1. Ränteintäkter

Ränteintäkterna från hemmahörande utanför och i euroområdet uppgick till totalt 1 124,7 miljoner euro. Av detta utgjorde 182,8 miljoner euro ränteintäkter i utländsk valuta och 941,9 miljoner euro ränteintäkter i euro.

ECB-rådet inledde höjningen av styrräntorna den 27 juli 2022. Då steg räntan på inlåningsfaciliteten (0 %), vilket innebar ett avslut för de negativa räntor som i flera år tagits ut på inlåning i centralbanken. Denna s.k. negativa ränta hade fram till det tillämpats på innestående kassakravsmedel till den del som de översteg kassakravet. Från och med den 14 september 2022 har inlåning över natten och kassakravsinlåning gett upphov till räntekostnader. Fram till den 20 december 2022 motsvarade räntan på kassakravsinlåning marginalräntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, men den 21 december 2022 ändrades räntegrunden till räntan på inlåningsfaciliteten.ECB-rådets beslut av den 27 oktober 2022.

Räntan på ECBS-poster, dvs. fordran på ECB motsvarande överföring av valutareserver, skulden och fordran för ECB:s sedelandel, tilldelningen enligt kapitalfördelningsnyckeln och den åtföljande justeringen samt TARGET2-saldona motsvarar marginalräntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Under 2022 inflöt ränteintäkter på dessa från och med den 27 juli 2022.

Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2022 2021 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 69,2 55,2 14,0
Intäkter från diskonteringsinstrument 1,8 0,3 1,5
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,3 0,0 0,3
Utdelningar på fondandelar 27,4 25,7 1,7
Övriga ränteintäkter 74,2 1,9 72,2
Summa 173,0 83,2 89,8
Ränteintäkter i euro från hemmahörände utanför euroområdet (mn euro) 2022 2021 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,2 0,2 -0,0
Övriga ränteintäkter 13,0 20,3 -7,2
Summa 13,2 20,5 -7,3
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2022 2021 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 3,1 3,1 0,1
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,2 0,0 0,1
Övriga ränteintäkter 6,5 6,5
Summa 9,8 3,1 6,7
Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2022 2021 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper
Intäkter från diskonteringsinstrument 0,1 -0,1
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,1 0,0 0,1
Utdelningar från investeringar i euro 4,1 3,9 0,1
Ränteintäkter från ECBS-poster 334,4 334,4
Ränteintäkter från penningpolitiska poster 0,4 0,4
Ränteintäkter från penningpolitiska värdepapper 305,2 200,6 104,5
Ränteintäkter härrörande från negativa räntor på kreditinstitutens inlåning 262,8 633,4 -370,7
Övriga ränteintäkter 21,8 36,4 -14,6
Summa 928,7 874,6 54,1
Summa ränteintäkter (mn euro) 2022 2021 Förändring
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet 173,0 83,2 89,8
Ränteintäkter i euro från hemmahörande utanför euroområdet 13,2 20,5 -7,3
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet 9,8 3,1 6,7
Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet 928,7 874,6 54,1
Summa 1 124,7 981,3 143,3

2. Räntekostnader

Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2022 2021 Förändring
Övriga räntekostnader -53,9 -1,4 -52,5
Summa -53,9 -1,4 -52,5
Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2022 2021 Förändring
Övriga räntekostnader -23,1 -23,1
Summa -23,1 -23,1
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2022 2021 Förändring
Övriga räntekostnader -0,0 -0,0
Summa -0,0 -0,0
Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2022 2021 Förändring
Räntekostnader för penningpolitisk inlåning -403,5 -403,5
Räntekostnader för penningpolitisk utlåning -167,3 -321,8 154,5
Övriga räntekostnader -18,0 -18,0
Summa -588,8 -321,8 -267,0
Summa räntekostnader (mn euro) 2022 2021 Förändring
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet -53,9 -1,4 -52,5
Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet -23,1 -23,1
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet -0,0 -0,0
Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet -588,8 -321,8 -267,0
Summa -665,8 -323,2 -342,6

3. Räntenetto

Räntenetto (mn euro) 31.12.2022 31.12.2021 Förändring
Ränteintäkter
Ränteintäkter från finansiella tillgångar 222,0 147,2 74,8
Ränteintäkter från penningpolitiska poster 568,3 834,1 -265,8
Ränteintäkter från fordringar på ECBS 334,4 334,4
Summa 1 124,7 981,3 143,3
Räntekostnader
Räntekostnader för finansiella tillgångar -95,0 -1,4 -93,6
Räntekostnader för penningpolitiska poster -570,8 -321,8 -249,0
Räntekostnader för skulder till ECBS
Summa -665,8 -323,2 -342,6
RÄNTENETTO 458,9 658,1 -199,2

4. Valutakursdifferenser

Posten innehåller realiserade valutakursvinster och valutakursförluster från försäljning av poster i utländsk valuta. År 2022 redovisades sådana vinster till ett belopp av 59,4 miljoner euro.

