Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för penningpolitiken i euroländerna och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Det primära målet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna.

Finlands Banks målsättningar gäller dels hemlandet och dels Eurosystemet.

Finlands Bank

  • bereder och utövar penningpolitik i Finland
  • övervakar den finansiella stabiliteten och tar fram statistik
  • bedriver forskning och deltar i den ekonomisk-politiska debatten
  • sörjer för avvecklingen av interbankbetalningar och för sin egen investeringsverksamhet
  • upprätthåller stabila och effektiva betalningssystem och ger ut sedlar och mynt.

Läs mer om Finlands Banks uppgifter.