Mn euro 31.12.2022 31.12.2021
TILLGÅNGAR
1 Guld och guldfordringar 2 690 2 537
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 12 430 12 180
Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) 5 314 5 016
Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar 7 116 7 164
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 172 360
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 30 096 36 113
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 16 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 95 900 90 001
Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 95 745 89 825
Andra värdepapper 156 176
8 Fordringar inom Eurosystemet 47 769 33 983
Andel i ECB 188 177
Fordringar motsvarande överföring av valutareserver 741 741
Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet 8 010 8 263
Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) 38 830 24 802
9 Övriga tillgångar 737 608
Euroområdets mynt 41 38
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 87 92
Övriga omsättningstillgångar 33 34
Diverse 577 444
Summa tillgångar 189 811 175 782
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Mn euro 31.12.2022 31.12.2021
SKULDER
1 Utelöpande sedlar 26 567 26 100
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 138 697 124 607
Löpande räkningar (inkl. kassakrav) 4 684 101 054
Inlåningsfacilitet 134 013 23 553
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 354 306
4 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 1 733 2 708
5 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 5 891 5 388
6 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet
8 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 4 381 4 326
9 Skulder inom Eurosystemet
10 Övriga skulder 522 448
11 Värderegleringskonton 3 628 3 623
12 Avsättningar 5 095 5 309
13 Kapital och reserver 2 941 2 915
Grundfond 841 841
Reservfond 2 100 2 074
14 Årets vinst 52
Summa skulder 189 811 175 782

Helsingfors den 28 februari 2023

FINLANDS BANKS DIREKTION

Olli Rehn, direktionens ordförande

Marja Nykänen, direktionens vice ordförande

Tuomas Välimäki, direktionsmedlem