5. Prisdifferenser på värdepapper

Här ingår realiserade vinster och förluster från försäljning av värdepapper. År 2022 realiserades en vinst på 18,9 miljoner euro för försäljning av värdepapper.

6. Värderingsförluster på valutor och värdepapper

Posten innehåller värderingsförluster på valutor och värdepapper. Varje värdepappersslag och valuta särredovisas i bokföringen. Under 2022 började räntorna stiga, varpå marknadspriserna på värdepapper sjönk. Det gav upphov till orealiserade värderingsförluster på värdepapper i framför allt amerikanska dollar men också i andra valutor. I värderingsförluster på värdepapper redovisades sammanlagt 244,0 miljoner euro vid årets slut. År 2022 redovisades inga värderingsförluster på valutor.

7. Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker

De realiserade nettoförlusterna till följd av valutakursdifferenser och prisdifferenser, sammanlagt 164,7 miljoner euro, täcktes genom upplösning av avsättningar för valutakurs- och prisrisker i enlighet med redovisningsprinciperna. Avsättningarna har specificerats i noterna till skulderna.

8. Avgifts- och provisionsnetto

I posten ingår avgifter och provisioner som hänför sig till investeringsverksamheten.

9. Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster

Monetära inkomster (mn euro) 31.12.2022 31.12.2021
Finlands Banks inbetalda monetära inkomster till poolen 546,8 507,5
Finlands Banks andel av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln 131,1 21,5
Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln -415,8 -486,0
Justeringar av monetära inkomster tilldelade under tidigare år -6,3 2,8
Avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner
Summa -422,1 -483,1

I posten ingår nettoresultatet av sammanläggningen av monetära inkomster för 2022, vilket utgör en kostnad på 415,8 miljoner euro (2021: –486,0 miljoner euro).

De monetära inkomsterna för varje nationell centralbank i Eurosystemet beräknas på de årliga intäkterna av de reserverade tillgångar som centralbanken håller som motvärden till skuldbasen. Ränta som ska betalats på poster som ingår i skuldbasen ska avräknas från nettoandelen av de monetära inkomsterna. Om den nationella centralbankens reserverade tillgångar överstiger eller understiger värdet av bankens skuldbas, kompenseras skillnaden med den senaste tillgängliga marginalräntan i Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

I följande tabell specificeras posterna i de reserverade tillgångarna och skuldbasen samt den ränta som tillämpas på dem.

Reserverade tillgångar Tillämplig ränta Skuldbas Tillämplig ränta
Guldreserverna i förhållande till centralbankens andel av fördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital 0 % Utelöpande sedlar Tillämpas inte
Fordringar inom Eurosystemet motsvarande överföring av valutareserver till ECB (exklusive guldet) Marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-transaktioner Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner Genererad avkastning
Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner Genererad avkastning Nettoskuld inom Eurosystemet på grund av TARGET2-transaktioner* Marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-transaktioner
CBPP, CBPP2, PSPP - offentliga värdepapper och PEPP - offentliga värdepapper Marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-transaktioner
SMP, CBPP3, PSPP - värdepapper utgivna av multinationella institut, CSPP och PEPP (exklusive PEPP - offentliga värdepapper) Genererad avkastning
Fordringar på centralbanker utanför euroområdet relaterade till likviditetstillförande transaktioner Upplupna ränteintäkter (enligt prestationsprincipen)
Upplupen kupongräntä på nedskrivna penningpolitiska värdepapper för vilka avkastningen och riskerna fördelas fullt ut Tillämpas inte
Nettofordringar inom Eurosystemet relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet* Marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-transaktioner
Upplupen ränta på penningpolitiska tillgångar med en löptid på minst ett år Tillämpas inte
* Beroende på nationell centralbank kan dessa komponenter antingen vara örönmärkta tillgångar eller ingå i skuldbasen

Eurosystemets sammanräknade monetära inkomster fördelas på de nationella centralbankerna enligt kapitalfördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital. Finlands Banks nettoandel är lika med de monetära inkomster som banken betalat in till poolen (546,8 miljoner euro) minus Finlands Banks andel av de monetära inkomsterna enligt fördelningsnyckeln (131,1 miljoner euro).

