljoner euro.

18. Övriga kostnader

Största delen av övriga kostnader hänför sig till indrivningskostnader, kurs- och avrundningsdifferenser samt andra liknande kostnader.

19. Pensionsfondens intäkter

Här redovisas Finlands Banks och Finansinspektionens arbetsgivarandelar och arbetstagarnas andel av premieinkomsten, sammanlagt 14,1 miljoner euro, samt avgiften till pensionsfonden på 10 miljoner euro. Posten innehåller dessutom 21,4 miljoner euro i intäkter från pensionsfondens investeringsverksamhet och 1,8 miljoner euro i fastighetsintäkter.

20. Pensionsfondens kostnader

I posten ingår utbetalda pensioner, 31,5 miljoner euro, förvaltningskostnader och avskrivningar av pensionsfondens anläggningstillgångar.

21. Förändring av avsättningar

I posten redovisas 1 112,3 miljoner euro i upplösning av den generella avsättningen. Alla avsättningar har specificerats i noterna till skulderna.

22. Årets resultat

Resultatet för räkenskapsåret 2023 blev 0,00 euro.