Klimatförändringarna och strukturomvandlingen i ekonomin till följd av den gröna omställningen kräver noggrann riskanalys. Finlands Bank fäste 2022 också större uppmärksamhet vid förlusten av biologisk mångfald och nödvändiga motåtgärder.

Klimatförändringarna och extrema väderfenomen medför risker för banker och övriga finansiella företag. Också omställningen till en grönare teknik kan ge upphov till risker om gäldenärers investeringar som bygger på fossil energi blir outnyttjade.

Finansmarknaden har en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna som finansieringskälla för de stora investeringar som omställningen till nettonollutsläpp kräver.

Centralbankerna och tillsynsmyndigheterna bedömer hurdana risker klimatförändringarna och klimatpolitiken kan innebära för de finansiella aktörerna.

För den gröna omställningen behövs ett välfungerande finanssystem

Importen av fossila bränslen från det krigförande Ryssland minskade i avgörande grad i fjol. Behovet att reducera beroendet av fossil energi är därför uppenbart både i Finland och i de övriga EU-länderna.

Sommaren 2022 drabbades Europa åter av rekordvärme och torka, vilket också gav större fokus åt klimatriskerna.

Finlands Bank deltog under ledning av direktionens vice ordförande Marja Nykänen i arbetsgruppen för finansiering av en grön omställning som tillsatts av justitieministeriet, miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Arbetsgruppen tog fram förslag till finansiella åtgärder för att påskynda en grön omställning på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Endast ett stabilt och välfungerande finansiellt system kan erbjuda tillräcklig finansiering för en långvarig grön omställning. Arbetsgruppen publicerade sin rapport om finansieringen av en grön omställning i december (på finska).

Energiförsörjningen är den viktigaste näringsgrenen med tanke på omställningsriskerna

Finlands Bank fortsatte under 2022 arbetet med att analysera effekterna av klimatförändringarna på det finansiella systemet.

Finlands Bank analyserade de finländska bankernas omställningsrisker genom att undersöka sammansättningen i bankernas låneportföljer och deras fordringar på företagssektorn. Den viktigaste näringsgrenen med tanke på omställningsriskerna är energiförsörjningen. Också inom denna näringsgren är riskerna i Finland måttliga och mindre än i många andra länder. För resultaten redogjordes i tidskriften Euro & talous i artikeln Klimatförändringarna måste bekämpas – Vad står att läsa i PACTA om bankernas omställningsrisker? (på finska).

Under 2022 började Finlands Bank fästa mer uppmärksamhet vid förlusten av biologisk mångfald och nödvändiga motåtgärder. Detta område är svårare att mäta och analysera än klimatförändringarna och har tidigare ägnats rätt liten uppmärksamhet i centralbankerna. Om förlusten av biologisk mångfald publicerades i november en artikel (på finska) i tidskriften Euro & talous.

Fortsatt internationellt centralbankssamarbete om klimatrisker

Finlands Bank är medlem i centralbankernas samarbetsnätverk Network for Greening the Financial System (NGFS), som publicerade nya klimatscenarier (på engelska) i september 2022.

Scenarierna innehåller prognoser om klimatförändringarna och följderna av dem under kommande årtionden. De nya scenarierna fångar upp de senaste landspecifika åtagandena om utsläppsminskning och ny teknologi.

I de nya scenarierna har modelleringen av de fysiska riskerna till följd av hetta, torka, stormar, störtregn och andra extrema väderfenomen preciserats jämfört med de scenarier som publicerades i juni 2021. Scenarier kan utnyttjas exempelvis vid bedömningen av konsekvenserna för det finansiella systemet om klimatriskerna realiseras.

För uppföljning av klimatrelaterade risker behövs ny finansiell statistik och annat siffermaterial. Finlands Bank arbetade under 2022 aktivt med att ta fram internationella och jämförbara klimatdata bland annat i NGFS-arbetsgruppen, som analyserade databehov och datatillgång.

Arbetsgruppen publicerade i juli en slutrapport (på engelska) samt ett index över klimatrelaterade indikatorer. Finlands Bank bidrog också aktivt till arbetet inom Europeiska centralbankssystemets (ECBS) statistikkommitté för att utveckla klimatindikatorer.

Europeiska centralbanken och Europeiska systemrisknämnden gav i juli ut sin gemensamma rapport om makrotillsynspolitikens möjligheter vid hanteringen av klimatrisker (på engelska) . Också Finlands Bank deltog i sammanställningen av rapporten. Eurosystemet fortsätter sitt arbete med fokus på makrotillsynspolitik och klimatrisker.Följande artikel

Bättre information om finansmarknaden tack vare omläggning av statistikproduktionen