10. Andel av ECB:s vinst

ECB delade ut en vinst för räkenskapsåret 2021 på 41,7 miljoner euro. Finlands Banks redovisade andel 2022 uppgick till 0,8 miljoner euro.

11. Intäkter från övriga stamaktier och andelar

I posten ingår utdelningar från BIS-aktier för 3,7 miljoner euro.

12. Övriga intäkter

I posten ingår 38,7 miljoner euro i Finansinspektionens intäkter. Vidare ingår 5,3 miljoner euro i fastighetsintäkter samt expeditionsavgifter och provisioner.

13. Personalkostnader

Personalkostnader (mn euro) 31.12.2022 31.12.2021
Löner och arvoden 50,3 49,6
Arbetsgivarersättningar till pensionsfonden 9,8 9,4
Övriga lönebikostnader 2,3 2,1
Summa 62,3 61,1
Medelantal anställda 2022Anställda 2021Anställda
Finlands Bank 373 368
Finansinspektionen 246 239
Summa 619 607
Direktionsmedlemmarnas grundlöner (euro) 2022
Olli Rehn 284 802
Marja Nykänen 258 644
Tuomas Välimäki 209 705
Summa 753 151

Till direktionsmedlemmarna utbetalades totalt 43 275,17 euro i naturaförmåner (lunchförmån, telefonförmån och bilförmån).

Bestämmelser om pensionsskyddet för Finlands Banks tjänstemän finns i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016). En direktionsmedlem kan efter avslutad mandatperiod få ersättning för inkomstbortfall, om personen till följd av karensbestämmelsen inte kan ta emot annat arbete eller pensionen från Finlands Bank är lägre än ersättningen för inkomstbortfall. Den fulla ersättningen för inkomstbortfall är 60 % av lönen och den betalas i ett år, efter samordning med pensionen från Finlands Bank, så att dessa tillsammans begränsas till högst 60 % av lönen.

14. Avgift till pensionsfonden

Under 2022 betalade Finlands Bank med bankfullmäktiges godkännande in en pensionsfondsavgift på 10 miljoner euro till pensionsfonden för att täcka räkenskapsperiodens underskott.

15. Administrationskostnader

Administrationskostnader (mn euro) 31.12.2022 31.12.2021
Materielkostnader 0,4 0,5
Kostnader för maskiner och inventarier 7,5 7,4
Kostnader för fastigheter 9,7 8,9
Personalrelaterade kostnader 2,4 1,0
Kostnader för köpta tjänster 15,6 15,1
Övriga administrationskostnader 2,4 2,3
Summa 38,0 35,2

Här redovisas hyror, möteskostnader, PR-kostnader, kostnader för köpta tjänster och kontorsartiklar. Som administrationskostnader redovisas också kostnaderna för utbildning, tjänsteresor och rekrytering.

16. Avskrivningar av anläggningstillgångar

Avskrivningar av anläggningstillgångar (mn euro) 31.12.2022 31.12.2021
Byggnader 3,8 3,7
Maskiner och inventarier 2,7 2,6
Summa 6,5 6,2
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (mn euro) 31.12.2022 31.12.2021
It-system 3,2 2,8
Summa 3,2 2,8

17. Kostnader för anskaffning av sedlar

Kostnaderna för anskaffning av sedlar var 6,0 miljoner euro.

18. Övriga kostnader

Största delen av övriga kostnader hänför sig till indrivningskostnader, kurs- och avrundningsdifferenser samt andra liknande kostnader.

19. Pensionsfondens intäkter

Här redovisas Finlands Banks och Finansinspektionens arbetsgivarandelar och arbetstagarnas andel av premieinkomsten, sammanlagt 13,6 miljoner euro, samt avgiften till pensionsfonden på 10 miljoner euro. Posten innehåller dessutom 3,3 miljoner euro i intäkter från pensionsfondens investeringsverksamhet och 1,7 miljoner euro i fastighetsintäkter.

20. Pensionsfondens kostnader

I posten ingår utbetalda pensioner, 29,2 miljoner euro, förvaltningskostnader och avskrivningar av pensionsfondens anläggningstillgångar.

21. Förändring av avsättningar

I posten redovisas 47 miljoner euro i upplösning av den generella avsättningen. Alla avsättningar har specificerats i noterna till skulderna.

22. Årets resultat

Resultatet för räkenskapsåret 2022 blev 0,00 euro.