Hösten 2022 ökade säkerhetskraven för energiderivat kraftigt energibolagens behov av kortfristig finansiering. Finlands Bank bevakade läget och analyserade de finansiella stabilitetshoten från energiderivatmarknaden.

De kraftiga prisfluktuationerna på gas och el medförde betydande utmaningar för energibolagens likviditet, dvs. betalningsförmåga. De högre säkerhetskraven på derivatmarknaden ökade också energibolagens behov av kortfristig finansiering.

Finlands Bank anser det viktigt att stödja betalningsförmågan för att undvika mycket utbredda betalningssvårigheter som rubbar den finansiella stabiliteten.

Säkerheterna minskar motpartsrisken i derivathandeln

Energibolagen använder derivatkontrakt, t.ex. terminer, för att säkra sin framtida avkastning mot fluktuationer i marknadspriset på energi. En elproducent kan exempelvis ingå ett terminskontrakt om att i framtiden sälja el till ett på förhand avtalat pris. Den som köper en eltermin förbinder sig i sin tur att i framtiden köpa el till ett fast pris.

Derivathandel är förenat med motpartsrisk, dvs. risken att den andra parten i derivatkontraktet inte kan fullfölja sina åtaganden. För att hantera motpartsrisken används i derivatkontrakten säkerheter.

Den som exempelvis säljer en eltermin kan vara tvungen att ställa tilläggssäkerheter när marknadspriset på el stiger. Om säljaren inte kan leverera den utlovade elen, överförs säkerheten till köparen, som kan skaffa elen till rådande marknadspris.

En betydande del av handeln med derivat sker via centrala motparter. Som namnet säger går en central motpart in som motpart för sina medlemmar, de s.k. clearingmedlemmarna, i varje derivattransaktion. Den centrala motpartens uppgift är att hantera motpartsrisken exempelvis med hjälp av en samlad säkerhetshantering och en obeståndsfond.

Rekordstora säkerhetskrav till följd av energikrisen

Säkerhetskraven för energiderivat som clearats centralt ökade rekordartat 2022, när priset på el och gas fluktuerade exceptionellt kraftigt på grund av energikrisen. Situationen tillspetsades särskilt vid månadsskiftet augusti–september och terminspriserna på energi steg till nya toppnoteringar.

De höga säkerhetskraven ledde till att behovet av kortfristig finansiering ökade kraftigt i de energibolag som bedriver derivathandel.

I början av september befarades finansieringsbehovet bli så stort att det i värsta fall skulle kunna försätta de energibolag som handlar med derivat i betalningssvårigheter.

Flera länder, däribland Sverige och Finland, erbjöd likviditetsstöd i form av låne- och garantiprogram till de bolag som handlar med derivat. Finlands Bank ansåg stödåtgärderna vara viktiga, eftersom de bidrog till att undvika sådana allvarliga betalningssvårigheter i energibolagen som hade kunnat leda till mer omfattande rubbningar i den finansiella stabiliteten.

Energiderivatmarknaden kan sätta hela den finansiella stabiliteten i gungning

Energiderivatmarknaden kan hota den finansiella stabiliteten, om likviditetsproblemen hos ett eller flera bolag som handlar med derivat sprider sig till det övriga finansiella systemet.

Problemen kan sprida sig till exempel om den centrala motpartens clearingmedlem blir insolvent och det leder till förluster som skapar likviditetsproblem för andra clearingmedlemmar.

Vid derivathandel som clearats centralt utlöser en clearingmedlems insolvens ett insolvensförfarande.

Ju större förluster clearingmedlemmens insolvens medför, desto sannolikare är det att de säkerheter och tilläggssäkerheter som ställts inte räcker till för att täcka förlusterna. Då måste de andra clearingmedlemmarna skjuta till kapital för att täcka förlusterna.

Finlands Bank analyserade eventuella finansiella stabilitetsrisker på energiderivatmarknaden

Finlands Bank studerade hösten 2022 en eventuell spridning av smittorisker från energiderivatmarknaden framför allt till banksektorn.

En spridning av problemen till banksektorn skulle innebära en stor risk bland annat på grund av att den finländska banksektorn är stor i förhållande till BNP. Den har följaktligen också stor betydelse för förmedlingen av finansiering till ekonomin.

De finländska bankerna är inte själva verksamma på den nordiska energiderivatmarknaden. Därför är den finländska banksektorn indirekt exponerad för risker i händelse av att en eller flera aktörer på energiderivatbörsen drabbas av insolvens.

Ett stort antal nordiska energibolag bedriver handel på den nordiska energiderivatmarknaden. Om ett eller flera energibolag blir insolventa, kan det på en derivatmarknad som clearas centralt medföra förluster för övriga energibolag som handlar med derivat.

Omfattande likviditetsproblem inom energibranschen skulle i sin tur leda till större kreditrisker för de banker som finansierar energibolagen. Finlands Bank analyserade under hösten de inhemska bankernas fordringar på energibolagen och utvecklingen av utlåningen till företag inom energisektorn.

Turbulensen har för tillfället bedarrat men bevakningen fortsätter

Läget på energiderivatmarknaden blev lugnare under september, när terminspriserna stabiliserades och de offentliga stödåtgärderna skingrade de omedelbara farhågorna om insolvens. Själva roten till problemen, energikrisen, är emellertid ännu inte över.

Finlands Bank fortsätter att bevaka säkerhetskraven, marknadsindikatorerna och bankernas exponering för energisektorn.

Dessutom följer Finlands Bank upp utvecklingen av den internationella regleringen av energiderivatmarknaden och bedömer förslagen till regelverk med tanke på den finansiella stabiliteten.Följande artikel

Makrotillsynspolitiken bidrar till att stärka den finansiella stabiliteten