Inom Eurosystemets köpprogram skedde 2022 en övergång till återinvesteringsfasen och flexibla villkor infördes för att säkerställa att penningpolitiken får genomslag i euroområdets ekonomi. Företagsobligationsköpen genomfördes med beaktande av företagens åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

I enlighet med Europeiska centralbankens (ECB) penningpolitiska mål förvärvar Finlands Bank finländska offentliga värdepapper, finländska säkerställda obligationer och ett brett spektrum av olika företagsobligationer. Ett syfte är att minska företagsobligationsköpens miljöavtryck och bidra till uppfyllelsen av målen i Paris klimatavtal.

Finlands Bank svarar själv för riskerna i köpen av offentliga värdepapper, medan riskerna i köpprogrammen för den privata sektorn fördelas mellan centralbankerna i Eurosystemet.

Jämnare transmission av penningpolitiken över olika länder tack vare flexibilitet och nytt verktyg

ECB avslutade nettotillgångsköpen inom ramen för köpprogrammet med anledning av pandemin (PEPP, pandemic emergency purchase programme) (på engelska) vid slutet av mars och inom ramen för tillgångsköpsprogrammet (APP, asset purchase programme) (på engelska) vid början av juli.

I den nu aktuella återinvesteringsfasen återinvesteras kapitalet från förfallande värdepapper på marknaden.

Återinvesteringar av värdepapper förvärvade inom PEPP kan efter behov justeras flexibelt över tid, tillgångsklasser och jurisdiktioner för att penningpolitiken ska få ett jämnt genomslag.

Vid ECB-rådets sammanträde i juli godkändes ett nytt instrument till den penningpolitiska verktygslådan, TPI-verktyget (transmission protection instrument) som ska förebygga en ökning av ränteskillnaderna.

Eurosystemets APP-innehav ökade under 2022 från 3 123 miljarder euro till 3 254 miljarder euro. ECB publicerar Eurosystemets PEPP-innehav med två månaders mellanrum, och vid slutet av november 2022 uppgick innehavet till ca 1 683 miljarder euro, vilket var 147 miljarder mer än vid slutet av november 2021.

APP- och PEPP-innehav i Finlands Banks balansräkning 2022

Balansvärdet av bankens innehav av penningpolitiska värdepapper i bankens balansräkning (på finska) ökade från 90 miljarder euro till 96 miljarder euro under 2022. Av detta belopp stod värdepapper förvärvade inom APP-programmet för 68 miljarder euro, medan värdepapper förvärvade inom PEPP-programmet utgjorde 28 miljarder euro.

Vid slutet av 2022 uppgick värdet av statsobligationer och obligationer utgivna av statsbundna institutioner som förvärvats inom APP-programmet till 37,3 miljarder euro i Finlands Banks balansräkning, medan obligationer utgivna av europeiska institutioner stod för 2,1 miljarder euro.

Värdepapper förvärvade inom ramen för PEPP-programmet rapporteras som en summa i Finlands Banks balansräkning. Finlands Bank PEPP-innehav består huvudsakligen av offentliga obligationer men också av företagsobligationer och säkerställda obligationer.

Statistikcentralen offentliggör kvartalsvis innehavet av finska statsobligationer i de nationella finansiella räkenskaperna. Vid slutet av september 2022 motsvarade Finlands Banks innehav av finska statsobligationer 38,7 % .

Vid slutet av 2022 uppgick värdet av företagsobligationer som förvärvats inom APP-programmet till 16,5 miljarder euro i Finlands Banks balansräkning och värdet av säkerställda obligationer till 11,7 miljarder euro.

I APP och PEPP-programmen för företagsobligationer är Finlands Bank en av de sex centralbanker inom Eurosystemet som genomför köp för Eurosystemets räkning.

Utöver finländska företagsobligationer köper Finlands Bank också sådana obligationer utgivna av estniska, irländska, lettiska, litauiska och österrikiska företag som uppfyller godtagbarhetsvillkoren för köpprogrammen.

I köpen av säkerställda obligationer koncentrerar sig Finlands Bank på den finländska marknaden för säkerställda obligationer.

Vid behov lånar Eurosystemet ut värdepapper som förvärvats inom ramen för köpprogrammen tillbaka till marknaden (på engelska ) Värdepapperslånen ska bidra till likviditeten för euroområdets obligationer.

Under 2022 integrerade ECB klimataspekter i köpprogrammet för företagsobligationer

ECB meddelade den 4 juli 2022 att den integrerar klimataspekter i Eurosystemets förvärv av företagsobligationer (på finska). Dessa omfattar företagsobligationer inom både köpprogrammet för företagsobligationer (CSPP, corporate sector purchase programme) och köpprogrammet med anledning av pandemin (PEPP).

ECB har tagit hänsyn till åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna i företagsobligationsköpen sedan oktober 2022. Syftet är att minska koldioxidutsläppen från företagsobligationsinnehav i enlighet med målen i Paris klimatavtal.

För att uppnå detta prioriterar Eurosystemet i sina återinvesteringar sådana emittenter som tar större klimathänsyn i sin verksamhet. Emittentens klimatprestation beräknas med hjälp av klimatpoäng som tilldelas varje emittent.

Detaljerade uppgifter om hur klimataspekter beaktas i köpprogrammen finns på ECB:s webbplats (på engelska). Klimatåtgärderna vidtas utan åsidosättande av Eurosystemets primära prisstabilitetsmål.

Dessutom använder Eurosystemet ett separat anbudsförfarande på primärmarknaden som gynnar emittenter med högre klimatpoäng samt gröna obligationer som uppfyller särskilda villkor.