Finlands Bank är landets monetära myndighet och en del av Eurosystemet. Kärnan i Finlands Banks strategi är att vara en inflytelserik och respekterad centralbank som upprätthåller prisstabilitet och finansiell stabilitet under alla omständigheter med målet att sörja för medborgarnas välfärd.

Finlands Banks uppgifter och strategiska prioriteringar 2023

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för penningpolitiken i euroländerna och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Det primära målet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna.

Finlands Banks målsättningar gäller dels hemlandet och dels Eurosystemet.

Finlands Bank

  • bereder och utövar penningpolitik i Finland
  • övervakar den finansiella stabiliteten och tar fram statistik
  • bedriver forskning och deltar i den ekonomisk-politiska debatten
  • sörjer för avvecklingen av interbankbetalningar och för sin egen investeringsverksamhet
  • upprätthåller stabila och effektiva betalningssystem och ger ut sedlar och mynt.

För genomförandet av sitt uppdrag har Finlands Bank valt fem strategiska helheter för de följande tre åren.

De strategiska prioriteringarna är:

1. Analys av inflationsdynamiken och stabilisering av den höga inflationen på målet

För beredning av penningpolitiken i ett läge med hög och varierande inflation krävs nytt informationsunderlag. Finlands Bank fördjupar sin förståelse av inflationsdynamiken i euroområdet med hjälp av forskning och analys.

2. Framförhållning för finansiella kriser och starkare resolutionsverktyg för bankerna

Finlands Bank stärker sin handlingsberedskap för eventuella finansiella störningar.

3. Insatser för att främja funktionssäkra europeiska massbetalningar och alternativa betalningssätt

Finlands Bank satsar på förberedelserna för en digital euro och lanseringen av en tjänst för omedelbara betalningar som bygger på europeiska standarder.

4. Insatser för att främja en hållbar ekonomisk politik i Finland och EU

Finlands Banks mål är att Finland har en god konkurrenskraft och en hållbar ekonomisk tillväxt och att EU och den monetära unionen stöder medborgarnas välbefinnande på bästa möjliga sätt.

Europeiska centralbankens (ECB) klimatstrategi och Finlands Banks hållbarhetsåtgärder stöder effektivt hanteringen av riskerna med klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald.

5. Insatser för att främja dataekonomin

Målet är att säkerställa att Finlands Bank och Finansinspektionen har bred tillgång till olika datamängder och sörja för deras tillgänglighet, användbarhet och effektiva hantering.

Finlands Bank stärker beredskapen, förmågan och kunskaperna för tillämpning av modern dataanalytik på data och datamängder och utveckling av smidiga lösningar för olika användningsändamål.

Det internationella samarbetet 2023

De ekonomiska frågorna inom centralbankspolitiken är gränsöverskridande och hanteringen av dem kräver därför ett nära internationellt samarbete.

ECB och de nationella centralbankerna hör till Finlands Banks viktigaste internationella samarbetspartner. Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn är medlem av ECB-rådet, som är det högsta beslutande organet i Eurosystemet. Rådets viktigaste uppgift är att besluta om penningpolitiken i euroområdet.

Rådet sammanträder regelbundet i euroländerna. I februari 2023 organiserade Finlands Bank ECB-rådets sammanträde i Enare. Det föregående mötet i Finland hade ägt rum 2011.

Euroopan keskuspankin neuvosto Inarin Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa helmikuussa 2023.

Europeiska centralbankens råd i det samiska kulturcentret Sajos i Enare i februari 2023.

Finlands Bank svarar för Finlands kontakter med Internationella valutafonden (IMF, International Monetary Fund). IMF:s uppgift är att främja internationellt samarbete, öppen och regelbaserad internationell handel, hållbar ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet.

Finlands Banks chefdirektör representerar Finland i IMF:s styrelse. Finland deltar i IMF:s beslut som en del av den nordisk-baltiska valkretsen.

På grund av Rysslands anfallskrig, den accelererande inflationen och åtstramningen av penningpolitiken ökade IMF:s medlemsländers behov av finansiellt stöd 2023. IMF svarade på behovet av finansiering bland annat genom att bevilja tillfällig nödfinansiering till de länder som hade drabbats av en livsmedelskris.

I sina budskap betonade IMF (på finska) vikten av att försvara det multilaterala samarbetet, motarbeta geoekonomisk fragmentering dvs. segregation, och stödja den gröna omställningen.

