Under 2022 uppdaterade Finlands Bank sina principer för ansvarsfulla investeringar och uteslöt på ett betydande sätt producenter av fossila bränslen från sina potentiella investeringar. Finlands Bank deltog också aktivt i beredningen av Eurosystemets jämförbara rapportering av klimatrisker.

Hållbarheten i Finlands Banks investeringsverksamhet styrs av offentliga principer för ansvarsfulla investeringar (på finska). I principerna som antagits av direktionen fastställs också Finlands Banks klimatmål och relaterade investeringsrestriktioner.

Finlands Bank har ställt upp ett nettonollutsläppsmål för sin investeringsverksamhet. Målet ska uppnås senast 2050, bland annat genom kvantitativa och kvalitativa mål som banken har ställt för investeringsverksamheten.

Från fossila investeringar till investeringar som stöder en grön omställning

Under 2022 uppdaterade Finlands Bank sina principer för ansvarsfulla investeringar och utvidgade investeringsrestriktionerna till att också gälla okonventionella produktionsformer för fossila bränslen, t.ex. oljeborrning i Arktis och djuphavsborrning. I regel investerar Finlands Bank inte i värdepapper utgivna av emittenter som bedriver verksamhet som gäller dessa okonventionella produktionsformer.

Det är emellertid fortfarande möjligt att finansiera också dessa emittenters gröna omställning. Finlands Bank kan nämligen investera i värdepapper som emitterats av exkluderade emittenter, om värdepapperet används för att finansiera grön omställning.

Undantaget för gröna värdepapper gäller dock inte emittenter som Finlands Bank har uteslutit från sina investeringar på andra grunder, såsom till exempel brott mot de mänskliga rättigheterna.

Omfattande bedömning av hållbarhetskriterierna, emittenter exkluderas också från index

Finlands Bank bedömer emittenterna ur ett hållbarhetsperspektiv utgående från faktorer som hänför sig till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. I bedömningen utnyttjar banken en extern tjänsteleverantör som tillhandahåller information med fokus på hållbarhetsfrågor.

På basis av bedömningen beslutar Finlands Banks interna arbetsgrupp för ansvarsfulla investeringar vilka emittenter som ska uteslutas från investeringsverksamheten. Dessa emittenter avlägsnas också från de jämförelseindex som banken använder i verksamheten.

Emittenter som inte uppfyller Finlands Banks hållbarhetskriterier kan beviljas undantag av arbetsgruppen för ansvarsfulla investeringar under förutsättning att emittenten har en trovärdig plan för att göra förändringar i sin affärsverksamhet, sätta upp mål för den eller vidta andra lämpliga åtgärder.

Arbetsgruppen följer regelbundet upp de emittenter som beviljats undantag. Beviljade undantag kan också upphävas om företaget inte uppvisar tillräckliga framsteg.

Eurosystemets första jämförbara rapportering av klimatrisker

I början av 2021 beslutade de nationella centralbankerna i Eurosystemet och Europeiska centralbanken att klimatrapporteringen av portföljer i euro som är orelaterade till penningpolitiken förenhetligas under första kvartalet 2023.

I syfte att förbättra rapporteringens jämförbarhet genomförde Eurosystemet en omfattande gemensam upphandling av klimatdata, som slutfördes i början av 2022.

Finlands Bank medverkade aktivt i upphandlingsgruppen och deltog både i förberedelserna för upphandlingen och i utvärderingen av de deltagande tjänsteleverantörerna.

Upphandlingen resulterade i valet av ISS och Carbon4Finance (C4F) till Eurosystemets gemensamma klimatdataleverantörer.

Minimikraven för Eurosystemets jämförbara klimatrapportering är

  • portföljens totala utsläpp (absolute emissions)
  • portföljviktad genomsnittlig koldioxidintensitet (WACI)
  • portföljens utsläpp i förhållande till portföljens storlek (emissions per 1 million euros invested)
  • det långsiktiga klimatmålet
  • portföljens storlek
  • tillgångsklasser
  • källa för de data som använts
  • omfattningen av de data som använts.

Finlands Bank har beslutat att rapportera klimatriskerna också för portföljer i andra valutor än euro och att inkludera vissa element utöver minimikraven, såsom framåtblickande nyckeltal. Rapporten publiceras på Finlands Banks webbplats i sin helhet (på finska).

Det är första gången Finlands Bank publicerar klimatavtrycket för sina portföljer av räntebärande värdepapper.

De tillgångsklasser som rapporteras är indelade i räntor och aktier. Förutom direkta investeringar redovisas också fondinvesteringar i Finlands Banks rapport. Placeringarna i räntebärande värdepapper är indelade efter emittent, eftersom formeln för beräkning av utsläpp för statsobligationer inte är densamma som för företagsobligationer (tabell 7).

