Finlands Bank verkade under hela året aktivt inom sitt verksamhetsfält för att främja ekonomisk stabilitet och hållbar ekonomisk tillväxt.

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för penningpolitiken i euroländerna och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

De ekonomiska frågorna i anslutning till centralbankspolitiken är till sin natur gränsöverskridande och kräver därför nära internationella relationer och samarbete. ECB och de nationella centralbankerna hör till Finlands Banks viktigaste internationella samarbetspartner. Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn är medlem av ECB-rådet, som är det högsta beslutande organet i Eurosystemet. Rådets viktigaste uppgift är att besluta om penningpolitiken i euroområdet.

Finlands Bank följer upp utvecklingen av arbetstillfredsställelsen med ett PeoplePower-index. Resultatet av medarbetarundersökningen gav banken ett erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2023. Erkännandet tilldelas årligen de organisationer som fått de bästa resultaten i Eezy Flows PeoplePower-undersökning.

Finlands Banks mest verkningsfulla hållbarhetsåtgärder gällde ECB:s klimatstrategi och genomförandet av hållbarhetsmålen för bankens egen investeringsverksamhet. Finlands Bank fortsatte förberedelserna för integrering av klimatriskerna i de penningpolitiska tillgångsköpen och i regelverket om godtagbara säkerheter. Eurosystemet gav 2023 för första gången ut en klimatrapport om innehavet av företagsobligationer som förvärvats i penningpolitiskt syfte.

Finlands Bank reviderade sina kommunikationsriktlinjer (på finska) i linje med sin strategi. Det nya kärnbudskapet, som lyder ”Vi bygger stabilitet på beprövade fakta”, speglar Finlands Banks samhällsviktiga roll.

Nyckeltalen i informationsredovisningen ger en inblick i centralbankens kunskapsintensiva arbete och informationslager. Nyckeltal, datainsamlingar, analysunderlag och nytt inom informationshanteringen presenteras mer utförligt i Finlands Banks informationsredovisning.