Marknadsförhållandena var exceptionellt svåra under 2022, då avkastningen på både mer riskfyllda objekt och räntebärande värdepapper var huvudsakligen negativ globalt. Trots detta låg avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar under 2022 nära noll, främst med stöd av den stärkta dollarn och värdeökningen på guldet.

Med Finlands Banks finansiella tillgångar avses de poster i balansräkningen som omfattas av bankens egen investeringsverksamhet, som vid utgången av 2022 uppgick till ca 11 miljarder euro. De finansiella tillgångarna omfattar inte balansposter som härrör från Eurosystemets penningpolitiska refinansieringstransaktioner, såsom penningpolitiska köpprogram eller utlåning till affärsbanker.

Finlands Bank fattar beslut om bankens finansiella tillgångar med beaktande av avtalet om finansiella nettotillgångar ANFA (Agrement on Net Financial Assets). ANFA är ett avtal mellan centralbankerna i Eurosystemet och Europeiska centralbanken (ECB). Avtalet reglerar sådana investeringar som de nationella centralbankerna gör i utövandet av sina nationella uppgifter.

Finlands Bank investerar och förvaltar sina finansiella tillgångar i enlighet med målen för centralbanksverksamheten och med beaktande av intäkterna från och riskerna i investeringsverksamheten samt hållbarhetsaspekter. Banken riktade ytterligare fokus på hållbarheten i investeringsverksamheten och rapportering om den under 2022.

Finlands Banks valutareserv intar en primär roll för riskberedskapen

Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Storleken och valutafördelningen av Finlands Banks valutareserv är ett strategiskt beslut, som grundar sig på beredskapsaspekter.

Beslut om valutareserven fattar Finlands Banks direktion vid behov eller med minst tre års mellanrum. Målnivåerna för valutabeloppen för 2022–2024 är 5 miljarder för amerikanska dollar, för brittiska pund 650 miljoner och för japanska yen 95 miljarder enheter i lokal valuta.

Förvaltningen av valutareserven intar en primär roll i arbetet för att säkerställa Finlands Banks ekonomiska beredskap att möta framtida osäkerhetsfaktorer och risker.

Vid behov ska de nationella centralbankerna i Eurosystemet stödja ECB med transaktioner ur valutareserven. Dessutom skapar Finlands Bank bland annat beredskap för kriser som kan försämra landets externa betalningsförmåga.

Sammansättningen av de finansiella tillgångarna

Vid utgången av 2022 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 11 miljarder euro (tabell 5). De bestod av direkta och indirekta investeringar i räntebärande värdepapper, investeringar i aktie- och fastighetsfonder, bankens guldreserv och särskilda dragningsrätter (SDR, Special Drawing Rights) i Internationella valutafonden (på finska).

De direkta och indirekta investeringarna i räntebärande värdepapper i euro och andra valutor tillsammans med SDR-innehavet utgör valutareserven. Värdet av Finlands Banks guldreserv var 2,7 miljarder euro vid utgången av 2022. Banken bedrev inte aktiv investeringsverksamhet med guld under 2022.

Tabell 5.
Finlands Banks finansiella tillgångar 31.12.2022Mn euro 31.12.2021Mn euro
Guld 2 690 2 537
Valutareserv 6 861 6 719
SDR 933 690
Räntebärande värdepapper i USD 4 274 4 256
Räntebärande värdepapper i GBP 718 777
Räntebärande värdepapper i JPY 684 732
Räntefonder 252 264
Räntebärande värdepapper i EUR 0 0
Aktiefonder 1 328 1 513
Fastighetsfonder 156 176
Summa 11 035 10 946
Källa: Finlands Bank.

Investeringspolicy för Finlands Banks finansiella tillgångar

Finlands Banks finansiella tillgångar investeras i enlighet med en investeringspolicy som årligen fastställs av bankens direktion. Investeringspolicyn består av en investeringspolicy för räntebärande värdepapper, en policy för långsiktiga investeringar och principerna för ansvarsfulla investeringar.

Investeringspolicyn för räntebärande värdepapper bestämmer den strategiska fördelningen av investeringarna i räntebärande värdepapper på tillgångsklasser och anger en ränterisknivå för varje enskild valuta.

