I Finlands Banks kommunikation betonades under 2022 begriplighet och experternas starka roll. Samtidigt lärde sig bankens anställda nya hybrida arbetssätt. Centralen för ekonomiskt kunnande, som deltar i genomförandet av den nya nationella strategin för ekonomiskt kunnande, inledde sin verksamhet vid Finlands Banks myntmuseum i januari 2022.

Finlands Banks kommunikation och dess tillförlitlighet fick ökad betydelse under 2022. Analysen av den ekonomiska kris som följde av Rysslands anfallskrig väckte internationellt intresse. Finlands Bank klarade sig också bra genom den två år långa coronapandemin.

Vid slutet av 2022 gjorde Finlands Bank en utredning av verksamheten i den krisorganisation som inrättats under coronatiden. Enligt utredningen var Finlands Banks kommunikation under coronapandemin lyckad och tillräcklig och nådde ut via flera kanaler.

Bankens regelbundna och uppsökande kommunikation ökade personalens trygghetskänsla under coronapandemin. Andra betydande framgångar var bland annat det snabba upprättandet av en krisorganisation, insatser för att säkerställa verksamhetens kontinuitet och sörja för medarbetarnas hälsa och säkerhet samt den smidiga övergången till distansarbete.

Finlands Bank studerade och analyserade de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands anfallskrig och informerade om dem också internationellt

Beredskap och kontinuitetshantering har fått en allt viktigare roll i Finlands Banks verksamhet, vilket också återspeglas i bankens strategiska mål för åren framöver. Finlands Bank bidrar på nationell nivå till att säkerställa kontinuiteten i det finansiella systemet tillsammans med finansiella aktörer och andra myndigheter.

Rysslands attack mot Ukraina i februari 2022 blev startskottet till en exceptionell period i Finlands Bank. Bedömningen av de ekonomiska utsikterna och utmaningarna efter coronapandemin förbyttes i studier och analyser av krigets ekonomiska konsekvenser.

Kriget fick snabbt återverkningar på hela den globala ekonomin. Den energikris som Rysslands anfallskrig utlöste bromsade upp den ekonomiska tillväxten i Finland och fick inflationen att accelerera. Centralbankerna svarade på den stigande inflationen genom att strama åt penningpolitiken och höja styrräntorna.

Finlands Bank utvärderade under 2022 de ekonomiska konsekvenserna av krisen och gav aktivt ut information om dem. Framför allt experterna vid forskningsinstitutet för tillväxtmarknader BOFIT har regelbundet och ofta framträtt i finländska och internationella medier.

På bankens webbplats finns samlat material om de ekonomiska konsekvenserna av kriget som Finlands Bank gett ut (på finska).

Finlands Bank publicerar aktuell, oberoende och forskningsbaserad information för allmänheten

År 2022 var målet för Finlands Banks kommunikation att publicera mångsidigt och riktat lättbegripligt innehåll i Finlands Banks samtliga kanaler. Lättförståeligt innehåll publicerades bland annat i form av korta sammanfattningar, infografik och korta videor.

Viktiga teman för Finlands Banks kommunikation 2022 var konsekvenserna av Rysslands anfallskrig för ekonomin och säkerställandet av försörjningsberedskapen inom betalningar.

Finland Banks externa kommunikation tog dessutom upp åtstramningen av Europeiska centralbankens (ECB) penningpolitik, ökningen i hushållens vardagliga utgifter i takt med den accelererande inflationen och de kraftigt stigande energipriserna samt konsekvenserna av ränteuppgången för bolånetagarna.

Finlands Banks experter deltog aktivt i kommunikationen 2022. Under året publicerades 55 blogginlägg. Vid utgången av 2022 hade uppskattningsvis en fjärdedel av bankens medarbetare anslutit sig till Twitter-gruppen för Finlands Banks experter.

Experternas delaktighet i debatten på de sociala medierna har stärkt bankens ställning som en pålitlig organisation.

Medarbetarnas aktivitet har bidragit till att Finlands Banks meddelanden fått en bred spridning på de sociala medierna och visat sig i form av delning av korrekt information och kollegialt stöd.

Finlands Banks arbete som producent av tillförlitlig information accentueras under kriser

Finlands Banks aktiva arbete med att ta fram tillförlitlig och oberoende information under så kallade normala förhållanden har under kriser resulterat i ett stort intresse för Finlands Banks experter och innehåll.

Finlands Banks proaktiva forsknings- och analysarbete bevisade sitt värde efter Rysslands anfall mot Ukraina, då Finlands Bank fick stor synlighet i medierna genom sina expertutlåtanden och prognoser för Finlands ekonomi.

