Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet utformas och genomförs av Eurosystemet, vars primära mål är att upprätthålla en stabil prisnivå i euroområdet. Under 2022 steg inflationen kraftigt, vilket fick Europeiska centralbanken (ECB) att höja styrräntorna.

Finlands Bank bidrar till att upprätthålla den finansiella stabiliteten i Finland. Banken analyserar riskerna i det finansiella systemet, sammanställer finansiell statistik och bereder makrotillsynspolitiken. År 2022 ökade riskerna som hotar det finansiella systemet i och med den energikris som utlöstes av Rysslands anfallskrig.

Till Finlands Banks grundläggande uppgifter hör att ansvara för kontantförsörjningen och sedelutgivningen i Finland. Rysslands anfallskrig i Ukraina ökade efterfrågan på kontanter 2022. Finlands Bank ser det som viktigt att trygga tillgången till kontanttjänster också i fortsättningen.

Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Marknadsförhållandena var svåra under 2022 och avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar låg nära noll.

Kriserna under 2022 betonade betydelsen av och tillförlitligheten i Finlands Banks kommunikation. Finlands Bank tog särskilt ställning till konsekvenserna av energikrisen för Finlands ekonomi och bedömningen av policyinsatserna med anledning av krisen.

Hållbarhetsarbetet vid Finlands Bank under 2022 omfattande bl.a. tillhandahållande av aktuell, oberoende och forskningsbaserad information om de ekonomiska konsekvenserna av det ryska anfallskriget och aktiva insatser för att främja målen för ansvarsfulla investeringar.