Framför allt förändringarna i arbetssätt och arbetsresande på grund av coronapandemin ledde till minskade utsläpp för Finlands Bank 2020. Därtill har banken minskat utsläppen genom att ändra sina rutiner och ta i bruk ny teknik. Finlands Bank bedriver ett brett samarbete för att bekämpa klimatförändringen.

Den direkta miljöpåverkan av Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhet är liten. För den största miljöbelastningen står fastigheter, kontantförsörjning och resande i tjänsten.

Finlands Bank och Finansinspektionen kan bäst minska sin miljöbelastning genom att effektivisera sin energianvändning. På drygt tio år har koldioxidutsläppen de facto minskat med hela 40 %.

I likhet med tidigare år var fastighetsanvändningen 2020 den största utsläppskällan: mest energi användes för uppvärmning och avkylning av lokalerna och i elenergiförbrukningen. Fastighetsutsläppen har visserligen sjunkit mest i takt med det minskade behovet av kontorslokaler och den lägre energiförbrukningen i lokalerna.

Coronapandemin kan ha en bestående inverkan på resandet

Deltagande i internationella sammanträden utgör en viktig del av verksamheten på myndighets- och expertorganisationer som Finlands Bank och Finansinspektionen. Arbetsresorna har under tidigare år varit många och utsläppen från resorna har rent av ökat något under tidigare år.

Coronapandemin satte nästan helt stopp för det fysiska deltagandet i internationella möten.

På grund av resebegränsningarna till följd av pandemin rasade utsläppen från flygtrafiken. Utsläppen från flygtrafiken beräknas enligt personkilometer.

Erfarenheterna under coronapandemin kan också få bestående konsekvenser för resandet i tjänsten.

I början av året infördes nya tekniska lösningar för distansarbete för att motsvara det ökade distansarbetet. Till stöd för distansarbetet infördes elektroniska underskrifter på Finlands Bank och Finansinspektionen.

Medarbetarna på Finlands Bank och Finansinspektionen använde i ökad utsträckning videosystem för externa kontakter.

Tack vare de nya tekniska möjligheterna intas i framtiden en mer kritisk hållning till vilka internationella möten som tillåter och kräver fysisk närvaro.

 

Miljöutmaningarna löses tillsammans

Finlands Bank och Finansinspektionen följer upp miljöpåverkan med två mätetal relaterade till verksamhetskostnaderna som beaktar växthusgasutsläpp från energiförbrukning, persontrafik, inköp och avfall.

Finlands Bank har infört 80 indikatorer som mäter verksamhetens effektivitet. Miljöpåverkan mäts med hjälp av dessa indikatorer.

För varje tusen euro i verksamhetskostnader bildades 31,35 kg koldioxid 2020. År 2019 var motsvarande tal 50,64 kg koldioxid.

Utsläppen har inte kompenserats genom förvärv av utsläppsminskningsenheter.

Finlands Bank bedrev under året miljösamarbete med andra europeiska centralbanker. De nationella centralbankernas nätverk utbyter information om bästa praxis och löser tillsammans miljöutmaningar som är kännetecknande för centralbanker.

En god arbetsmiljö stimulerar kreativiteten

Syftet med det arbetsplatsutvecklingsprojekt som inleddes 2019 är att utveckla arbetsmiljön mot större hållbarhet och arbetssätt som ligger i tiden.

Den användartillvända arbetsplatsplanering som fortsatte 2020 stöder arbetsplatsbehoven på ett mångsidigt sätt: den skapar välbefinnande i arbetet, ökar produktiviteten, inspirerar till kreativitet, möjliggör spontan växelverkan, stöder koncentrationen och erbjuder platser för avkoppling.

När medarbetarna själva har makt och ansvar att bestämma över var de utför arbetet, har detta en positiv inverkan på arbetstagarupplevelsen. På en ansvarsfull arbetsplats återcirkuleras utgående avfall och det finns tillräckligt med utrymmen för olika arbetsuppgifter.

Finlands Bank och Finansinspektionen utvecklar arbetsmiljön tillsammans. Att få vara delaktig i förändringen bidrar till att alla medarbetare tar till sig de nya arbetssätten och mår bra i arbetet.