Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Marknadsförhållandena var svåra under 2022 och avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar låg nära noll.

Finlands Banks finansiella tillgångar investeras i enlighet med en investeringspolicy som årligen fastställs av bankens direktion.

Investeringspolicyn, inbegripet principerna för ansvarsfulla investeringar, skapar ett strategiskt marknadsbaserat index, som investeringarna kan jämföras med.

Avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar låg nära noll under 2022

Marknadsförhållandena var svåra under 2022, då avkastningen på både aktier och räntebärande värdepapper var huvudsakligen negativ globalt. Avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar låg nära noll.

Vid utgången av 2022 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 11 miljarder euro. Tillgångarna bestod av guld- och valutareserverna och investeringar i aktie- och fastighetsfonder.

Under 2022 övergick banken från fossila investeringar till investeringar som stöder en grön omställning

Finlands Bank uppdaterade sina principer för ansvarsfulla investeringar under 2022. Banken uteslöt också producenter av fossila bränslen från sina investeringar.

Finlands Bank deltog aktivt i beredningen av Eurosystemets jämförbara rapportering av klimatrisker.

Finlands Banks penningpolitiska risker och riskerna i de finansiella tillgångarna ökade under 2022

Eurosystemets styrräntor började stiga under 2022, vilket ledde till en uppgång i räntan på centralbanksinlåningen.

På basis av rådande ränteförväntningar vid utgången av 2022 kommer denna finansieringskostnad att leda till ett negativt resultat för Finlands Bank under de kommande åren.

Finlands Bank hanterar riskerna bland annat genom spridning av investeringarna, men det finns en strukturell ränterisk i bankens balansräkning.Följande artikel

Finlands Banks tillgångsförvaltning 2022