Chefdirektörens hälsning

Viktigt att sörja för tillväxtförutsättningarna för den finländska ekonomin också mitt under kriser

Åtstramningen av penningpolitiken syftar till att undvika en uppåtgående spiral av konsumentpriser och löner.

- Chefdirektör Olli Rehn

Ukraina kämpar för frihet, demokrati och europeiska värderingar.

Rysslands olagliga och brutala anfallskrig i Ukraina förvandlade omvärlden för Finlands Bank 2022: konjunkturutsikterna blev dystrare, inflationen steg till exceptionellt höga nivåer och konsumenternas köpkraft blev svagare. En ljusglimt var den kraftiga sysselsättningsutvecklingen. Efterfrågan på Finlands Banks och BOFITs analyser och forskningsrapporter som underlag för bedömningar av krisens ekonomiska konsekvenser var stor.

Det ukrainska folket betalar ett hårt pris för kriget och det mänskliga lidandet är outhärdligt. Ukraina kämpar för frihet, demokrati och europeiska värderingar. Ukraina behöver allt vårt stöd.

Europa stod inför en stor utmaning: att klara av den energikris som kriget hade orsakat. Med gemensamma och nationella lösningar var det möjligt att dämpa konsekvenserna av krisen. Den privata sektorn lyckades också hitta nya vägar för att påskynda den gröna omställningen inom energiekonomin.

Målet med räntehöjningarna är att stabilisera inflationen på 2 % på medellång sikt.

I ECB-rådet inledde vi en höjning av styrräntorna i juli. Målet är att stabilisera inflationen på 2 % på medellång sikt. Styrräntorna höjdes med sammanlagt 2,5 procentenheter, vilket ledde till att inlåningsräntan var 2 % vid slutet av 2022. Detta återspeglades i en kraftig ökning av Euriborräntorna. Som ett led i normaliseringen av penningpolitiken avslutades nettotillgångsköpen inom det utökade programmet för värdepappersköp och inom pandemiköpprogrammet. 

Åtstramningen av penningpolitiken syftar till att undvika en uppåtgående spiral av konsumentpriser och löner, vilket skulle vara ett tecken på att inflationsförväntningarna inte längre är väl förankrade. Om ankaret ger efter, blir det på lång sikt dyrare för den reala ekonomin att uppnå inflationsmålet, eftersom det skulle leda till en stramare penningpolitik och långsammare ekonomisk tillväxt.

Den digitala centralbanksvalutan, den digitala euron, utgör en del av förberedelserna inför de förändringar som följer i digitaliseringens spår.

Efter utbrottet av det ryska anfallskriget mot Ukraina blev hotbilden för cyber- och hybridattacker dystrare. Finlands Bank utvecklade tillsammans med andra myndigheter reservsystem för att säkerställa dagliga betalningar i Finland under alla förhållanden.

Vi bidrog för vår del till att betalningssystemen fungerar och att finländarna kan lita på dem. Kontanter spelar också alltjämt en viktig roll ur jämlikhetssynpunkt och vid olika störningar i betalningar.

Den digitala centralbanksvalutan, den digitala euron, utgör en del av förberedelserna inför omvärldsförändringarna i digitaliseringens spår. Finlands Bank inrättade 2022 en uppföljningsgrupp för projektet med företrädare för såväl betaltjänstleverantörerna som bankerna.

Hållbara offentliga finanser är en nödvändig förutsättning för långsiktig utveckling av samhället.

Bland utmaningarna för Finland kan vi inte ignorera läget i de offentliga finanserna. Vårt välfärdssamhälle fungerar förhållandevis bra, men ekonomin är för närvarande för liten för att bära upp det. Hållbarheten i de offentliga finanserna får inte endast vara ett mål bland andra, utan en nödvändig förutsättning för långsiktig utveckling av samhället.

Vid sidan av skuldhållbarheten är det viktigt att sörja för förutsättningarna för hållbar tillväxt. Befolkningens åldrande i förening med den svaga produktivitetsutvecklingen hämmar de långsiktiga tillväxtutsikterna för Finlands ekonomi. Det behövs investeringar i utbildning, forskning och innovationer samt ökad utbildnings- och arbetsrelaterad invandring.

Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är inte endast problem som ligger i framtiden, utan de är närvarande redan i dag.

Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är inte endast problem som ligger i framtiden, utan de är närvarande redan i dag. Framsteg mot en grön penningpolitik gjordes i enlighet med ECB-rådets plan 2021.

Som en del av Eurosystemet började Finlands Bank inrikta obligationsköp allt mer till företag som bedriver en mindre utsläppsintensiv verksamhet och som tar klimathänsyn i sin rapportering.

Finlands Bank medverkade i utvecklingen av klimatstatistik och indikatorer för mätning av klimatpåverkan för centralbankerna. Tillförlitliga data är ett effektivt sätt att förhindra grönmålning.

Finland har alla förutsättningar att som nation inte bara överleva utan också blomstra.

Finland är på det stora hela ett kriståligt samhälle och under svåra tider arbetar finländarna tillsammans och på ett ansvarsfullt sätt. Finland har alla förutsättningar att hejda förtviningsutvecklingen i ekonomin och som nation inte bara överleva utan också blomstra.

Finlands Bank bidrog kraftigt till stabiliteten i ekonomin under 2022. Jag vill varmt tacka personalen och alla våra samarbetsparter för ert viktiga arbete till förmån för Finland och hela Europa.