Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2020 är 142 miljoner euro. Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

Bankfullmäktige har fastställt Finlands Banks bokslut och på framställning av Finlands Banks direktion beslutat att 100 miljoner euro av bankens vinst reserveras för statens behov.

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och Eurosystemets penningpolitiska poster, intäkter från investeringen av valutareserven och bankens övriga egna finansiella tillgångar samt den vinstandel som Europeiska centralbanken intäktsför till centralbankerna i euroområdet. Räntenettot för 2020 är 731 miljoner euro (2019: 755 mn euro). Det minskade räntenettot förklaras huvudsakligen av centralbankens kostnader för de riktade penningpolitiska transaktionerna (TLTRO III). Riktade penningpolitiska transaktioner har genomförts i syfte att bidra till lätta finansiella förhållanden under coronapandemin. Räntan på transaktionerna är lägre än ECB:s inlåningsränta. På grund av de räntor som betalats till bankerna i de riktade transaktionerna minskade Finlands Banks andel av Eurosystemets monetära inkomster till 79 miljoner euro (2019: 206 mn euro), vilket försämrade räkenskapsårets resultat.

Finlands Bank använder intäkterna för att täcka sina verksamhetskostnader och avsättningar. Verksamhetskostnaderna 2020 exklusive kostnaderna för anskaffning av sedlar och avgiften till pensionsfonden uppgår till 99 miljoner euro (2019: 99 mn euro).