Finlands Banks indikatormål och måluppfyllelsen 2022

Finlands Bank är en inflytelserik och respekterad centralbank

Vägledande princip

1. Vi skapar mervärde genom expertis, insiktsfulla lösningar och förtroendebyggande samarbete.

Medborgarenkät om Finlands Banks anseende och förtroendet för banken

Målvärde
> 75 % av finländarna har förtroende för Finlands Bank
12/2020
12/2021
Nytt mätetal
12/2022
83 %
Vägledande princip

2. Vi baserar våra uttalanden och beslut på information, forskning och kvalitativa analyser.

Kvalitetsviktat volymindex för forskningsverksamheten. Kvalitetsviktat index för referentgranskade artiklar

Målvärde
≥ 32
12/2020
19
12/2021
56
12/2022
41
Vägledande princip

3. Vi deltar i samhällsdebatten, når ut till våra intressenter och för en konstruktiv dialog i Finland och inom Eurosystemet.

Synlighets- och inflytandeindex för Finlands Banks medieträffar (Euro & talous-medieindex)

Målvärde
≥ 4
12/2020
Nytt mätetal
12/2021
4,6
12/2022
4,6

Finlands Bank upprätthåller prisstabilitet och finansiell stabilitet i alla lägen.

Vägledande princip

4. Vi tillhandahåller avancerade och pålitliga centralbankstjänster för det finländska samhällets föränderliga behov.

Target-tjänster och säkerhetshantering

Målvärde
≥ 93 % av de svarande nöjda
12/2020
12/2021
Reviderat mätetal
12/2022
100 %

Statistikanvändare och rapportörer

Målvärde
≥ 80 % av de svarande nöjda
12/2020
12/2021
Reviderat mätetal
12/2022
91 %

Professionella kontantförsörjningsparter

Målvärde
≥ 75 % av de svarande nöjda
12/2020
12/2021
Reviderat mätetal
12/2022
90 %

Allmän tillgång till kontanter

Målvärde
Konsumenttillfredsställelsen enligt konsumentenkäten ≥ 80 %
12/2020
89 %
12/2021
89 %
12/2022
91 %
Vägledande princip

5. Vi sörjer för kontinuiteten i verksamheten genom att skapa beredskap för förändringar, störningar och kriser.

Reservfond + avsättningar i procent av riskerna i balansräkningen

Målvärde
Målet för avsättningarna en tillräckligt stark balansomslutning i alla lägen
12/2020
6 686 mn euro
12/2021
6 807 mn euro
12/2022
6 622 mn euro

Antal allvarliga störningar. Över en timme långa, omfattande störningar som påverkar Finlands Banks eller Finansinspektionens verksamhet, eller antal systemstörningar som orsakar avbrott i kritiska affärsverksamheter.

Målvärde
0
12/2020
0
12/2021
0
12/2022
0
Vägledande princip

6. Vi utvecklar vår kompetens och våra arbetssätt långsiktigt och med tanke på framtida behov.

Ledarskapsindex ligger över resultatet för den externa jämförelsegruppen

Målvärde
2020: ≥ 71,7; 2021: ≥ 69,9; 2022: ≥ 73,1
12/2020
74,1
12/2021
73,4
12/2022
75,2

Arbetsklimatindex ligger över resultatet för den externa jämförelsegruppen

Målvärde
2021: ≥ 71,5
12/2020
Mätningen görs vartannat år
12/2021
73,6
12/2022
Mätningen görs vartannat år

Årlig uppfyllelse av personliga utvecklingsplaner

Målvärde
God uppfyllelse för över 80 % av planerna
12/2020
80 %
12/2021
79 %
12/2022
72 %

Finlands Banks mål är att bidra till medborgarnas välbefinnande.

Vägledande princip

7. Vi handlar ansvarsfullt och i enlighet med principerna om hållbar utveckling.

Klimatavtrycket från Finlands Banks och Finansinspektionens egen verksamhet, totala utsläpp/verksamhetskostnader

Målvärde
Sjunkande trend
12/2020
Omläggning till en redovisningsmetod enligt det internationellt godkända och rekommenderade protokollet för växthusgasutsläpp (GHG).
12/2021
98 kg CO2/ 1000 euro
12/2022
77 kg CO2/ 1000 euro

Uppfyllelse av de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar

Målvärde
Utvecklingsområden härledda från PRI-rapporteringen och/eller ramverket införlivas med verksamhetsplaneringen
12/2020
12/2021
12/2022
Utvecklingsområdena har införlivats med verksamhetsplanerna.
Vägledande princip

8. Vi utför vårt uppdrag effektivt och ekonomiskt genom att upprätthålla en stabil vinstutdelning till staten utan att äventyra kapitaltäckningen.

Vinstutdelning till staten

Målvärde
Förutsägbar vinstutdelning
12/2020
100,0 mn euro
12/2021
26,3 mn euro
12/2022
0 euro

Ränteavkastning och avkastning på finansiella tillgångar som överstiger den genomsnittliga centralbanksräntan för valutorna i valutareserven, 5-årsmedeltal

Målvärde
>0
12/2020
Nytt mätetal
12/2021
Ränteavkastning 0,8 %, avkastning på finansiella tillgångar 2,4 %
12/2022
Ränteavkastning –0,15 %, avkastning på finansiella tillgångar 0,90 %

Summa årsverken för personalen (fasta + tidsbundna anställningar)

Målvärde
2022: ≤ 398,5
12/2020
364
12/2021
376
12/2022
375

Avdelningarnas verksamhetskostnader totalt

Målvärde
2021: ≤ 68 mn euro
12/2020
55 mn euro
12/2021
58 mn euro
12/2022
61 mn euro
Vägledande princip

9. Vi främjar medborgarnas kunskaper om ekonomin, Finlands Bank och Eurosystemet genom att sprida begriplig information.

Myntmuseets besökarantal inkl. deltagare i virtuella evenemang

Målvärde
Stigande trend
12/2020
12/2021
12/2022
10535

Besök på Finlands Banks webbplats

Målvärde
Genomsnittligt besök på webbplatsen ≥ 1 min
12/2020
Nytt mätetal
12/2021
1 min 06 s
12/2022
1 min 43 s

Engagemangsgrad för inlägg på sociala medier (Twitter)

Målvärde
≥ 3 %
12/2020
Nytt mätetal
12/2021
1,5 %
12/2022
2,2 %