För de långsiktiga investeringarna är den förväntade avkastningen högre och likviditetskravet lägre än för övriga finansiella tillgångar. Spridning av investeringarna mellan olika tillgångar förbättrar förhållandet mellan risk och avkastning i balansräkningen som helhet.

Finlands Bank uppdaterar principerna för ansvarsfulla investeringar vid behov och årligen i samband med fastställandet av investeringspolicyn. Principerna för ansvarsfulla investeringar (på finska) och relaterade praktiska åtgärder under 2022 behandlas i ett eget avsnitt.

Investeringspolicyn, inbegripet principerna för ansvarsfulla investeringar, skapar ett strategiskt marknadsbaserat index som investeringarna kan jämföras med. Tillgångsförvaltningsbyrån kan i sin investeringsverksamhet avvika från det strategiska indexet inom ett tillåtet handlingsutrymme och i enlighet med givna risklimiter.

En långsiktig investeringspolicy som beaktar riskerna i hela balansräkningen gör det möjligt att upprätthålla en stark balansräkning och främjar Finlands Banks mål om en stabil vinstutdelning till staten utan att äventyra kapitaltäckningen.

Finlands Banks investeringar i räntebärande värdepapper 2022

Finlands Bank direktinvesteringar i räntebärande värdepapper uppgick till 5 676 miljoner euro vid utgågen av 2022.

Direktinvesteringarna bestod av statsobligationer och insättningar i centralbanker (58,9 %), obligationer utgivna av multinationella eller statsbundna institutioner (25,3 %), säkerställda obligationer med bakomliggande tillgångar (4,1 %), företagsobligationer (11,4 %) och kontantinstrument (0,3 %).

Direktinvesteringarna i fonder uppgick till 269 miljoner euro. De bestod i sin helhet av investeringen i BIS (Bank for International Settlements, Banken för internationell betalningsutjämning) fond för gröna obligationer (Green Bond).

Den genomsnittliga durationen, som utgör ett mått på ränterisken, var 1,7 år för ränteportföljen vid slutet av 2022. Investeringarna görs i obligationer med högt kreditbetyg.

Långsiktig investeringsverksamhet

Under 2022 omfattade Finlands Banks långsiktiga tillgångsförvaltning aktie- och fastighetsinvesteringar, som genomfördes indirekt via fonder. Vid utgången av 2022 var portföljens storlek 1 484 miljoner euro.

Investeringarna i aktieportföljen har spridits till indexfonder som följer ett globalt index för utvecklade ekonomier och beaktar hållbarhets- och klimatfrågor. Aktieinvesteringarna genomfördes kostnadseffektivt via passiva ETF-fonder (Exchange Traded Funds).

Finlands Bank fastighetsportfölj har spridits mellan flera europeiska onoterade fastighetsfonder som äger attraktivt belägna fastigheter som är lätta att hyra ut, vilket säkerställer en jämn hyresavkastning på dessa investeringar på lång sikt.

Avkastning på och risker i de finansiella tillgångarna

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar 2022 var –0,18 %, dvs. –24,3 miljoner euro (tabell 6).

Den globala ekonomin växte under 2022, men osäkerheten kring den ekonomiska tillväxten drog ned värderingen av riskfyllda tillgångsklasser. Den ihållande globala inflationen tvingade centralbankerna att höja styrräntorna i rask takt, vilket speglades i en global ränteuppgång.

På grund av ränteuppgången var avkastningen på räntebärande värdepapper negativ, –192,9 miljoner euro. Avkastningen på investeringar i amerikanska dollar var –175,1 miljoner euro, på investeringar i engelska pund –17,6 miljoner euro och på investeringar i japanska yen –0,4 miljoner euro.

Mot slutet av året sjönk börskurserna från de historiskt höga värderingsnivåerna i början av året och närmade sig sitt långsiktiga genomsnitt. Till börskursernas nedgång under 2022 bidrog bland annat osäkerheten kring fortsatt ekonomisk tillväxt, ränteuppgången och de geopolitiska riskerna.

