De ekonomiska frågorna i anslutning till centralbankspolitiken är till sin natur gränsöverskridande och kräver därför nära internationella relationer och samarbete. Allt eftersom coronapandemin lättade hölls allt fler möten under 2022 åter som fysiska möten.

Eurosystemet är Finlands Banks viktigaste samarbetsnätverk.

Dessutom deltar Finlands Bank i internationella och europeiska institutioners och kommittéers verksamhet och har ett nära samarbete med centralbankerna i andra länder.

Finlands Bank är medlem i flera ECB- och EU-organ och andra internationella organisationer. Se alla uppgifter på Finlands Banks webbplats (pdf).

Finlands Bank svarar för Finlands kontakter med Internationella valutafonden

Internationella valutafonden (IMF, International Monetary Fund) är en organisation som består av 190 medlemsländer. Dess uppgift är att främja internationellt samarbete, öppen och regelbaserad internationell handel, hållbar ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet.

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn är Finlands representant i IMF:s styrelse, som är valutafondens högsta beslutande organ.

Finlands Bank utövar inflytande i IMF:s verksamhet också i den nordisk-baltiska valkretsen, som i IMF:s direktion representeras av en gemensam direktionsmedlem. Mika Pösös treåriga mandatperiod i direktionen löpte ut i slutet av 2022.

Länderna i valkretsen tar fram gemensamma ställningstaganden i policyfrågor som behandlas av IMF:s direktion. Under perioden 2020–2022 låg beredningsansvaret hos Finland. Finlands Bank och finansministeriet tog fram ställningstagandena tillsammans.

Läs mer om Finlands inverkan på IMF:s beslut i Euro & talous-bloggen (på finska).

Valkretsens verksamhet styrs av den nordisk-baltiska monetära och finansiella kommittén (Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee, NBMFC), där vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen är medlem.

Internationella valutafondens möten är viktiga forum för internationellt samarbete

Efter coronapandemin återgick IMF till att ordna sina vår- och årsmöten i Washington DC, där också Finlands Bank var närvarande.

IMF:s möten är viktiga för det internationella samarbetet och i samband med dem hölls också möten i Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC, International Monetary and Financial Committee).

Diskussionerna på mötena fokuserade på utsikterna för världsekonomin, den globala finansiella stabiliteten och aktuella ekonomisk-politiska utmaningar. Rysslands anfallskrig mot Ukraina fördömdes allmänt av mötesdeltagarna.

I sina anföranden vid vår- och årsmötena betonade IMF:s verkställande direktör Kristalina Georgieva behovet av beslutsamma policyåtgärder och enighet i det internationella samfundet. Hon tog också upp osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna, den ökade kriskänsligheten i världen och den svåra politiska omvärlden. Globala utmaningar, såsom livsmedelskrisen, energikrisen och klimatförändringar, kan lösas endast genom internationellt samarbete.

Läs mer om stämningarna under IMF:s och Världsbankens årsmöten i chefdirektörens blogg (på finska).

Finlands Bank medverkar i arbetet inom Europeiska unionens institutioner och kommittéer

Finlands Bank är medlem i EU:s Ekonomiska och finansiella kommitté (Economic and Financial Committee, EFC). Kommittén har till uppgift att främja samordningen av den ekonomiska politiken mellan medlemsländerna och delta i beredningen av arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin).

Under 2022 sammanträdde EFC 13 gånger i sin fullständiga sammansättning som omfattar centralbankerna.

Kommittén diskuterade bland annat konsekvenserna av det ryska anfallskriget för ekonomin och finansmarknaden, energipriser och derivatmarknaden för energi, sanktionerna mot Ryssland, stödpaketen till Ukraina och de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av klimatförändringarna.

Kommittén beredde också gemensamma ställningstaganden inför internationella möten.

Finlands Bank medverkar också i arbetet inom flera EU-kommittéer och institutioner som främjar stabiliteten i bank- och finanssystemet. Den viktigaste av dem är Europeiska systemrisknämndens (European Systemic Risk Board, ESRB) styrelse, där Finlands Banks chefdirektör är medlem.

Under 2022 behandlade ESRB:s styrelse bland annat konsekvenserna av det ryska anfallskriget för finansmarknaden och för finansiella stabilitetsrisker och diskuterade bland annat sårbarheterna i EU:s finansiella system och systemets motståndskraft mot kriser. Därtill diskuterade ESRB:s styrelse EU-ländernas makrotillsynspolitik och makrotillsynsåtgärder.

Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) främjar samarbete och dialog mellan centralbankerna

Finlands Banks chefdirektör deltar i BIS (Bank for International Settlements) regelbundna centralbankschefsmöten.

På mötena diskuteras utvecklingen av och aktuella frågor inom världsekonomin och finansmarknaden samt andra viktiga centralbanksfrågor.

Finlands Banks samarbete med de övriga nordiska centralbankerna

Finlands Bank har nära kontakter med de övriga nordiska centralbankerna. De nordiska centralbankscheferna samlas årligen för att behandla aktuella frågor.

De nordiska centralbankscheferna träffades 2022 i november i Oslo. Centralbankscheferna diskuterade bland annat inflationsrelaterade frågor och säkerheten i betalningssystemen.

Vice centralbankscheferna träffades två gånger, i Reykjavik i april och i Oslo i december.

Samarbetet mellan experter på Finlands Bank och experter från de övriga nordiska centralbankerna främjas regelbundet vid olika möten kring teman som tangerar flera olika avdelningars arbete.Följande artikel

De ekonomiska konsekvenserna av Rysslands anfallskrig och energikrisen i fokus för Finlands Banks kommunikation 2022