Finlands Banks forskningsarbeten publicerades i ledande ekonomiska tidskrifter under 2022. Bankens nya forskningsprojekt behandlade bl.a. transmissionen av penningpolitiken och inflationsförväntningarna. Vid Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader präglades 2022 främst av behovet av aktuell analys och kommunikation till följd av Rysslands anfallskrig.

Forskningen vid Finlands Bank erbjuder ett mångfasetterat stöd för beredningen av penningpolitiken och bidrar till en bättre förståelse av den penningpolitiska transmissionen.

Ett bra exempel på ett sådant forskningsbidrag är Francesco D'Acuntos, Daniel Hoangs, Maritta Paloviitas och Michael Webers artikel IQ, Expectations, and Choice (på engelska), som utkom i den prestigefyllda tidskriften Review of Economic Studies och behandlade kognitiva färdigheters inverkan på konsumenternas inflationsförväntningar och konsumtionsplaner (på finska).

Vid Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader (BOFIT) utmärktes verksamheten under 2022 främst av behovet att ta fram analyser av de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands olagliga anfallskrig.

Efterfrågan på forskning och välgrundade synpunkter var mycket stor 2022 både inom och utanför Finland. Dessutom utvidgades BOFITs verksamhetsområde till att även omfatta övervakning och analys av globala ekonomiska fenomen.

Finlands Banks diskussionsrapporter 2022

I de engelskspråkiga diskussionsunderlagen som publicerades 2022 behandlades bland annat penningpolitikens inverkan på inkomstfördelningen (på engelska) (Petri Mäki-Fränti, Aino Silvo, Adam Gulan och Juha Kilponen), kreditrisk- och likviditetsmarginalerna i euroländernas statsobligationer (på engelska) (Juuso Nissinen och Markus Sihvonen) och långsiktiga konsekvenser (på engelska) av djupa recessioner (David Aikman, Mathias Drehmann, Mikael Juselius och Xiaochuan Xing). Michaela Elfsbacka-Schmöller bedrev forskning om finanspolitikens (på engelska) effekter och (i samarbete med Martin Spitzer) om penningpolitikens (på engelska) effekter på ekonomisk tillväxt på längre sikt. Andra forskningsämnen omfattade exempelvis finansieringen av banker och företag under krisen (på engelska) (Markus Haavio, Antti Ripatti och Tuomas Takalo), förväntningarna (på engelska) om det ekonomiska läget under pandemin (Gene Ambrocio och Iftekhar Hasan) och nationalekonomiska forskares syn (på engelska) på penningpolitiska målsättningar (Gene Ambrocio, Andrea Ferrero, Esa Jokivuolle och Kim Ristolainen).

I BOFITs diskussionsunderlag och Policy Brief-publikationsserien gav banken ut forskningsbidrag bland annat om det tidsmässiga sambandet mellan indragning av koncession för ryska banker och politiska val (på engelska) (Zuzana Fungáčová, Alexei Karas, Laura Solanko och Laurent Weill) och den ryska statsekonomin (på engelska) (Vesa Korhonen).

De olika konsekvenserna av det ryska anfallskriget och de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland undersöktes i flera engelskspråkiga BOFIT Policy Brief-artiklar. I artiklarna diskuterades bland annat Rysslands ekonomiska integration i världsekonomin (på engelska), sanktionernas inverkan på Rysslands egen produktion (på engelska) och importen av teknologiprodukter från Asien till Ryssland (på engelska).

Publikationsserien BoF Economics Review 2022

I bidragen till publikationsserien BoF Economics Review (på engelska) diskuterades hur åldersstrukturen (på engelska) och de låga räntorna (på engelska) inverkar på sparandet, den avtagande tillväxten i Finlands export (på engelska), prognostiseringen av utlåningen till hushållen (på engelska) samt optimala kapitalkrav för banker (på engelska) och begränsningar av kapitalrörelserna(på engelska).

Finlands Banks referentgranskade publikationer i internationella tidskrifter 2022

Forskning av högsta kvalitet ökar Finlands Banks inflytande och prestige som samarbetspartner i Finland och internationellt. Ett mått för kvaliteten är antalet publikationer i väl ansedda ekonomiska tidskrifter.

Utöver den ovan nämnda artikeln i Review of Economic Studies gavs under 2022 också bland annat följande forskningsartiklar ut:

Joseba Martinez, Thomas Philippons och Markus Sihvonens undersökning Does a Currency Union Need a Capital Market Union (på engelska) i tidskriften Journal of International Economics.

Juha Kilponens, Jouko Vilmunens och Oskari Vähämaas forskningsarbete Revisiting intertemporal elasticity of substitution in a sticky price model (på engelska) i tidskriften Journal of Economic Dynamics and Control.

Claudio Borios, Piti Disyatats, Mikael Juselius och Phurichai Rungcharoenkitkulis undersökning Why So Low for So Long? A Long-Term View of Real Interest Rates (på engelska) i tidskriften International Journal of Central Banking.

Denis Davydovs, Jukka Sihvonens och Laura Solankos undersökning Who cares about sanctions? Observations from annual reports of European firms (på engelska) om sanktionernas konsekvenser för europeiska företag i tidskriften Post-Soviet Affairs.

Satu Nurmis, Juuso Vanhalas och Matti Viréns undersökning om zombieföretag Are zombies for real? Evidence from zombie dynamics (på engelska) i tidskriften International Journal of Industrial Organization.

Zuzana Fungáčovás, Eeva Kerolas och Laurent Weills undersökning om transmissionen av den kinesiska penningpolitiken Does bank efficiency affect the bank lending in China? (på engelska) i tidskriften Emerging Markets Review.

Presentation av Finlands Banks forskningsarbeten för intressenter

Finlands Banks undersökningar presenterades under 2022 vid ett flertal evenemang ordnade av Eurosystemet och vid evenamang i Finland och utomlands.

Finlands Banks experter publicerade flera engelskspråkiga kolumner på VoxEU och artiklar om sina undersökningar i SUERF:s publikationsserie Policy Briefs (på engelska).

Konferenser i Finland och utomlands 2022

I augusti höll Finlands Bank en temasession under rubriken Financial Literacy, household finance and beliefs vid årsmötet för Central Bank Research Association (CEBRA) i Barcelona och seminariet Workshop on Banking and Institutions (på engelska) i samarbete med Strasbourg University och Fordham University.

I september stod Finlands Bank värd för en vetenskaplig hybridkonferens under rubriken Monetary Policy in the Post-Pandemic Era tillsammans med den europeiska organisationen CEPR (Centre for Economic Policy Research).

I oktober arrangerade Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader i samarbete med FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi UNU-WIDER en internationell konferens under rubriken Debt and Innovative Finance in Developing Countries (på engelska) om tillväxtekonomiernas skuldfrågor och nya gröna finansieringsinstrument.

Under 2022 arrangerade Finlands Bank dessutom ett flertal korta forskningsseminarier, huvudsakligen i hybridform.Följande artikel

Internationellt samarbete vid Finlands Bank 2022