Trots börsfallet var företagens resultatförmåga fortsatt måttlig, även om det kan bli en utmaning för företagen framöver att upprätthålla vinstmarginalerna när den ekonomiska tillväxten börjar visa tecken på avmattning. Avkastningen på Finlands Banks aktieportfölj 2022 var –17,7 %, dvs. –269 miljoner euro.

Den årliga avkastningen på investeringarna i fastighetsfonder varierar beroende på hyresintäkterna och värdeförändringar på fastigheterna. Fjolåret var ett kärvt år på fastighetsmarknaden. Ränte- och prisuppgången i förening med de osäkra ekonomiska utsikterna skapade tryck på värderingsnivåerna, även om hyresbetalningsförmågan hölls relativt normal. Avkastningen på Finlands Banks fastighetsportfölj 2022 var 6,7 %, dvs. 10 miljoner euro – ett relativt gott resultat med tanke på marknadsläget.

Finlands Banks fastighetsportfölj består av investeringar i onoterade fastighetsfonder med en lågriskprofil, dvs. så kallade core-fonder. Värdeutvecklingen på dem sker med eftersläpning jämfört med marknaden för börsnoterade fastighetsfonder. Således kan 2023 medföra större utmaningar för Finlands Banks fastighetsplaceringar än 2022.

År 2022 var ett exceptionellt investeringsår, då värdet på både räntebärande och mer riskfyllda investeringar sjönk avsevärt och de vanliga fördelarna med spridning inte fanns att tillgå. Finlands Banks finansiella tillgångar ökade dock beräknat i euro, särskilt på grund av förstärkningen av amerikanska dollarn och prisökningen på guldet.

Förstärkningen av dollarn gentemot euron avspeglades i en positiv omvärdering av valutareserven med 263 miljoner euro. Totalt stärktes valutaposterna i portföljen av räntebärande värdepapper med 179 miljoner euro, varav förändringen i dollarinvesteringar stod för 286 miljoner euro, förändringen i pundinvesteringar för –29 miljoner euro och förändringen i värdepapper i yen för –78 miljoner euro. Aktieportföljens andel av den totala avkastningen på växelkursförändringar utgjorde 84 miljoner euro 2022.

Tabell 6.
Avkastning på Finlands Banks finansiella tillgångar 2022 2021
% Mn euro % Mn euro
Räntebärande investeringar -3,1 -193 -0,6 -35
Aktiefonder -17,7 -269 23,1 273
Fastighetsfonder 6,7 10 6,5 10
Växelkursförändring 3,5 263 6,8 483
Summa exkl. guld och SDR -2,5 -188,0 10,5 731,0
Guld 6,0 152 4,3 103
Särskilda dragningsrätter, SDR 1,8 11 4,9 32
Summa -0,2 -24 8,6 866
Källa: Finlands Bank.

Marknadsrisken (Value-at-Risk 99 %, en dags horisont) för de finansiella tillgångarna varierade under 2022 mellan 73 miljoner euro och 202 miljoner euro (diagram 19).

Valutakursrisken är den största risken i Finlands Banks räntebärande portfölj i utländsk valuta. Valutareservens storlek har dimensionerats för centralbanksuppgifterna.

Finlands Banks andel av Europeiska centralbankens valutareserv 2022

ECB har också en egen valutareserv, och förvaltningen av den har anförtrotts de nationella centralbankerna i Eurosystemet i proportion till deras andelar enligt en kapitalfördelningsnyckel. Finlands Bank förvaltar en andel av ECB:s valutareserv i samarbete med Estlands centralbank.

I förvaltningen av ECB:s valutareserv accentueras säkerhets- och likviditetsaspekter, eftersom det primära syftet med reserven är att garantera Eurosystemet tillräckliga resurser för eventuella valutamarknadsinterventioner.

Värdet på den andel av valutareserven i amerikanska dollar som består av Finlands och Estlands sammanslagna andelar uppgick vid slutet av 2022 till 1 178 miljoner euro.

Mer information om förvaltningen av ECB:s valutareserv finns i ECB:s årsrapport.Följande artikel

Ansvarsfulla investeringar ger verkliga utsläppsminskningar