Tabell 7.
Klimatnyckeltal för Finlands Banks investeringsverksamhet kategoriserade enligt Eurosystemets jämförbara rapportering
Statliga emittenter
Stater och statsbundna institutioner
Produktion Konsumtion Staten
Portföljens storlek (miljoner euro) 2 424
WACI (ton koldioxidekvivalenter per köpkraftsparitetsjusterad BNP) 300 20 280
WACI (täckningsgrad för klimatdata) 100% 100% 100%
Totala utsläpp (ton koldioxidekvivalenter) 727 000 798 000 105 000
Totala utsläpp (täckningsgrad för klimatdata) 100% 100% 100%
Klimatavtryck (ton koldioxidekvivalenter per investerade miljoner euro) 300 330 40
Klimatavtryck (täckningsgrad för klimatdata) 100% 100% 100%
Icke-statliga emittenter
TOTALT Multinationella emittenter Säkerställda obligationer Företagsobligationer Aktier
Portföljens storlek (miljoner euro) 3 081 834 247 678 1 323
WACI (ton koldioxidekvivalenter per köpkraftsparitetsjusterad BNP) 80 <10 <10 80 140
WACI (täckningsgrad för klimatdata) 88% 67% 100% 98% 100%
Totala utsläpp (ton koldioxidekvivalenter) 124 000 <100 <100 55 000 69 000
Totala utsläpp (täckningsgrad för klimatdata) 88% 67% 100% 98% 100%
Klimatavtryck (ton koldioxidekvivalenter per investerade miljoner euro) 40 <1 <1 80 50
Klimatavtryck (täckningsgrad för klimatdata) 88% 67% 100% 98% 100%
Källor: ISS, C4F och Världsbanken.

Procenttalen under siffrorna anger täckningsgraden för klimatdata.

Läs mer om principerna för beräkning av Finlands Banks nyckeltal i slutet av texten.

Eftersom det tills vidare inte finns en internationellt godkänd metod för beräkning av klimatavtrycket för guld, ingår guldinvesteringarna inte i beräkningen. Även fastighetsinvesteringarna har lämnats utanför rapporten, eftersom beräkningsmetoden också här är annorlunda än för andra portföljinvesteringar.

De fonder som Finlands Bank anlitar för fastighetsinvesteringar tar fram omfattande rapporter om sin miljöpåverkan och har satt upp långsiktiga klimatmål för sin verksamhet.

Ändringar i aktieinvesteringsfonden hade en stor inverkan på portföljens utsläpp

Finlands Banks mål är att halvera aktieportföljens viktade genomsnittliga koldioxidintensitet (WACI) från basnivån på 151 tCO2e före utgången av 2025.

Under 2022 sjönk utsläppsintensiteten för aktieportföljen betydligt jämfört med det föregående året. Detta berodde på att banken investerade ca 450 miljoner amerikanska dollar i två ESG- och klimatfonder.

Tabell 8.
Minskning av utsläppsintensiteten i Finlands Banks aktieportfölj, jämförelse av utgångsläget och läget vid slutet av 2022
31.12.2022 31.12.2021 Q1 2021 (utgångsläge)
WACI (tCO2e) 107 135 151
Procentuell minskning −29 % −11 %
Källa: ISS.

Ny praxis för investeringar i räntebärande värdepapper

Finlands Bank har infört kvantitativa omsättningsbaserade limiter för direktinvesteringar i räntebärande värdepapper som gäller produktionen av fossila bränslen.

Dessutom inledde Finlands Bank 2022 i enlighet med sina klimatmål en ny verksamhetsform, emittentmöten. Emittenterna uppmuntras fastställa klimatmål och göra beräkningar av klimatriskerna i sin investeringsverksamhet.

Finlands Bank fortsätter att hålla emittentmöten också under 2023.

Kontinuerlig utveckling av verksamheten med stöd av internationella rekommendationer

Finlands Bank strävar ständigt efter att utveckla hållbarheten i sin investeringsverksamhet. Finlands Banks experter bidrar aktivt till arbetet i nationella och internationella arbetsgrupper, framför allt inom Eurosystemet. Vi håller uppsikt över utvecklingen inom investeringsbranschen genom att följa referensgrupper för centralbanker och andra investerare.

Finlands Bank undertecknade de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar som en av de första centralbankerna 2019. Genom att underteckna principerna har Finlands Bank förbundit sig till att rapportera om sina åtgärder för att uppnå och främja hållbarhet.

De som undertecknat principerna får också en utvärdering av sina åtgärder, vilket sedan kan utnyttjas som underlag för fortsatt utveckling. Utvärderingen kan användas för att identifiera styrkor och svagheter i bankens eget hållbarhetsarbete i jämförelse med den internationella referensgruppen.

Principer för klimatredovisning

Innehållet i Finlands Banks portfölj har rapporterats utgående från läget per den 31 december 2022. Portföljens klimatpåverkan har beräknats på basis av de senaste tillgängliga uppgifterna om utsläppsnivåerna och finansiella och statliga data. Detta innebär att utsläppsnivåerna för innehaven vid utgången av 2022 huvudsakligen hänför sig till 2021. Vissa datapunkter kan dessutom hänföra sig till 2020 på grund av uppdateringsintervallet för data från externa dataleverantörer.

Beräkningsformlerna för tabellerna

Aktier

WACI (viktad genomsnittlig koldioxidintensitet):

 

Totala utsläpp:

Klimatavtryck:

Statsemitterade räntebärande värdepapper

WACI (viktad genomsnittlig koldioxidintensitet):

Totala utsläpp:

Klimatavtryck:

Övriga räntebärande värdepapper

WACI (viktad genomsnittlig koldioxidintensitet):

Totala utsläpp:

Klimatavtryck:Följande artikel

Hantering av Finlands Banks finansiella risker 2022