Finlands Banks chefdirektör deltar också i BIS (Bank for International Settlements) regelbundna centralbankschefsmöten.

Finlands Bank medverkar i arbetet inom Europeiska unionens institutioner och kommittéer. Finlands Bank är medlem i EU:s Ekonomiska och finansiella kommitté (Economic and Financial Committee, EFC). Kommittén har till uppgift att främja samordningen av den ekonomiska politiken mellan medlemsländerna och delta i beredningen av arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin).

Den finansiella stabiliteten inom EU övervakas av Europeiska systemrisknämnden (ESRB), vars uppdrag är att förebygga och minimera systemrisker. Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn valdes till ESRB:s förste vice ordförande i april 2023.

De nordiska centralbankscheferna samlades i maj i Köpenhamn. De diskuterade bland annat bostadsmarknaden och den penningpolitiska transmissionen.

Se: Finlands Bank i ECB- och EU-organ och i andra internationella organisationer

Finlands Bank tilldelades ett erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2023

Finlands Bank följer upp utvecklingen av arbetstillfredsställelsen med ett PeoplePower-index. Bankens PeoplePower-index var 74,5 på skalan 0-100, vilket låg tydligt över expertnivån i Finland (72,3). Resultatet av medarbetarundersökningen gav banken ett erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2023. Erkännandet tilldelas årligen de organisationer som fått de bästa resultaten i Eezy Flows PeoplePower-undersökning.

Hållbarhet och klimatåtgärder 2023

Hållbarhetshänsyn utgör en av hörnstenarna i Finlands Banks verksamhet. Hållbarhetsprogrammet fokuserar på insatser för hållbar tillväxt och välfärd, påverkan genom information och samarbete samt hantering av klimatrisker.

Finlands Banks mest verkningsfulla hållbarhetsåtgärder gällde ECB:s klimatstrategi och genomförandet av hållbarhetsmålen för bankens egen investeringsverksamhet.

Målet för ECB:s handlingsplan är att få de klimatrelaterade ekonomiska riskerna i Eurosystemets balansräkning att minska, förbättra tillgången till data och stödja omställningen till en grönare ekonomi. Finlands Bank fortsatte förberedelserna för integrering av klimatriskerna i de penningpolitiska tillgångsköpen och i regelverket om godtagbara säkerheter. Eurosystemet gav 2023 för första gången ut en klimatrapport om innehavet av företagsobligationer som förvärvats i penningpolitiskt syfte.

Finlands Bank analyserade konsekvenserna av klimatförändringarna för det finansiella systemets verksamhet och risker. Under 2023 undersökte Finlands Bank konsekvenserna av klimatförändringarna för bankernas resultatförmåga och makrotillsynspolitik.

Finlands Bank betonar hållbarhet i sin investeringsverksamhet. Hållbarhetshänsyn är integrerad i tillgångsförvaltningen och i investeringspolicyn. Finlands Bank följde upp och rapporterade om klimatpåverkan av investeringsverksamheten 2023 i enlighet med Eurosystemets harmoniserade rapporteringskrav.

Finlands Banks mål är att öka energi- och materialeffektiviteten i sin egen verksamhet. Tack vare energisparåtgärder i fastigheterna och förändringar i bygginvesteringarna sjönk de totala utsläppen betydligt under 2023. Finlands Banks miljöpåverkan 2023

Hållbarhetsträdet: Finlands Banks hållbarhetsåtgärder 2023

Finlands Banks totala utsläpp sjönk betydligt.

Läs mer »

Målen för Finlands Banks kommunikation 2023 i form av nyckeltal

Finlands Bank reviderade sina kommunikationsriktlinjer (på finska) i linje med sin strategi. Det nya kärnbudskapet, som lyder ”Vi bygger stabilitet på beprövade fakta”, speglar Finlands Banks samhällsviktiga roll.

Finlands Bank producerar och tolkar forskningsbaserad information om ekonomin. I fejknyheternas och informationspåverkans tid är målet att genom forskningsbaserad information göra det möjligt att fatta allt bättre samhälleliga beslut.

Finlands Banks budget 2023

Finlands Banks mål är att utföra sina uppgifter på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Direktionen följer upp måluppfyllelsen kvartalsvis.

