De kraftiga rörelserna på finansmarknaden 2022 ökade intresset för Finlands Banks statistik. Finlands Bank harmoniserade försäkrings- och värdepappersstatistiken och inledde ny insamling av statistik om betalningar och svikliga förfaranden. Banken deltog aktivt i samarbetet inom statistikområdet som en del av Europeiska centralbankssystemet. Prioriterade samarbetsområden var beredningen av Integrated Reporting Framework (IReF)-programmet och klimatindikatorerna för finanssektorn.

Sammanställning av statistik är en av Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Finlands Bank svarar på användarnas informationsbehov genom att aktivt utveckla statistikfunktionen och säkerställa att den är aktuell, adekvat och heltäckande också i en föränderlig omvärld.

I Finlands Banks statistik 2022 var de kraftiga rörelserna på finansmarknaden föremål för användarnas intresse. Framför allt inom industri- och energisektorn accentuerades företagens omfattande och akuta finansieringsbehov och företag i dessa branscher lyfte mer nya lån än tidigare. Efter en livlig inledning på året mattades bostads- och bolånemarknaden av mot årets slut. Hushållens finansiella kostnader ökade i och med uppgången i räntorna, men enligt statistiken var bankernas bolånerelaterade problem fortsatt små.

Finlands Bank harmoniserade processen för upprättande av värdepappersstatistik och statistik om försäkringsbolag

Finlands Bank sammanställer utifrån Solvens II-datainsamlingen varje kvartal Europeiska centralbankens (ECB) statistik om försäkringsbolag (på engelska) och erbjuder också Statistikcentralen tillgång till material för upprättande av finansräkenskaperna och betalningsbalansen.

År 2022 genomförde Finlands Bank ett datasystemprojekt för att lägga om och harmonisera processen för upprättande av statistiken om försäkringsbolag med Finlands Banks övriga statistik. Den nya processen utnyttjar befintliga statistikdatasystem och ersätter det separata verktyg som tidigare använts för att sammanställa statistik om försäkringsbolag.

Finlands Bank slopade dessutom den separata enkäten om värdepapperstillgångar och värdepappersskulder för försäkringsbolagens del, vilket minskar rapportörernas rapporteringsbörda.

Finlands Bank inledde ny insamling av statistik om betalningar och svikliga förfaranden

År 2022 inledde Finlands Bank en ny datainsamling om betalningar och svikliga förfaranden. Skyldiga att rapportera uppgifter om dessa är inhemska kredit- och betalningsinstitut, filialer till utländska kredit- och betalningsinstitut i Finland samt registrerade aktörer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation.

Rapporteringsskyldigheten baserar sig på ECB:s förordning (ECB/2013/43, ändrad genom ECB/2020/59).

Insamlingen av uppgifter om betalningar och svikliga förfaranden ersatte den tidigare årliga insamlingen av betalningsstatistik.

Rapporteringsfrekvensen förkortades och rapporteringen sker härefter kvartalsvis och halvårsvis och vissa rapporteringar till Finansinspektionen integrerades i datainsamlingen. De uppgifter som nu samlas in baserar sig till stor del på ECB:s förordning om betalningsstatistik, men datainsamlingen tillgodoser också andra nationella statistikbehov.

Målet med datainsamlingen är att få en mer omfattande bild av massbetalningar i Finland och utomlands samt möjliggöra en djupare analys av användningen av olika betalningsmedel, betalningssystem och betalningskanaler.

ECB harmoniserar insamlingen av statistik från bankerna i euroområdet

Finlands Bank har under 2022 aktivt medverkat i Integrated Reporting Framework (IReF)-programmet (på engelska), som ECB-rådet startade i december 2021.

Syftet med projektet är att kombinera och harmonisera statistikinsamlingen från bankerna i euroområdet och samtidigt minska bankernas rapporteringsbörda.

Resultaten av ECB:s kostnadsnyttoenkät för bankerna våren 2021 har publicerats i fråga om de nationella kraven (på engelska) och det tekniska genomförandet (på engelska). Samtidigt pågår förberedelser för en kompletterande enkät som kommer att genomföras våren 2023.

År 2023 inleds beredningen av IReF-förordningen och specifikationen av systemkraven. Enligt en preliminär tidtabell börjar rapporteringen i enlighet med det nya regelverket i början av 2027.

Finlands Bank bidrog till utvecklingen av internationell klimatstatistik

Bristfällig klimatstatistik och avsaknad av jämförbara data över den finansiella sektorn har länge försvårat bedömningen av riskerna med klimatförändringarna och finansieringen av klimatomställningen.

Under 2022 deltog Finlands Bank aktivt i arbetet för att utveckla klimatstatistik för den finansiella sektorn och framför allt dataunderlaget genom medverkan i centralbankernas och tillsynsmyndigheternas samarbetsnätverk Network for Greening the Financial System (NGFS).

Finlands Bank främjade också aktivt arbetet inom Europeiska centralbankssystemets (ECBS) statistikkommitté för att förbättra klimatstatistiken inom den finansiella sektorn. En expertgrupp tog med nya arbetssätt fram metoder för att skapa och testa indikatorer. Indikatorer utvecklades att beskriva de fysiska risker och omställningsrisker som hänför sig till den finansiella sektorn.

ECB-rådet behandlade expertgruppens rapport i november 2022 och indikatorerna publicerades i början av 2023. I avsnittet ”Makrotillsynspolitiken bidrar till att stärka den finansiella stabiliteten” redogörs mer ingående för Finlands Banks arbete inom ramen för klimatrisker och grön finansiering.