De kraftigt ökade geopolitiska spänningarna och den resulterande osäkerheten i ekonomin återspeglades under 2023 i omvärlden för Finlands Bank och hela Eurosystemet. Centralbankerna dämpade inflationen genom att strama åt sin penningpolitik. De stigande räntorna fick genomslag på finans- och bostadsmarknaden.

Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet utformas och genomförs av Eurosystemet, som består av Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i euroområdet. Finlands Bank deltar i att utforma och fatta beslut om Eurosystemets gemensamma penningpolitik och svarar för genomförandet av penningpolitiken i Finland.

Finlands Banks lagstadgade uppgift är att sörja för stabiliteten i det finansiella systemet i Finland. Målet är att i god tid identifiera sårbarheter som hotar stabiliteten och att förebygga bank- och finanskriser. Finlands Banks ekonomiska prognoser och riskbedömningar baserar sig i sin tur på den statistik av hög kvalitet som banken sammanställer.

Till Finlands Banks uppgifter hör bedömning av systemrisker, arbete för att främja effektiva betalningar och analysarbete till stöd för dessa uppgifter. Tyngdpunkten i betalnings- och avvecklingssystemen låg 2023 på nationell beredskap och de europeiska betalningarnas framtid. 

Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. År 2023 blev situationen på finansmarknaden gynnsammare i avkastningshänseende efter ett krävande fjolår.