Mn euro 31.12.2023 31.12.2022
TILLGÅNGAR
1 Guld och guldfordringar 2 945 2 690
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 12 271 12 430
Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) 5 241 5 314
Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar 7 030 7 116
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 100 172
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 3 676 30 096
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 0 16
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 90 272 95 900
Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 90 100 95 745
Andra värdepapper 172 156
8 Fordringar inom Eurosystemet 67 251 47 769
Andel i ECB 188 188
Fordringar motsvarande överföring av valutareserver 741 741
Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet 7 283 8 010
Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) 59 039 38 830
9 Övriga tillgångar 1 049 737
Euroområdets mynt 41 41
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 79 87
Övriga omsättningstillgångar 31 33
Diverse 898 577
Summa tillgångar 177 565 189 811
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Mn euro 31.12.2023 31.12.2022
SKULDER
1 Utelöpande sedlar 26 275 26 567
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 124 040 138 697
Löpande räkningar (inkl. kassakrav) 3 651 4 684
Inlåningsfacilitet 120 389 134 013
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6 354
4 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 5 608 1 733
5 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 6 544 5 891
6 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet
8 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 4 255 4 381
9 Skulder inom Eurosystemet
10 Övriga skulder 32 522
11 Värderegleringskonton 3 728 3 628
12 Avsättningar 4 137 5 095
13 Kapital och reserver 2 941 2 941
Grundfond 841 841
Reservfond 2 100 2 100
14 Årets vinst
Summa skulder 177 565 189 811

Helsingfors den 27 februari 2024


FINLANDS BANKS DIREKTION

Olli Rehn, direktionens ordförande

Marja Nykänen, direktionens vice ordförande

Tuomas Välimäki, direktionsmedlem