Under krigets första månad nämndes Finlands Bank i samband med kriget i 53 ledare, kolumner eller redaktörskommentarer.

Finlands Bank omarbetade publikationssidan eurojatalous.fi (på finska) utifrån en användarundersökning, intressentintervjuer och bankens egna experters observationer.

Den omarbetade webbplatsen som lanserades vid utgången av 2022 tillgodoser användarnas behov bättre än tidigare. Vid reformen beaktades också webbtjänstens användbarhet och tillgänglighet. Samtidigt uppdaterades sidornas visuella utformning.

I Finlands Banks interna kommunikation 2022 betonades utmaningarna med hybridarbete och säkerhetsmiljön

År 2022 vid Finlands Bank präglades av anpassningen till en ny arbetslivskultur där medarbetarna lärde sig att ta till sig nya arbetssätt och arbeta tillsammans enligt en hybridmodell.

Satsningarna på personalens arbetshälsa och välmående samt trygghet i verksamheten syntes i Finlands Banks arbetsplatskommunikation. 

De anställdas bidrag för att skapa en trygg vardag på arbetsplatsen har varit viktigt. Kampanjen Trygghet i vardagen som började i slutet av 2021 och pågick under hela 2022 gav personalen ökad kompetens inom trygghet och informationssäkerhet.

Den interna kommunikationen under kampanjen behandlade bland annat säker och trygg närvaro på sociala medier och webben, principerna för ansvarsfull kommunikation och informationspåverkan. Enligt den avslutande enkäten efter kampanjen upplevde medarbetarna att de tack vare kampanjen också själva arbetade tryggare i vardagen.

Möte mellan kultur, människor och historia på bankens öppet hus-evenemang

Finlands Bank höll öppet hus för allmänheten i sin huvudbyggnad och på Myntmuseet vid månadsskiftet september–oktober 2022.

Huvudteman för evenemanget var konst och historia, pengar och betalningar samt ekonomiskt kunnande. Informations-, konst- och historieinnehåll presenterades i Finlands Banks huvudbyggnad och på Myntmuseet.

Före det allmänna evenemanget ordnade banken en familjedag för sina anställda och deras anhöriga. Separata evenemang ordnades även för intressenter.

På öppet hus-evenemanget hölls aktuella informationsinslag om bland annat nätfiske och sanktionerna med anledning av Rysslands anfallskrig. Också för barnen ordnades eget program med konstverkstad och idékläckning om sedelhack. De fick också pröva på att känna igen säkerhetsdetaljerna på en sedel.

Öppet hus-evenemanget lockade under tre dagar ca 5 100 besökare. Ta del av stämningen på dagarna för allmänheten på Finlands Banks Flickr-bildtjänst.

Centralen för ekonomiskt kunnande inledde sin verksamhet vid Finlands Banks myntmuseum 2022

Finlands Bank fortsatte 2022 arbetet för att främja medborgarnas ekonomiska kunnande.

Den viktigaste insatsen inom detta område var inrättandet av Centralen för ekonomiskt kunnande i anslutning till Myntmuseet. Centralens invigning hölls virtuellt i januari 2022. Talare vid invigningen var finansminister Annika Saarikko och chefdirektör Olli Rehn.

Centralen för ekonomiskt kunnande har väckt stort intresse såväl i Finland som internationellt. Centralens verksamhet vid Myntmuseet främjar finländarnas ekonomiska kunnande och stöder den nationella strategin för ekonomiskt kunnande, som genomförs under justitieministeriets ledning.

Finlands Bank har också internationellt en etablerad roll inom ekonomiskt kunnande

Finlands Bank är Finlands enda fullvärdiga medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) internationella nätverk för finansiell utbildning (OECD-INFE).

Genom nätverkets konferenser får Finlands Bank nyttig information (på finska) om olika länders strategier för ekonomiskt kunnande samt om internationell forskning i och mätning av ekonomiskt kunnande.

Europeiska kommissionen och OECD-INFE publicerade i januari 2022 en referensram för främjande av ekonomiskt kunnande bland vuxna (på finska). Motsvarande riktlinjer är också under beredning för barn och unga.

Myntmuseets verksamhet lever upp efter coronan

Under 2022 började Myntmuseets verksamhet leva upp efter coronapandemin, och antalet besökare ökade för varje månad.

Besökarantalet 2022 nådde slutligen det långsiktiga genomsnittet för museet, nämligen över 10 000 besökare. Myntmuseets förnyade guidade visningar bokades aktivt.

Föreläsningarna för allmänheten vid Finlands Banks myntmuseum ordnades 2022 som hybridföreläsningar och de följdes för det mesta via nätet. På detta sätt har föreläsningarnas geografiska tillgänglighet förbättrats.