Finlands Bank tillhandahåller Eurosystemets gemensamma TARGET-tjänster för finansiella aktörer i de nordiska länderna. Under 2022 upprätthöll Finlands Bank de nuvarande systemen och deltog aktivt i projekt för utveckling av nya TARGET-tjänster.

Eurosystemets gemensamma TARGET-tjänster omfattar TARGET2-betalsystemet, TIPS-systemet för omedelbara betalningar och T2S-plattformen för avveckling av värdepapperstransaktioner.

TARGET-systemens tillförlitliga funktion stödde den finansiella stabiliteten 2022

TARGET-tjänsternas funktionssäkra och effektiva system möjliggör smidiga transaktioner med pengar, värdepapper och säkerheter överallt i Europa och stöder därigenom genomförandet av den gemensamma penningpolitiken.

TARGET-systemen fungerade tillförlitligt under hela 2022 utan betydande störningar.

Eurosystemet och Finlands Bank bereder sig aktivt på olika risker som hotar den finansiella infrastrukturen. Under 2022 gjordes fler övningar än tidigare med deltagarna i Finlands Banks system för att testa beredskapen för undantagsförhållanden.

Antalet och värdet av betalningstransaktionerna i TARGET2-Suomen Pankki ökade 2022

TARGET2 är ett av världens största betalningssystem och det ägs av centralbankerna inom Eurosystemet. Över tusen kreditinstitut har ett konto i systemet. Genom TARGET2 förmedlas exempelvis avvecklingen av massbetalningar mellan bankerna i centralbankspengar. Dessutom används systemet för euroområdets penningpolitiska transaktioner.

I sitt eget delsystem TARGET2-Suomen Pankki hade Finlands Bank 23 nordiska banker och anslutna system som kontokunder vid utgången av 2022.

Under 2022 förmedlades dagligen i genomsnitt 4 350 betalningar till ett värde av totalt ca 49 miljarder euro via TARGET2-Suomen Pankki.

Antalet betalningar per dag ökade med 21 % och värdet med 20 % jämfört med 2021.

Finlands Bank förbereder övergången till det nya T2-systemet

Det nuvarande TARGET2-systemet, som togs i bruk 2007, ersätts med det nya T2-betalningssystemet som en del av konsolideringsprojektet T2-T2S (på engelska).

Projektet syftar till att införa nya standarder för betalningsmeddelanden, förnya TARGET-systemens likviditetshantering samt ansluta de olika systemen till en gemensam teknisk plattform.

Under 2022 förberedde Finlands Bank övergången till T2-systemet tillsammans med de övriga centralbankerna och gav deltagarna teststöd.

I slutet av 2022 gick Finlands Bank och deltagarna över från testfasen till förberedelser inför lanseringen.

Avsikten var att övergå till det nya T2-systemet i slutet av 2022. På grund av de utmaningar som uppstod under testningen beslutade ECB-rådet att flytta fram övergången till mars 2023 (på engelska), så att deltagarna skulle ha tillräckligt med tid att förbereda lanseringen.

Finlands Banks deltagare som förmedlar SEPA-direktgireringar har anslutit sig till TIPS-systemet för omedelbara betalningar

I enlighet med ECB-rådets beslut (på engelska) skulle alla betaltjänstleverantörer som deltar i TARGET2-systemet och som förbundit sig att använda SEPA-direktgirering (på engelska), kunna nås via TIPS-systemet för omedelbara betalningar (TARGET Instant Payment Settlement) (på engelska) före februari 2022. Syftet är att främja övergången och tillgången till omedelbara betalningar i euroområdet.

Alla finländska banker som förmedlar SEPA-direktgireringar hade beredskap att ta emot direktgireringar via TIPS-systemet inom utsatt tid.

Anslutningen av värdepapperscentralen Euroclear Finland till T2S-systemet förbereds

T2S-systemet är den plattform som Eurosystemet använder för avveckling av värdepapperstransaktioner. Systemet möjliggör överföring av värdepapper i realtid mot betalningar i centralbankspengar.

Finlands värdepapperscentral Euroclear Finland (EFi) ansluter sig till T2S-systemet i september 2023, vilket ökar systemets betydelse för finländska finansiella aktörer.

Under 2022 förberedde Finlands Bank anslutningen av EFi till T2S-systemet tillsammans med ECB och gav de kommande T2S-deltagarna stöd vid övergången till systemet.

Euroområdets gemensamma ECMS-säkerhetshanteringssystem införs 2024

I dag har varje nationell centralbank inom Eurosystemet sina egna system för hantering av de tillgångar som används som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska refinansieringstransaktioner.

Eurosystemet ersätter dessa totalt 20 nationella system med det gemensamma ECMS-säkerhetshanteringssystemet (Eurosystem Collateral Management System) (på engelska).

Målet är att effektivisera Eurosystemets säkerhetshantering och göra det möjligt att snabbare verkställa de beslut som gäller det penningpolitiska ramverket.

Finlands Bank inledde i slutet av 2022 samtester av ECMS-förbindelserna och förberedde användartesterna för Eurosystemets motpartsbanker. På grund av att införandet av det nya T2-systemet har skjutits upp beslutade ECB-rådet att senarelägga övergången till ECMS-systemet till april 2024 (på engelska).