Under verksamhetsåret 2022 tillämpades en noggrannare och mer omfattande utsläppsredovisning för Finlands Bank och Finansinspektionen. De totala utsläppen minskade från året förut tack vare en noggrannare redovisning och konkreta utsläppsreducerande åtgärder, såsom VVS- och värmetekniska åtgärder i fastigheterna.

Klimatavtrycket för Finlands Bank och Finansinspektionen beräknades 2022 för andra året i rad enligt det internationellt erkända och rekommenderade protokollet för utsläpp av växthusgaser (GHG, Greenhouse Gas Protocol).

Finlands Bank gick 2021 i sin utsläppsredovisning över till samma metod för bestämning och rapportering av växthusgasutsläpp som tillämpas av företag och andra organisationer.

I enlighet med principen om ständiga förbättringar fortsatte banken 2022 att vidareutveckla sin utsläppsredovisning för att resultaten allt bättre ska spegla Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhet.

Växthusgasutsläppen från Finlands Banks och Finansinspektionens egen verksamhet är obetydliga. Största delen utgör indirekta utsläpp som bildas i värdekedjan.

Det globala GHG-protokollet styr Finlands Banks beräkning av klimatavtrycket

Finlands Bank övergick 2021 till en utsläppsredovisning enligt rekommendationerna i det internationella GHG-protokollet.

På grund av omläggningen av beräkningsmetoden är resultaten av utsläppsredovisningen för 2021 och 2022 inte direkt jämförbara med  resultaten för tidigare år, medan resultaten av beräkningarna för 2021 och 2022 är sinsemellan jämförbara.

GHG-protokollet är den vanligaste standardiserade metoden globalt för bestämning och rapportering av företags och andra organisationers utsläpp av växthusgaser. Den standardiserade beräkningsmetoden innebär en strukturerad utsläppsredovisning och bidrar till att identifiera väsentliga utsläppskällor i verksamheten.

För att spegla direkta och indirekta utsläpp indelas redovisningen av utsläpp enligt GHG-protokollet i tre kategorier: scope 1, scope 2 och scope 3.

Scope 1 avser direkta utsläpp som uppkommer av företagets eller organisationens egen verksamhet; dessa är lättast att administrera. Scope 2 avser indirekta utsläppskällor av tillförd energi, såsom elproduktion. Scope 3 omfattar andra indirekta utsläpp, såsom logistik och avfallshantering.

Indelningen i olika utsläppskategorier minskar risken för dubbelredovisning i sådana fall där olika företag och organisationer delvis redovisar utsläpp från samma verksamheter.

Utsläppsredovisningen för bygginvesteringar preciserades 2022

De utsläppskällor (scope 1 och 2) som härrör från Finlands Banks och Finansinspektionens egen verksamhet omfattar bränsleförbrukningen i transportmedel och utrustning i organisationens besittning (som organisationen äger eller hyr) och förbrukningen av tillförd energi i lokaler som organisationen disponerar.

De indirekta utsläppen från produktionen av tillförd energi (scope 2) beräknades enligt en marknadsbaserad redovisningsmetod, som fångar upp de produktionssätt som används av Finlands Banks och Finansinspektionens energileverantörer. Den energi som organisationen köper är miljövänligare än genomsnittet för Finland.

De indirekta utsläppen i värdekedjan (scope 3) omfattar Finlands Banks och Finansinspektionens upphandling och köpta tjänster, bygginvesteringar, transporter, avfall som bildas i bankens lokaler, tjänsteresor, medarbetarnas arbetsresor, distansarbete och hyresgästernas energiförbrukning.

Nya medräknade utsläppskällor i scope 3-kategorin 2022 var utsläpp från primärproduktionen av tillförda bränslen.

Utsläppsredovisningen av bygginvesteringar, som också hör till scope 3-kategorin, preciserades 2022. För investeringarna i bygg- och byggrenoveringsprojekt fanns en projektspecifik utsläppsuppgift att tillgå i 35 % av fallen.

Utsläppsuppgifter härledda från projektspecifik material- och energiförbrukning bidrar betydligt till att precisera utsläppsredovisningen för bygginvesteringar. Målet är att framöver höja andelen projektspecifika utsläppsuppgifter i redovisningen. För investeringar i bygg- och byggrenoveringsprojekt som saknar projektspecifika utsläppsuppgifter beräknas utsläppen fortfarande kostnadsbaserat, på genomsnittliga utsläppskoefficienter.

Tack vare konkreta utsläppsreducerande åtgärder och noggrannare redovisning minskade Finlands Banks klimatavtryck 2022

Klimatavtrycket från Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhet 2022 var 8 284 t CO2e, vilket omfattade såväl utsläppen från organisationernas egen verksamhet som utsläppen i värdekedjan (exkl. investeringsverksamheten). Klimatavtrycket från verksamheten 2021 var 10 120 t CO2e, dvs. 18 % lägre än 2021.

Utsläppen från Finlands Banks och Finansinspektionens egen verksamhet (scope 1 och 2) utgjorde sammanlagt 1 293 t CO2e, vilket var 19 % mindre än året förut. De större utsläppen 2021 förklaras huvudsakligen av en incident där gassläckningssystemet utlöstes.

Finlands Bank uppdaterade sin tjänstebilpolicy 2022 så att endast elbilar eller laddhybrider kommer att användas framöver. Den nya tjänstebilpolicyn bidrar till att minska scope 1-utsläppen från verksamheten.

Helsingfors- och Vandakontoren har övergått till LED-belysning, vilket minskar elförbrukningen i lokalerna. I Vanda har luftflödet från lokalernas luftkonditionering justerats och en del av fasadelementen i glas bytts ut mot skivelement, vilket sänker fastighetens totala energiförbrukning. Vandafastighetens totala energiförbrukning minskade 11 % jämfört med 2021.

Utsläppen från energiförbrukning påverkades inte lika mycket, eftersom den tillförda elektricteten varit så gott som utsläppsfri redan 2021. Utsläppskoefficienten för fjärrvärmeproduktion var däremot högre 2022 än 2021.

Byggnation, energiförbrukning och upphandling utgör de största indirekta utsläppskällorna

Indirekta utsläpp i värdekedjan (scope 3) täcker den största delen av de totala utsläppen (84 %). De huvudsakliga indirekta utsläppskällorna i värdekedjan var bygginvesteringar, hyresgästernas energiförbrukning, upphandling och köp av tjänster.

Scope 3-utsläppen utgjorde 6 991 t CO2e, vilket är 18 % mindre än 2021.

De minskade utsläppen förklaras framför allt av övergången till en noggrannare projektspecifik utsläppsredovisning för bygg- och byggrenoveringsprojekt och i någon mån även av lägre transportutsläpp. För post- och kurirtransporterna i Helsingfors och Vanda används framöver elbilar, vilket minskar transportutsläppen ytterligare.

Scope 3-utsläppen sjönk sammantaget, men utsläppen från upphandling, köpta tjänster och affärsresor ökade under året jämfört med 2021.

Finlands Bank och Finansinspektionen följer upp miljöpåverkan med ett mätetal relaterat till verksamhetskostnaderna. Det fångar upp alla utsläpp från organisationernas egen verksamhet och utsläppen i värdekedjan (scope 1–3).

Under 2022 uppgick utsläppen i förhållande till verksamhetskostnaderna till 77 kg/ t CO2e / 1 000 euro.

För klimatpåverkan från Finlands Banks investeringsverksamhet redogörs här .

Finlands Banks klimatavtryck minskade med 18 %.