Om den digitala centralbanksvalutan i euroområdet används benämningen digital euro. Under 2022 fattade Eurosystemet ett flertal beslut om den digitala eurons egenskaper, men många öppna frågor återstår fortfarande.

En digital euro är ännu i planeringsskedet men skulle i praktiken innebära att medborgarna utöver sedlar också har tillgång till centralbankspengar i digital form.

Om den realiseras, skulle den digitala euron erbjuda medborgarna en digital form av vår gemensamma eurovaluta (på finska). Eurosystemet har således inte för avsikt att ge ut en ny valuta.

Eurosystemet inledde 2021 ett omfattande undersökningsprojekt i syfte att ta fram en konkret form för en digital euro. Något beslut om utgivning av en digital euro har emellertid ännu inte fattats.

Eurosystemets mål är att säkerställa tillförlitliga och effektiva betalningssystem också i framtiden

Eurosystemets uppgift är att sörja för betalningssystemets och det finansiella systemets tillförlitlighet och effektivitet också i en allt mer digitaliserad värld.

Kontanternas betydelse som betalningsmedel minskade ytterligare (på finska) under coronapandemin och många lösningar för elektroniska betalningar är beroende av aktörer utanför Europa.

Syftet med en digital euro är således att stärka centralbanksvalutans ställning som ankare för det monetära systemet samt att öka Europas strategiska autonomi och främja konkurrensen när det gäller betalningstjänster i euroområdet.

En eventuell utgivning av en digital euro aktuell först om flera år

De senaste åren har digitala centralbankspengar varit ett viktigt tema i centralbankernas arbete världen över (på finska).

Utredningsarbetet kring digitala centralbankspengar har pågått inom Eurosystemet sedan början av 2020.

I den omfattande undersökningsfasen, som beräknas pågå i två år och som fokuserar på frågor relaterade till utformningen av en digital euro och dess egenskaper, deltar tiotals experter från såväl Europeiska centralbanken som de nationella centralbankerna inom Eurosystemet.

Projektets viktigaste beslutsorgan är en högnivågrupp, där Finlands Bank företräds av direktionsmedlem Tuomas Välimäki.

Utöver centralbankernas experter anlitas också andra sakkunniga och myndigheter inom betalning och penningrörelse. I Finland inledde den nationella uppföljningsgruppen för en digital euro sin verksamhet under ledning av Finlands Bank 2022 (på finska).

Gruppens syfte är att förmedla information om hur arbetet med en digital euro framskrider samt att dryfta olika frågor kring digitala centralbankspengar.

Undersökningsfasen slutförs hösten 2023, varefter ECB-rådet fattar beslut om projektets fortsättning. I vilket fall som helst är en eventuell utgivning av en digital euro inte aktuell förrän om flera år.

I undersökningsfasen definieras egenskaperna hos en digital euro

Under 2022 har Eurosystemet fattat många viktiga beslut som gäller egenskaperna hos en digital euro.

Under undersökningsfasen har det klarlagts att en digital euro till stor del måste kunna användas på samma sätt som de nuvarande betalningsmedlen, dvs. för betalningar vid e-handel och i butikskassan, för betalningar mellan personer samt vid betalningar till den offentliga förvaltningen. Utöver online-betalningar som baserar sig på dataförbindelser i realtid har projektet som mål att ta fram ett tekniskt utförande för offline-betalningar, dvs. betalningar som kan genomföras utan nätförbindelse.

Den digitala euron kommer att finnas på Eurosystemets balansräkning, och de nationella centralbankerna inom Eurosystemet ansvarar också för avvecklingen av online-betalningar. Avvecklingen av offline-betalningar skulle ske i den anordning där betalningstransaktionen initierats.

En central fråga kring utgivningen av en digital euro är oron för att inlåningen i affärsbankerna ska minska och den finansiella stabiliteten rubbas. I detta syfte förbereds begränsningar för användningen av en digital euro, exempelvis en övre saldogräns för innehavet av digital euro och möjlighet att styra medborgarnas beteende med hjälp av räntan. Den digitala euron ska vara ett betalningsmedel, inte ett investeringsobjekt.

Integritetsskyddet har varit ett viktigt tema ända från projektets början. Möjligheten till fullständig anonymitet har emellertid uteslutits, eftersom de kontrollerade mellanhänderna måste kunna uppfylla sina AML/CFT-skyldigheter (anti-money laundering and combating the financing of terrorism). Integritetsskyddet måste ändå vara tillräckligt strikt och mellanhänderna ha tillgång till transaktionsuppgifter endast i den utsträckning som behövs. Eurosystemet kommer i sin tur inte att ha några som helst möjligheter att se privatpersoners transaktionsuppgifter.

Under hela utredningsarbetet har Eurosystemet framhållit att den privata sektorn kommer att ha en viktig roll vid lanseringen av en digital euro för allmänheten. I fjol fattades ett viktigt beslut om att distributionen av en eventuell digital euro skulle bygga på en betalningsordning som fastställer gemensamma regler, processer och standarder.

Avsikten är inte att tränga undan de nuvarande betalningssätten

I Finland, liksom i många andra euroländer, har elektroniska betalningsmedel redan länge använts för dagliga betalningar. Eurosystemets avsikt är att erbjuda flera alternativa betalningssätt, inte att begränsa utbudet. Den digitala euron ska således inte ersätta kontanta pengar eller bankernas och betalningsinstitutens tjänster.

En digital euro kunde emellertid förbättra tillgången till tjänster och främja konkurrensen samt bidra till att öka funktionssäkerheten genom att ge medborgarna tillgång till ett europeiskt betalningsalternativ. Då kan betalningsrörelsen i euroområdet också utvecklas bättre och upprätthållas på våra egna medborgares villkor.Följande artikel

Sedlar och kontantförsörjning