Under 2020 flyttade Finlands Bank all sin kommunikation, såsom presskonferenser och möten med intressenter och medborgare, till webben. De sociala mediernas roll som informationskanal ökade ytterligare. Projektet för att främja ekonomiskt kunnande som inleddes i början av året framskred väl trots undantagsförhållandena. Projektet utmynnade i ett förslag till en nationell strategi för ekonomiskt kunnande.

Coronaviruspandemin som bröt ut i början av 2020 hade en stor inverkan också på Finlands Banks kommunikation.

Finlands Bank månar högt om medarbetarnas säkerhet och välbefinnande och verksamhetens kontinuitet vid störningar och under undantagsförhållanden. Kommunikationen hade en viktig roll för att säkerställa dessa prioriteringar. Banken informerade om coronarelaterade centralbanksåtgärder bland annat genom att öka antalet presskonferenser och publikationer.

I den interna kommunikationen utnyttjade Finlands Bank bland annat Finansinspektionens och Finlands Banks gemensamma intranät, e-post och sms. Ledningen och krishanteringsgruppen höll regelbundet informationsmöten för personalen.

Enligt en personalenkät som genomfördes sommaren 2020 upplevde medarbetarna att Finlands Banks interna kommunikation under vårens coronasituation var transparent och tillräcklig.

Publikevenemang och seminarier ställdes in eller hölls på webben under undantagsförhållandena – konsekvenserna av pandemin präglade innehållet

Finlands Bank har från första början aktivt följt och analyserat de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Information om dem har spridits regelbundet via publikevenemang, intervjuer och debattinlägg och i olika webbpublikationer.

Under 2020 informerade Finlands Bank särskilt mycket om såväl nationella som Eurosystemets coronarelaterade policyåtgärder.

På Finlands Banks webbplats introducerades en sida för att lätt följa bankens publikationer om coronapandemin (på finska), såsom pressmeddelanden, tal, nyheter och blogginlägg.

Besökarantalet på de huvudsakliga webbplatserna suomenpankki.fi och eurojatalous.fi tredubblades under 2020.

Under 2020 gav Finlands Bank ut sex webbpublikationer i samband med Euro & talous-presskonferenserna (på finska). Utöver de ordinarie publikationerna gavs ut två publikationer med särskilt fokus på coronaåtgärder och marknadsoperationer.

Medarbetarna i Finlands Bank var dessutom flitiga bloggare. Under 2020 publicerades 68 blogginlägg på webbplatsen Euro & talous.

Tack vare de direktsända presskonferenserna kunde vem som helst följa med Finlands Banks aktuella evenemang på webben oberoende av tid och plats. Riksmedierna stödde Finlands Banks kommunikation genom att interaktivt delta i bankens presskonfereser. Vissa sändningar visades 2020 också med teckenspråkstolkning.

Finlands Bank lyssnar och diskuterar

I januari 2020 inledde Europeiska centralbanken (ECB) en översyn av sin strategi. Målet med ECB:s strategiöversyn är att se till att den penningpolitiska strategin är ändamålsenlig, både nu och framöver.

Som ett led i strategiöversynen bjöd centralbankerna i euroområdet in civilsamhällsorganisationer och centralbankens andra intressenter att dela med sig av sina synpunkter.

Under hösten 2020 ordnade Finlands Bank tre lyssna-in (på finska) webbinarier på Myntmuseet. De direkta webbsändningarna var öppna för allmänheten och inspelningarna finns tillgängliga på nätet. Direktsändningarna samlade sammanlagt närmare 900 tittare.

Finlands Bank såg över sin strategi för sociala medier

Finlands Banks mål är att vara en aktiv innehållsproducent och debattör också på sociala medier. Bankens huvudsakliga uppgift i sociala medier är att sprida information och vara närvarande.

Finlands Banks är närvarande i flera sociala medier. I sin huvudkanal Twitter skickade Finlands Bank över 800 tweetar under 2020.

Finlands Banks robotekonom (på finska) som tar fram prognoser om BNP-tillväxten på kort sikt tweetade närmare hundra gånger under 2020.

Under 2020 såg Finlands Bank över sin strategi för sociala medier. Den viktigaste ändringen var att ställa nya aktuella mål för närvaron i varje kanal. I fortsättningen ska bankens innehållsproduktion vara aktivare och mer mottagaranpassad.

Finlands Bank förnyade också sitt arbetsgivarvarumärke. Det tar sig uttryck i en uppdaterad arbetsgivarprofil och nya karriärberättelser på webbplatsen och i sociala medier.

Banken uppmuntrar och stöder medarbetarnas närvaro i sociala medier, också i expertrollen. En tredjedel av Finlands Banks personal använder till exempel redan Twitter.

 

Finlands första strategi för ekonomiskt kunnande

Finlands Bank inledde 2020 samordningen av verksamheten för att främja ekonomiskt kunnande i Finland.

Samtidigt började Finlands Bank bereda en nationell strategi för ekonomiskt kunnande i enlighet med den överenskommelse som Finlands Bank, justitieministeriet och andra centrala myndigheter hade ingått i januari 2020.

Trots undantagsförhållandena framskred projektet för att främja ekonomiskt kunnande planenligt. Projektarbetet grundade sig på forskningsdata och samarbete mellan flera olika aktörer.

Finlands Bank infomerade öppet och regelbundet om hur projektet framskrider bland annat i blogginlägg, webbinarier och sociala medier.

Ett förslag till den första nationella strategin för att främja ekonomiskt kunnande i Finland stod klart i slutet av 2020. Det praktiska genomförandet av strategin fortsätter under 2021.

Myntmuseet

Guidade visningar på Finlands Banks myntmuseum ställdes in 2020 och museet stängdes för sex månader på grund av coronapandemin. Vårens publikevenemang ställdes in helt, och från och med sensommaren hölls evenemangen virtuellt.

Höstens program inleddes med ett hybridevenemang: lanseringen av Antti Heinonens facklitterära bok om sedlar, som redan är den femte i sitt slag.

I övrigt fokuserade programutbudet på pandemin och dess konsekvenser.

Museet öppnade för allmänheten i september, men var tvunget att stänga igen i december när coronasituationen förvärrades. Publiken har dock lyckats hitta till webbevenemangen.