Till Finlands Banks grundläggande uppgifter hör att ansvara för kontantförsörjningen och sedelutgivningen i Finland. Rysslands anfallskrig i Ukraina ökade efterfrågan på kontanter 2022. Finlands Bank ser det som viktigt att trygga tillgången till kontanttjänster också i fortsättningen.

År 2022 utvecklades i Finland reservarrangemang för att säkerställa dagliga betalningar under undantagsförhållanden och vid störningar i samhället.

Kontosystemet inom försörjningsberedskapen möjliggör också kontantuttag, betalningar med debetkort och betalningsöverföringar.

Arbetet för utveckling av en digital euro fortsatte 2022

Elektroniska betalningar vinner allt större terräng i Europa och många lösningar för elektroniska betalningar är beroende av aktörer utanför Europa.

Digitala centralbankspengar, dvs. en digital euro, utgör en del av beredskapen för att möta de förändringar i omvärlden som digitaliseringen medför. Syftet är att stärka Europas strategiska autonomi och centralbanksvalutans ställning som ankare för det monetära systemet.

År 2022 inrättades under ledning av Finlands Bank en nationell uppföljningsgrupp för en digital euro. Gruppen består av betaltjänstleverantörer, representanter för banksektorn och myndigheter.

Efterfrågan på kontanter ökade mer än väntat 2022

Utbrottet av coronapandemin 2020 ledde till att användningen av kontanter minskade och lönsamheten för och därigenom tillgången till kontanttjänster försämrades. Rysslands anfallskrig i Ukraina ökade i sin tur kontanternas betydelse för krisberedskapen.

Finlands Bank lade 2022 fram en lagmotion om tryggande av en tillräcklig nivå för kontanttjänster.

Viktigt att skydda den finansiella sektorns tjänster mot cyberrisker och bedriva internationellt samarbete

Rysslands anfallskrig i Ukraina och Finlands Natomedlemskapsprocess har ökat hoten mot kritisk infrastruktur i Finland också i cybermiljön.

Enligt Cybersäkerhetscentret är även finländska organisationer direkt exponerade för risker, vilket framhäver betydelsen av ett adekvat skydd och tester samt internationellt samarbete.

Finlands Bank fortsatte att utveckla betalningssystemen till stöd för den finansiella stabiliteten

Finlands Bank tillhandahåller Eurosystemets gemensamma TARGET-tjänster för finansiella aktörer i de nordiska länderna.

Under 2022 upprätthöll Finlands Bank de nuvarande systemen och deltog aktivt i projekt för utveckling av nya TARGET-tjänster.

TARGET-systemens funktionssäkerhet är en del av den finansiella stabiliteten.Följande artikel

Utvecklingen av en digital euro fortsatte 2022