Konjunktur- och säkerhetsutsikterna i Finland och Europa förändrades snabbt under 2022. Förändringarna bedömdes ha omfattande återverkningar på centralbankens verksamhet och Finlands Bank uppdaterade följaktligen sina strategiska prioriteringar under 2022.

År 2022 präglades av Rysslands anfallskrig i Ukraina, ökade geopolitiska spänningar, återhämtning från coronapandemin och accelererande inflation.

Finlands Banks direktion svarade på förändringarna genom att i juni uppdatera de strategiska prioriteringar som styr bankens verksamhet på medellång sikt. Finlands Banks verksamhetsidé, vision och vägledande principer konstaterades ligga rätt i tiden och hölls därmed oförändrade.

Finlands Banks uppdaterade strategiska prioriteringar för 2023-2025:

  • Europeiska centralbankens (ECB) penningpolitik i en förändrad inflationsmiljö
  • beredskap och försörjningsberedskap
  • de europeiska betalningarnas framtid
  • översyn av makrotillsynspolitiken inom EU
  • inhemsk ekonomisk-politisk påverkan
  • insatser för att främja ekonomisk tillväxt och klimatmålen inom EU.

ECB:s penningpolitik i en förändrad inflationsmiljö

Den ekonomiska återhämtningen från coronapandemin och Rysslands anfallskrig i Ukraina bidrog till en kraftig ökning av inflationen. ECB stramade därför åt penningpolitiken stegvis under 2022.

Som medlem av Eurosystemet satsar Finlands Bank på penningpolitisk forskning och analys och utveckling av penningpolitiska verktyg. Detta är särskilt viktigt i ett läge där osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen och inflationsdynamiken är stor.

Finlands Bank sörjer också för sin del för att de penningpolitiska besluten motiveras för medborgarna på ett begripligt sätt.

Beredskap och försörjningsberedskap

Säkerhetsläget i Europa förändrades väsentligt under 2022. I egenskap av monetär myndighet främjar Finlands Bank för sin del den nationella försörjningsberedskapen.

I samarbete med den finansiella sektorn och andra myndigheter stärker Finlands Bank betalnings- och finanssystemens kristålighet.

I det nya läget framhävs också vikten av att banken själv har en god beredskap. Under året fokuserade Finlands Bank därför särskilt på att skapa beredskap bland annat för cyber- och hybridhot.

De europeiska betalningarnas framtid

Coronapandemin stärkte den digitala omvandlingen inom betalningsområdet. Finlands Bank främjar utvecklingen av säkra och effektiva betalningssystem bland annat genom att stödja genomslaget av strategin för europeiska betalningar på den finländska marknaden.

Inom Eurosystemet pågår för tillfället flera viktiga projekt för utveckling av den finansiella infrastrukturen.

Finlands Bank fortsätter att aktivt medverka i Eurosystemets gemensamma utredningsprojekt kring en digital euro, och det är möjligt att den digitala euron i framtiden kompletterar utbudet av betalningsmedel.

Översyn av makrotillsynspolitiken inom EU

Den avtagande ekonomiska tillväxten och de stigande räntorna ökar oron om hushållens, företagens och ländernas skuldhållbarhet.

En upptrappning av skuldproblemen kan försvaga kreditinstitutens kristålighet. Trycket på att bredda tillämpningen av makrotillsynspolitiken till aktörer utanför banksektorn har samtidigt ökat i takt med att finansförmedlingen blivit allt mångsidigare.

Målet för utveckling av makrotillsynsregelverket, makrotillsynsverktygen och makrotillsynsanalysen, dvs. översynen av makrotillsynspolitiken, är att säkerställa myndigheternas förmåga att sörja för den finansiella stabiliteten med rätt inriktade och avvägda policyåtgärder som sätts in i rätt tid.

Inhemsk ekonomisk-politisk påverkan

En av Finlands Banks uppgifter är att främja hållbar ekonomisk tillväxt i Finland och EU utan att äventyra prisstabilitetsmålet.

Finlands Bank deltar i den inhemska ekonomisk-politiska debatten i egenskap av oberoende expert. Bankens uttalanden baserar sig på tillförlitlig information, forskning och kvalitativa analyser.

I sina analyser betonar Finlands Bank den finländska ekonomins strukturella utmaningar. Bland annat skuldhållbarhet, sysselsättning, produktivitet och innovationer är viktiga för hållbar ekonomisk tillväxt.

Insatser för att främja ekonomisk tillväxt och klimatmålen inom EU

Den ekonomiska utvecklingen i Finland har nära kopplingar till den ekonomiska utvecklingen inom EU och Eurosystemet.

Strukturerna och reglerna för EU:s ekonomiska styrsystem påverkar verksamheten på den inre marknaden, produktivitetsutvecklingen och hållbarheten i tillväxten. De har också relevans för genomförandet av penningpolitiken och makrotillsynspolitiken.

Klimatförändringarna är en global och angelägen utmaning också för centralbankerna som kräver lösningar på internationella forum.

Finlands Bank bidrar för sin del såväl till arbetet för att utveckla EU:s ekonomiska styrsystem som till bekämpningen av klimatförändringarna och analys och hantering av relaterade risker.