Till Finlands Banks övervakningsuppgifter hör bedömning av systemrisker, policyarbete för att främja effektiva betalningar och analysarbete till stöd för dessa uppgifter. Finlands Bank bidrar till den fortsätta utvecklingen av betalningar. Sommaren 2022 utvecklades i Finland inom ramen för myndighetssamarbetet ett kontosystem inom försörjningsberedskapen för att säkerställa dagliga betalningar vid allvarliga störningar i samhället eller under undantagsförhållanden.

Kontosystemet inom försörjningsberedskapen är ett reservsystem som möjliggör kontantuttag, betalningsöverföringar och betalningar med debetkort. Det kan användas, om de egna systemen eller de betalningssystem som kreditinstituten normalt använder, exempelvis TARGET2 eller EBA Clearing (på engelska) , ligger nere under flera dagar.

Reservarrangemanget baserar sig på lagen om vissa arrangemang för tryggande av försörjningsberedskapen inom finansbranschen (666/2022).

 

Finlands Bank offentliggjorde i maj 2022 sina riktlinjer för elektroniska betalningar

Finlands Bank offentliggjorde i samband med Betalningsforum (på finska) i maj 2022 sina riktlinjer för elektroniska betalningar, som sammanfattar bankens syn på effektiva betalningssystem.

Riktlinjerna återspeglar Europeiska kommissionens och Europeiska centralbankens (ECB) strategier för massbetalningar.

Omedelbara betalningar ger konsumenterna fler alternativ

Omedelbara betalningar är betalningsöverföringar där tillgångarna sekundsnabbt överförs från betalarens konto till betalningsmottagarens konto, vilken tid på dygnet som helst alla dagar på året.

Europeiska kommissionen publicerade i oktober 2022 ett förslag till förordning (COM(2922)546 (på engelska)) som syftar till att underlätta omedelbara betalningar. Enligt förslaget ska aktörer som erbjuder betalningsöverföringar i euro också erbjuda möjlighet att skicka och ta emot omedelbara betalningar i euro och avgiften för en sådan betalning ska motsvara avgiften för betalningsöverföringar.

Euro Retail Payments Board (ERPB) arbetar för utveckling av omedelbara betalningar och bättre insyn i kontouppgifterna för kunderna. Betalningsrådet i Finland konstaterade på sitt sammanträde (på finska) i september 2022 att insatser för att främja omedelbara betalningar i Finland kräver samarbete mellan aktörer på ett bredare plan.

Omedelbara betalningar ska ge konsumenterna fler alternativ och medföra fördelar för såväl betalaren som betalningsmottagaren. Betalningsrådet i Finland inrättade en arbetsgrupp för att ta fram ett nationellt koncept för omedelbara betalningar och detta arbete fortsätter under 2023.

Betalningsrådet grundade också en uppföljningsgrupp för att säkerställa bättre insyn i kontouppgifterna vid omedelbara betalningar för slutkunderna (på engelska) Här spelar utöver betaltjänstleverantörerna framför allt handelsbranschen och företagen en nyckelroll.

Allt viktigare att skydda den finansiella sektorns tjänster mot cyberrisker och att bedriva internationellt samarbete

Rysslands anfallskrig i Ukraina och Finlands Natomedlemskapsprocess har ökat hoten mot kritisk infrastruktur i Finland både i den fysiska miljön och i cybermiljön.

På basis av de angrepp som rapporterats till Cybersäkerhetscentret är också finländska organisationer allt oftare direkt exponerade för risker, vilket framhäver betydelsen av ett adekvat skydd och tester.

Finanssektorn i Finland fortsatte 2022 att genomföra datasäkerhetstester enligt TIBER-FI-modellen (på finska) både med finländska aktörer och i samarbete med de nordiska länderna.

Mångsidigt analysarbete stöder Finlands Banks övervakning och policyarbete

Dagens betalningsteknologi skulle möjliggöra utveckling av betalningssystem som underlättar den globala handeln. Valutaöverskridande betalningar har emellertid varit det betalningsområde som utvecklats allra långsammast.

Finlands Bank publicerade i oktober 2022 i tidskriften Euro & talous en artikel som behandlade G20-ländernas initiativ för att effektivisera företagens och konsumenternas utlandsbetalningar (på finska). Det planerade projektet gynnar framför allt stora företag med omfattande internationell betalningsrörelse.

I Finlands Banks artikel På grund av pandemin minskade användningen av kontanter och e-handelsbetalningarna ökade (på finska) analyserades förändringarna i konsumenternas betalningsbeteende i Finland och euroområdet under coronapandemin.

Enligt den SPACE-undersökning (på engelska) som artikeln baserar sig på minskade användningen av kontanter vid betalningar i Finland till den lägsta nivån inom hela euroområdet mellan 2019 och 2022, även om hälften av finländarna ser det som viktigt att kunna betala med kontanter. Samtidigt har acceptansen av kontanter som betalningsmedel minskat så att Finland nu hör till de euroländer som har den lägsta acceptansen av kontanter.

Finlands Bank fortsatte under 2022 att utveckla betalnings- och avvecklingssystemsimulatorn (BoF-PSS3) och erbjöd centralbanken i Namibia konsulttjänster i samband med en kvantitativ analys av landets betalningssystem.

Vid slutet av augusti ordnades det 20:e simulatorseminariet i Helsingfors. Bland annat centralbankerna i Polen och Namibien presenterade analyser som gjorts med BoF-PSS3-simulatorn. I samband med simulatorseminariet ordnades också en övningskurs för nya användare av BoF-PSS3-simulatorn.

Under 2022 fortsatte också utvecklingsprojektet mellan Finlands Bank och Europeiska centralbanken för att ta fram en ny analysmiljö och ett simulatorprogram för TARGET-tjänster till Eurosystemet.

Simulatorn används också i Finlands Banks eget analysarbete. Bankernas motpartsrisker och likviditetsrisker i betalningssystemen är exempel på områden där övervakningsarbetet har kopplingar till centralbankens uppgift att sörja för den finansiella stabiliteten och till det arbete som Verket för finansiell stabilitet gör.Följande artikel

Arbetet med utveckling av TARGET-tjänsterna avancerade 2022