På grund av coronapandemin var 2020 ett år fullt av utmaningar för alla arbetsgivare och arbetstagare. Under den utdragna pandemin stödde Finlands Bank personalens kristålighet på många olika sätt. Finlands Bank såg också över sin arbetsgivarprofil och tog fram ett värdeerbjudande för personalen.

Finlands Bank är en stabil och ansvarsfull arbetsgivare. Finlands Bank sysselsätter 359 anställda i mångsidiga och samhällsviktiga uppdrag.

Viktiga prioriteringar för att främja de anställdas välbefinnande är ständig kompetensutveckling, ett gott ledarskap och arbetsklimat och balans mellan arbete och fritid.

Av cheferna förväntas ett professionellt ledarskap och engagemang för att ständigt utveckla sina ledarskapsfärdigheter.

Finlands Bank genomför årligen en ledarskapsundersökning för att följa upp ledarskapskvaliteten, och banken utvecklar ledarskap, chefsarbete, verksamhetskultur och arbetsprocesser med ledning av resultaten.

Ledarskapsindex steg 2020 något från 2019 och var 72,6 på skalan 0–100. Index låg målenligt över index för referensorganisationerna, som var 71,7.

Distansarbete det nya normala – coronapandemins inverkan på arbetssätten

För att garantera en trygg och hälsosam arbetsmiljö trots coronapandemin övergick Finlands Banks anställda huvudsakligen till distansarbete i mitten av mars. Endast sådana uppgifter som kräver närvaro på kontoret har skötts på plats på banken. De som är närvarande på kontoret håller avstånd till varandra, iakttar en god hand- och hosthygien och använder munskydd.

Finlands Bank tillsatte i början av året en intern samordningsgrupp med uppgift att bland annat följa med coronapandemin och ge instruktioner mot bakgrund av myndigheternas riktlinjer.

Finlands Bank stödde medarbetarnas kristålighet bland annat genom att informera om coronapandemiläget och komma med regelbundna instruktioner till personalen, flexibelt införa nya handlings- och arbetssätt, organisera utbildning, tillhandahålla verktyg för distansarbete och förbättra arbetsergonomin vid distansarbete.

Anpassningen till distansarbete underlättades dessutom av erfarenheterna av distansarbete från tiden före pandemin och god förtrogenhet med virtuell mötesteknik.

För att få en helhetsbild av personalens välbefinnande i arbetet genomfördes en hälso- och arbetsmiljöundersökning.

Finlands Bank är en #stabilmenintestel arbetsgivare

Vi har sett över vår arbetsgivarprofil och arbetsplatsannonsering och tagit fram ett värdeerbjudande för personalen.

Den omarbetade arbetsgivarprofilen fokuserar på människorna och arbetet i centralbanken. På sin webbplats och i sina platsannonser berättar Finlands Bank tydligt om vad en centralbank gör, en hurudan arbetsgivare Finlands Bank är och vilka karriärmöjligheter banken erbjuder.

Medarbetarambassadörerna från Finlands Banks olika avdelningar och uppdrag delar i sina karriärberättelser med sig information om sig själva, sitt arbete och kompetensutvecklingsmöjligheterna, arbetets internationella dimension och klubbverksamheten samt möjligheterna att kombinera arbete och fritid.

Värdeerbjudandet till personalen är en del av Finlands Banks öppna och genomskinliga verksamhet som en ansvarsfull arbetsgivare. I värdeerbjudandet sammanfattas Finlands Banks arbetsgivaridentitet och dess arbetsgivarlöfte till personalen.

”Finlands Bank är en stabil och ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder samhällsviktiga, mångsidiga och utmanande arbetsuppgifter. Vi satsar på medmedarbetarnas kompetensutevckling och ett gott ledarskap. Internationellt samarbete hör till vår vardag. Vi månar om personalens välbefinnande och att skapa balans mellan arbete och fritid. Vi respekterar varandra och har ett gott arbetsklimat.”

 

Vi sörjde för medarbetarnas välbefinnande i arbet och kontinuiteten i verksamheten genom att kommunicera aktivt och flexibelt ta i bruk nya handlings- och arbetssätt.

Vi tog fram ett värdeerbjudande som sammanfattar Finlands Banks ambitioner som arbetsgivare och bankens erbjudande till sina anställda.

Finlands Banks värderingar utkristalliserades under en gemensam värderesa

Finlands Bank inledde på hösten en värdediskussion där hela personalen var välkommen att delta.

Målet för värdearbetet var att uppdatera organisationens värderingar så att de avspeglar varje medarbetares målbild av Finlands Bank som arbetsplats.

Medarbetarnas gemensamma värderesa genomfördes bland annat i form av virtuella caféer, enkäter och gruppdiskussioner. Deltagandet i värdedebatten var aktivt och under värderesans gång utkristalliserades följande värderingar:

”Vi på Finlands Bank
förkovrar oss ständigt och lär oss av varandra,
vi värdesätter varje medarbetares expertis,
vi handlar tillsammansn som jämbördiga kolleger,
vi tar vårt ansvar för att bygga en hållbar ekonomi och stabilitet.”

Möt våra medarbetare (på finska) 

Young Professionals-programmet skapar ekonomiska proffs

Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma Young Professionals- eller YP-program avslutades i februari 2020.

Till YP-programmet, som inleddes hösten 2018, valdes nio praktikanter genom en öppen uttagning. De arbetade under sammanlagt 1,5 års tid på Finlands Banks och Finansinspektionens olika avdelningar, i sex månaders perioder.

YP-programmet riktade sig till unga nyutexaminerade högskolestuderande och experter med några års arbetserfarenhet.

Programmet erbjöd deltagarna en möjlighet att utbilda sig till finansiella proffs, arbeta i kärnan av Eurosystemet, sätta sig in i centralbankens och den finansiella tillsynsmyndighetens kärnverksamheter och lära sig om Europeiska centralbankssystemets verksamhet och det europeiska tillsynssamarbetet.

Deltagarnas och deras chefers erfarenheter av programmet var positiva. YP-praktikanterna fick anställning genast efter programmet och många av dem kunde övergå till nya uppdrag på Finlands Bank eller Finansinspektionen.

Ansvarsfullt sommarjobb

Finlands Bank är favoritarbetsgivaren bland handelsstuderande och den populäraste arbetsgivaren inom den offentliga sektorn. Sysselsättning av unga utgör en viktig del av bankens samhällsansvarsarbete och dess verksamhet som en ansvarsfull arbetsgivare.

För att främja de ungas tillgång till ansvarsfulla sommarjobb deltar Finlands Bank i den riksomfattande kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb. Trots coronapandemin erbjöd Finlands Bank ca 40 studerande sommarjobb sommaren 2020.

Det gick också bra att sommarjobba på distans och sköta introduktionen digitalt. Sommarpraktikanterna gav Finlands Bank allmänvitsordet 3,7 (på skalan 1–4) som sommararbetsplats. Det bästa med sommarjobbet var enligt dem ansvarsfulla och intressanta arbetsuppgifter, trevliga kolleger och ett gott arbetsklimat.