Finlands Bank bidrar till att upprätthålla den finansiella stabiliteten i Finland. Banken analyserar riskerna i det finansiella systemet, sammanställer finansiell statistik och bereder makrotillsynspolitiken. Riskerna för det finansiella systemet ökade 2022 i och med den energikris som utlöstes av Rysslands anfallskrig.

Energikrisen medförde 2022 utmaningar för den finansiella stabiliteten i hela Europa. De kraftiga rörelserna på finansmarknaden ökade intresset för ekonomisk statistik.

Finlands Bank lade 2022 om statistikproduktionen för att erbjuda mer detaljerad information om finansmarknaden

Sammanställning av adekvat, aktuell och heltäckande statistik är en av Finlands Banks lagstadgade uppgifter.

Finlands Bank lade om och harmoniserade 2022 sin försäkrings- och värdepappersstatistik att bättre motsvara den övriga statistik som banken sammanställer.

Också datainsamlingen om betalningar och svikliga förfaranden förnyades att motsvara Europeiska centralbanken ECB:s förordning om betalningsstatistik.

Riskerna för den finansiella stabiliteten ökade 2022

Rysslands anfallskrig i Ukraina och den energikris som kriget utlöste i Europa innebar stora utmaningar för ekonomin och det finansiella systemet i Finland 2022.

Inflationen tog fart, de ekonomiska utsikterna försämrades och det blev dyrare att få finansiering. Ökningen av de nödvändiga utgifterna fick många hushåll och företag att dra åt svångremmen.

Bland annat hushållens växande skuldsättning bidrog till att öka riskerna för den finansiella stabiliteten.

Energibolagens ökade finansieringsbehov och likviditetsutmaningar rubbade likaså den finansiella stabiliteten. Finlands Bank anser det viktigt att stödja betalningsförmågan för att undvika omfattande betalningssvårigheter som rubbar det finansiella systemet.

Makrotillsynspolitiken bidrar till att stärka finanssystemets kristålighet

Stabiliteten i det finansiella systemet, risken för finanskriser och finanssystemets kristålighet kontrolleras med hjälp av makrotillsynspolitiska åtgärder. Makrotillsynspolitiken syftar också till att sörja för bankernas kapitaltäckning.

Tack vare de regelverksändringar som tidigare genomförts i Finland hade bankerna starka kapitalbuffertar vid utbrottet av Rysslands anfallskrig och den energikris som följde på konflikten. De hade därmed bättre förutsättningar att motstå de försämrade ekonomiska utsikterna och kunde upprätthålla finansieringen till ekonomin.

År 2022 deltog Finlands Bank i utvecklingen av makrotillsynspolitiken genom att förnya riskmåtten och ta fram forskningsdata exempelvis för lagreformarbetet.

Internationella valutafonden (IMF) slutförde 2022 en omfattande utvärdering av stabiliteten och riskerna i det finansiella systemet i Finland. I sin bedömning rekommenderar IMF utveckling av makrotillsynspolitiken exempelvis i fråga om lagstiftning, begränsning av skuldsättningen samt rekommendationer och reglering.

Finlands Bank fortsatte 2022 analysen av konsekvenserna av klimatförändringarna för det finansiella systemet

Betydelsen av cyberriskerna och den geopolitiska miljön accentuerades 2022 i arbetet för att skapa beredskap för eventuella finansiella kriser.

Klimatförändringarna medför risker också för den finansiella sektorn exempelvis genom att äventyra säkerheter och gäldenärernas betalningsförmåga. Dessa risker analyseras och målet är att dämpa dem genom att styra det finansiella systemet i en hållbarare riktning.

Finlands Bank fortsatte 2022 riskanalysen av klimatförändringarna och strukturomvandlingen i ekonomin till följd av den gröna omställningen och utvecklade analysarbetet att bättre motsvara de föränderliga omständigheterna.Följande artikel

Riskerna för den finansiella stabiliteten ökade 2022