Enligt Finlands Banks strategi har centralbanken som mål att bygga en hållbar ekonomi och stabilitet. För att nå detta mål krävs målmedveten ekonomistyrning och personalplanering.

Finlands Banks verksamhetskostnader och kostnadsmål följs upp noggrant.

Uppföljningen syftar bland annat till att uppnå bankens effektivitets- och hållbarhetsmål.

Direktionen följer upp måluppfyllelsen kvartalsvis.

Finlands Bank

År 2022 uppgick Finlands Banks verksamhetskostnader till 102,7 miljoner euro (2021: 96,3 miljoner euro). Intäktsutfallet från exempelvis driftsersättningar, hyror och arvoden uppgick till 16,9 miljoner euro.

Coronapandemin avspeglades fortfarande framför allt i de personalrelaterade kostnaderna, som minskade bland annat på grund av de få tjänsteresorna och intressentmötena. Tjänsteresorna kommer också i fortsättningen att vara färre än före pandemin, eftersom andelen distans- och hybridmöten har ökat i det internationella samarbetet.

I verksamhetskostnaderna och investeringarna för 2022 noterades ingen större inverkan av inflationen, vilket huvudsakligen kan tillskrivas tidigare överenskomna avtalspriser.

Hyresintäkterna från fastigheter och avkastningen på andra placeringar än valutareserven minskar nettobeloppet av verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter.

Finlands Bank har också andra betydande intäkter som inte minskar verksamhetskostnaderna i budgeten och därför inte upptas i tabellen nedan.

Kostnadsbudgetens slutsumma uppgick till 85,8 miljoner euro netto. En närmare redovisning av utfallet för 2022 och budgeten för 2023 finns i tabell 1.

Tabell 1.
Finlands Bank Utfall2022Mn euro Budget2023Mn euro
Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader -37,3 -40,1
Personalrelaterade kostnader -2,0 -3,9
Övriga kostnader -30,0 -35,2
Bankserviceavgifter -10,4 -8,6
Avskrivningar -8,6 -9,5
Summa -88,3 -97,3
Sedelproduktionskostnader -6,1 -5,0
Avgift till pensionsfonden -8,3 -8,3
Summa verksamhetskostnader -102,7 -110,6
INTÄKTER
Bankserviceintäkter 3,8 2,8
Fastighetsintäkter 5,3 5,2
Övriga intäkter 1,1 0,3
Tjänster till Finansinspektionen 6,8 7,3
Summa intäkter 16,9 15,6
Netto -85,8 -95,0
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.

Investeringarna (tabell 2.) uppgick till 9,2 miljoner euro. De största investeringarna hänför sig till fastighets- och IT-projekt. I investeringen av sina tillgångar tar banken hänsyn till kostnaderna, den kvalitativa nyttan och de operativa riskerna. Banken fäster också uppmärksamhet vid planeringen av investeringarna på medellång sikt.

Finlands Banks budgetar för 2023–2025 upprättades hösten 2022. Budgeten för 2023 har fastställts av direktionen.

Tabell 2.
Finlands Bank Utfall2022Mn euro Budget2023Mn euro
Investeringar
Fastighetsinvesteringar 5,0 6,0
Huvudkontorsfastigheter 1,3 1,5
Fastigheten i Vanda 3,1 4,2
Övriga fastigheter 0,5 0,4
IT-utrustning och -program 4,0 6,1
Sedel- och mynthanteringsmaskiner 0,0 0,1
Säkerhetsutrustning 0,2 1,5
Övriga 0,0 0,1
Summa investeringar 9,2 13,9
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.

Pensionsfonden

För pensionsfondens verksamhetskostnader 2022 blev utfallet 31,1 miljoner euro (2021: 30,8 miljoner euro). Den största kostnadsposten var de utbetalda pensionerna, som uppgick till 29,2 miljoner euro. Intäktsutfallet, bestående av arbetspensionsavgifter och hyresintäkter, blev 15,3 miljoner euro.

Dessutom betalade Finlands Bank en avgift på 10,0 miljoner euro till pensionsfonden för att täcka en del av räkenskapsperiodens underskott.

En närmare redovisning av utfallet för 2022 och budgeten för 2023 finns i tabell 3.

Pensionsfonden ger ut en egen årsberättelse.

Tabell 3.
Pensionsfonden Utfall2022Mn euro Budget2023Mn euro
Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader -0,0 0,0
Kostnader för pensionsfondsverksamheten -0,3 -0,3
Pensionsfondens fastighetskostnader -0,6 -0,6
Avskrivningar -1,0 -1,0
Utbetalda pensioner -29,2 -31,8
Summa kostnader -31,1 -33,6
INTÄKTER
Arbetspensionsavgifter 13,6 14,5
Interna hyror 1,7 1,8
Avgift till pensionsfonden 10,0 10,0
Summa intäkter 25,3 26,4
Netto -5,8 -7,2
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.

Finansinspektionen

Finlands Banks direktion fastställer årligen Finansinspektionens budget.

Finansinspektionens verksamhetskostnader 2022 utgjorde 40,8 miljoner euro (2021: 39,7 miljoner euro). Intäkterna uppgick till sammanlagt 43,1 miljoner euro, varav tillsyns- och åtgärdsavgifterna stod för 38,7 miljoner euro och Finlands Banks finansieringsandel var 2,0 miljoner euro.

I intäkterna ingår 2,4 miljoner euro i överskott från den föregående räkenskapsperioden. Överskottet för det gångna räkenskapsåret blev 2,3 miljoner euro. Överskottet beaktas när tillsyns- och åtgärdsavgifterna fastställs för följande räkenskapsperiod. Investeringarna uppgick till 2,1 miljoner euro.

En närmare redovisning av utfallet för 2022 och budgeten för 2023 finns i tabell 4.

Finansinspektionen ger ut en egen verksamhetsberättelse.

Tabell 4.
Finansinspektionen Utfall2022Mn euro Budget2023Mn euro
Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader -25,1 -27,9
Personalrelaterade kostnader -0,4 -1,2
Övriga kostnader -5,7 -8,0
Avskrivningar -1,1 -1,0
Tjänster från Finlands Bank -6,8 -7,3
Avgift till pensionsfonden -1,7 -1,7
Summa verksamhetskostnader -40,8 -47,1
FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
Tillsynsavgifter 36,7 41,0
Åtgärdsavgifter 2,1 1,8
Finlands Banks finansieringsandel 2,0 2,4
Över-/underskott från föregående period 2,3 1,9
Summa intäkter 43,1 47,1
Överskott överfört i ny räkning -2,3
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.