Mn euro 1.1.−31.12.2020 1.1.−31.12.2019
1 Ränteintäkter 857 797
2 Räntekostnader -126 -41
3 RÄNTENETTO 731 755
4 Valutakursdifferenser 36 3
5 Prisdifferenser på värdepapper 311 26
6 Värderingsförluster på valutor och värdepapper -16 -3
7 Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker -331 -24
NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER 731 757
8 Avgifts- och provisionsnetto -4 -4
9 Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster -397 -292
10 Andel av ECB:s vinst 17 7
11 Intäkter från övriga stamaktier och andelar 23 29
RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN 371 497
12 Övriga intäkter 46 42
Verksamhetskostnader -118 -114
13 Personalkostnader -57 -54
14 Avgift till pensionsfonden -10 -10
15 Administrationskostnader -33 -35
16 Avskrivningar av anläggningstillgångar -9 -9
17 Kostnader för anskaffning av sedlar -9 -6
18 Övriga kostnader -0 -0
VERKSAMHETSRESULTAT 299 425
Pensionsfondens resultat
19 Pensionsfondens intäkter 31 30
20 Pensionsfondens kostnader -31 -30
21 Förändring av avsättningar -157 -105
22 ÅRETS RESULTAT 142 320