Efter avvecklingen av coronarestriktionerna införde Finlands Bank en flexibel modell för distansarbete i kombination med närvaro på kontoret. Banken främjade under 2022 mångfald och likabehandling bland annat genom att underteckna Europeiska centralbankssystemets (ECBS) gemensamma åtagande om jämställdhet, mångfald och inkludering och genom att delta i Helsinki Pride 2022. Resultatet av Finlands Banks ledarskapsundersökning 2022 låg över det nationella genomsnittet.

Finlands Bank har 375 anställda inom penningpolitik och forskning, finansmarknad, bankrörelse och kontantförsörjning.

Banken har ett gediget eget kunnande inte bara inom kärnverksamheterna utan också inom it, personal- och ekonomiadministration, kommunikation, ekonomiskt kunnande och språktjänster.

Personalens medelålder är 46,1 år. Av medarbetarna är 46 % kvinnor och 54 % män. Jobbtrivseln är god och personalen engagerad. Den genomsnittliga anställningstiden är 15,5 år.

Distansarbete i kombination med närvaro på kontoret har blivit den nya arbetsmodellen

Det huvudsakliga distansarbetet på grund av coronapandemin fortsatte fram till den 6 mars 2022 på Finlands Bank.

I takt med att coronarestriktionerna lättade under våren 2022 inleddes en pilotperiod med distansarbete i kombination med närvaro på kontoret. Medarbetarna fick pröva på att kombinera arbete hemifrån med arbete på plats och testa olika arbetsrutiner som främjar sammanhållningen.

I augusti infördes nya riktlinjer för distansarbete. Enligt riktlinjerna får medarbetarna i regel arbeta hemifrån högst 60 % av arbetstiden. Teamen kommer själva närmare överens om sina rutiner för distans- och kontorsarbete.

Distansarbete har blivit ett permanet inslag i arbetet också på Finlands Bank. Flexibla regler för distansarbete stöder samordningen av arbete och privatliv, skapar en arbetskultur som bygger på förtroende och främjar medarbetarnas arbetshälsa och välbefinnande i arbetet.

Närvaro på kontoret främjar sammanhållningen

Närvaro på kontoret stärker framför allt samarbetet, sammanhållningen och medarbetarnas välbefinnande i arbetet. På Finlands Bank hör det till varje medarbetares uppgifter att arbeta fysiskt tillsammans med kolleger och intressenter.

Dessutom stöds sammanhållningen av gruppsamtal, gemensamma arbetsrutiner och olika tillställningar och aktiviteter.

Nya personalförmåner till stöd för den nya arbetsmodellen

Till följd av de nya arbetsrutinerna såg Finlands Bank också över sina viktigaste personalförmåner. De nya personalförmånerna bidrar för sin del till medarbetarnas välbefinnande i arbetet och till rekrytering och kvarhållning av kompetenta personer i Finlands Banks anställning. De nya förmånerna införs från och med början av 2023.

Lunchförmånen utvidgas till att också gälla distansdagar, vilket bidrar till att medarbetarna håller en daglig vilopaus och äter hälsosamt också när de arbetar hemifrån. På kontoret kan medarbetarna fortfarande inta en god måltid i bankens egen personalmatsal.

Arbetsreseförmånen stöder medarbetarnas resor till och från arbetet och användningen av miljövänliga transportmedel. Medarbetarna får enligt eget val använda den skattefria personalförmånen till idrotts-, kultur- och massagetjänster och härefter också till arbetsresor.

Utöver resorna till och från arbetet och användningen av miljövänliga trafikmedel främjar den nya cykelförmånen också medarbetarnas hälsa och välmående. För cykeln kan leasingfinansiering användas och den skattefria leasinghyran bakas in i månadslönen.

Personalens tandvårdsförmån ses över så att det maximala årliga ersättningsbeloppet höjs och tandvårdsnätverket utökas med nio nya mottagningar.

Mångfald och likabehandling är viktiga värderingar för Finlands Bank

Mångfald, likabehandling och jämställdhet är viktiga värderingar för Finlands Bank. Finlands Banks experter arbetar tillsammans som jämbördiga kolleger. Vi värdesätter varandras expertis, åsikter och individuella bakgrund.

Finlands Bank arbetar kontinuerligt för mångfald och mot diskriminering. Under 2022 undertecknade banken ECBS gemensamma åtagande om jämställdhet, mångfald och inkludering.

Dessutom ordnade Finlands Bank för personalen aktiviteter som främjar likabehandling, inledde ett piloprojekt med anonym rekrytering och deltog för första gången i Helsinki Pride.

Resultatet av ledarskapsundersökningen låg över det nationella genomsnittet

Finlands Bank genomför årligen en ledarskapsundersökning. Bankens ledarskapsindex låg på 75,2 i undersökningen 2022 och var därmed högre än det nationella genomsnittet på 73,1.

Enligt enkätsvaren känner cheferna på Finlands Bank förtroende för sina anställda och stöder medarbetarnas professionella utveckling, medan medarbetarna vet vad som förväntas av dem i arbetet.

Genom ledarskapsundersökningen följer banken upp  hur Finlands Banks ledarskapsvision förankras i praktiken. Enligt ledarskapsvisionen ska ledarskapsarbetet bidra till uppfyllelsen av de strategiska målen, inspirera och motivera personalen till goda prestationer och stödja ett konstruktivt samarbete. Ledarskapet präglas av en tro på att förändring är möjligt och att var och en av oss kan utveckla sina färdigheter.