Mn euro 1.1.−31.12.2022 1.1.−31.12.2021
1 Ränteintäkter 1 125 981
2 Räntekostnader -666 -323
3 RÄNTENETTO 459 658
4 Valutakursdifferenser 59 5
5 Prisdifferenser på värdepapper 19 44
6 Värderingsförluster på valutor och värdepapper -244 -28
7 Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker 165 -21
NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER 458 658
8 Avgifts- och provisionsnetto -6 -5
9 Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster -422 -483
10 Andel av ECB:s vinst 1 7
11 Intäkter från övriga stamaktier och andelar 4 9
RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN 35 186
12 Övriga intäkter 44 44
Verksamhetskostnader -126 -120
13 Personalkostnader -62 -61
14 Avgift till pensionsfonden -10 -10
15 Administrationskostnader -38 -35
16 Avskrivningar av anläggningstillgångar -10 -9
17 Kostnader för anskaffning av sedlar -6 -5
18 Övriga kostnader -0 -0
VERKSAMHETSRESULTAT -47 110
Pensionsfondens resultat
19 Pensionsfondens intäkter 31 31
20 Pensionsfondens kostnader -31 -31
21 Förändring av avsättningar 47 -58
22 ÅRETS RESULTAT 52

Helsingfors den 28 februari 2023

FINLANDS BANKS DIREKTION

Olli Rehn, direktionens ordförande

Marja Nykänen, direktionens vice ordförande

Tuomas Välimäki, direktionsmedlem