Finlands Bank reviderade sina strategiska prioriteringar 2022 på grund av de snabba förändringarna i konjunktur- och säkerhetsläget i Finland och Europa.

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet.

Med ledning av sin strategi genomför Finlands Bank sitt uppdrag som byggare av en hållbar ekonomi och stabilitet. Till detta arbete bidrar Finlands Banks målmedvetna ekonomistyrning och noggranna personalplanering.

Rysslands anfallskrig i Ukraina, ökade geopolitiska spänningar och accelererande inflation medförde 2022 snabba förändringar i såväl det ekonomiska läget som säkerhetsläget i Finland och Europa, vilka också har återverkningar på centralbankens verksamhet. Finlands Bank reagerade på förändringarna genom att uppdatera sina strategiska prioriteringar.

Finlands Bank minskade sitt klimatavtryck under 2022

Finlands Bank beräknade för andra året i rad klimatavtrycket enligt rekommendationerna i den internationella redovisningsmetoden, dvs. GHG-protokollet. Under 2022 vidareutvecklades utsläppsredovisningen för att resultaten bättre ska spegla Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhet.

Tack vare noggrannare utsläppsredovisning och utsläppsreducerande åtgärder minskade Finlands Bank sitt klimatavtryck under 2022.

Bland de konkreta utsläppsreducerande åtgärder som Finlands Bank genomförde 2022 kan nämnas uppdatering av tjänstebilpolicyn och reducering av utsläppen från energiförbrukning till exempel genom att minska belysningen, justera luftkonditioneringen och byta ut fasadelement i glas mot skivelement.

Informationsredovisningen redogör för betydelsen av data, information och kunskap i Finlands Banks verksamhet

Finlands Banks nya informationsredovisning, som kompletterar Finlands Banks årsberättelse för 2022, ges ut i april 2023.

Informationsredovisningen utgör ett viktigt led i Finlands Banks rapportering om informationshanteringen. Syftet med redovisningen är att redogöra för betydelsen av data, information och kunskap i centralbankens verksamhet.

Informationsredovisningen ger en inblick i grunderna för Finlands Banks informationshantering ur olika perspektiv i artiklar som behandlar aktuella teman inom informationshantering, informationssäkerhet och informationsskydd. Den redovisar också siffror om centralbankens uppgifter, informationshantering och analysarbete.