Tabell 1.
Finlands Bank Utfall2023Mn euro Budget2024Mn euro
Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader -39,1 -40,8
Personalrelaterade kostnader -2,7 -3,8
Övriga kostnader -32,7 -39,1
Bankserviceavgifter -8,4 -8,2
Avskrivningar -9,1 -9,7
Summa -92,0 -101,5
Sedelproduktionskostnader -4,4 -5,9
Avgift till pensionsfonden -8,3 -8,3
Summa verksamhetskostnader -104,7 -115,7
INTÄKTER
Bankserviceintäkter 1,5 1,4
Fastighetsintäkter 5,1 5,0
Övriga intäkter 1,3 0,4
Tjänster till Finansinspektionen 7,3 7,4
Summa intäkter 15,1 14,2
Netto -89,6 -101,5
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 2.
Finlands Bank Utfall2023Mn euro Budget2024Mn euro
Investeringar
Fastighetsinvesteringar 4,1 7,4
Huvudkontorsfastigheter 1,1 1,7
Fastigheten i Vanda 2,5 3,9
Övriga fastigheter 0,4 1,8
IT-utrustning och -program 3,5 5,7
Sedel- och mynthanteringsmaskiner 0,1 0,1
Säkerhetsutrustning 0,9 1,3
Övriga 0,0 0,2
Summa investeringar 8,5 14,6
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 3.
Pensionsfonden Utfall2023Mn euro Budget2024Mn euro
Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader -0,0 0,0
Kostnader för pensionsfondsverksamheten -0,2 -0,3
Pensionsfondens fastighetskostnader -0,7 -0,6
Avskrivningar -1,0 -1,0
Utbetalda pensioner -31,5 -33,5
Summa kostnader -33,4 -35,4
INTÄKTER
Arbetspensionsavgifter 14,1 15,0
Interna hyror 1,8 2,0
Avgift till pensionsfonden 10,0 10,0
Summa intäkter 25,9 26,9
Netto -7,5 -8,5
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 4.
Finansinspektionen Utfall2023Mn euro Budget2024Mn euro
Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader -26,3 -28,2
Personalrelaterade kostnader -0,6 -1,3
Övriga kostnader -6,4 -8,5
Avskrivningar -1,0 -1,3
Tjänster från Finlands Bank -7,3 -7,4
Avgift till pensionsfonden -1,7 -1,7
Summa verksamhetskostnader -43,3 -48,4
FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
Tillsynsavgifter 40,7 41,0
Åtgärdsavgifter 2,1 1,9
Finlands Banks finansieringsandel 2,2 2,4
Över-/underskott från föregående period 2,3 3,1
Summa intäkter 47,3 48,4
Överskott överfört i ny räkning -3,9
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Finansinspektionen Utfall2023Mn euro Budget2024Mn euro
Investeringar
IT-utrustning och -program 1,8 2,7
Summa investeringar 1,8 2,7
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.

Informationsredovisningen

Nyckeltalen i informationsredovisningen ger en inblick i centralbankens kunskapsintensiva arbete och informationslager. Nyckeltal, datainsamlingar, analysunderlag och nytt inom informationshanteringen presenteras mer utförligt i Finlands Banks informationsredovisning, som ges ut på finska och engelska i april.

Tabell 5.
2023 2022
Ärendehantering och handlingar
Öppnade ärenden (st.) 507 566
Sparade handlingar (st.) 2 515 2 447
Handlingar arkiverade i det elektroniska arkivet* 20 606 6 505
Totalt antal handlingar i det elektroniska arkivet (st.) 453 427 432 831
Antal besökare i det historiska arkivet (st.) 12 4
Besökstid totalt (timmar) 63 42
Data- och statistikkapital
Statistikinsamlingar (st.) 12 12
Regelbundna statistikrapportörer (st.) 1 645 1 675
Statistikinsamlingar, inkomna rapporter (st.) 26 046 24 771
Tidsserier i tidsseriedatabasen (st.) 12 047 416 10 265 341
Statistikdashboards i det externa nätet (st.) 57 37
Gränssnittsanrop för öppna data-tjänsten (milj. st.) 12 2,5
Begäran om sakkunnigyttranden och andra yttranden samt begäran om information
Begäran om sakkunnigyttranden (st.) 17 52
Begäran om yttranden (st.) 47 38
Begäran om information (st.) 40 42
*Arkiveringsfunktionen för de elektroniska arbetsplatserna togs i bruk i juni 2023.