Finlands Banks mål är att vara en av de effektivaste centralbankerna i EU-länderna. För att nå detta mål krävs kontinuerlig och målmedveten ekonomistyrning, personalplanering och bedömning av investeringarna.

Bankens verksamhetskostnader och kostnadsmålen följs upp noggrant bland annat för att uppnå bankens effektivitets- och hållbarhetsmål. Direktionen följer upp måluppfyllelsen kvartalsvis.

År 2020 uppgick Finlands Banks verksamhetskostnader till 94,4 miljoner euro (2019: 92,0 miljoner euro). Intäkterna utgjorde 20,5 miljoner euro. På grund av coronapandemin minskade i synnerhet utfallet av de personalrelaterade kostnaderna i och med att tjänsteresorna i praktiken upphörde helt.

Till intäktsökningen bidrog de realiserade intäkterna på 4,1 miljoner euro från försäljningen av Turvalaakson Parkki Oy. Dessutom hade Finlands Bank andra betydande intäkter, till exempel ränteintäkter, som inte minskar verksamhetskostnaderna i budgeten och därför inte upptas i tabell 1.

Kostnadsbudgetens slutsumma uppgick till 73,9 miljoner euro netto. En mer ingående redovisning av kostnaderna och budgeten finns i tabell 1 och tabell 2.

Investeringarna uppgick till 6,9 miljoner euro.

Finlands Banks budgetar för 2021–2023 upprättades på hösten 2020. Budgeten för 2021 har fastställts av direktionen.

Banken har fäst större uppmärksamhet vid planeringen av investeringarna på medellång sikt. I investeringen av sina tillgångar tar banken hänsyn till kostnaderna, den kvalitativa nyttan och de operativa riskerna.

Pensionsfonden

För pensionsfondens verksamhetskostnader 2020 blev utfallet 30,5 miljoner euro (2019: 30,2 miljoner euro). Den största kostnadsposten var de utbetalda pensionerna, som uppgick till 28,4 miljoner euro. Intäktsutfallet, bestående av arbetspensionsavgifter och hyresintäkter, blev 14,1 miljoner euro.

Dessutom betalade Finlands Bank en extra avgift på 10,0 miljoner euro till pensionsfonden.

En närmare redovisning av utfallet för 2020 och budgeten för 2021 finns i tabell 3.

Pensionsfonden ger ut en egen årsberättelse.

Finansinspektionen

Finlands Banks direktion fastställer Finansinspektionens budget. Finansinspektionens verksamhetskostnader 2020 utgjorde 37,1 miljoner euro (2019: 34,8 miljoner euro). Intäkterna uppgick till sammanlagt 39,0 miljoner euro, varav tillsyns- och åtgärdsavgifterna stod för 34,8 miljoner euro och Finlands Banks finansieringsandel var 1,9 miljoner euro.

Årets överskott blev 1,9 miljoner euro. Överskottet beaktas när tillsyns- och åtgärdsavgifterna fastställs för följande räkenskapsperiod. Investeringarna uppgick till 0,5 miljoner euro.

En närmare redovisning av utfallet för 2020 och budgeten för 2021 finns i tabell 4.

Finansinspektionen ger ut en egen verksamhetsberättelse (på finska).

Tabell 1.
Finlands Bank Utfall
2020
Mn euro
Budget
2021
Mn euro
Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader 33,9 36,1
Personalrelaterade kostnader 1,0 3,6
Övriga kostnader 26,8 33,2
Bankserviceavgifter 7,7 7,9
Avskrivningar 7,7 8,5
Summa 77,1 89,3
Sedelproduktionskostnader 9,0 8,2
Avgift till pensionsfonden 8,3 8,3
Summa verksamhetskostnader 94,4 105,8
INTÄKTER
Bankserviceintäkter 3,2 3,8
Fastighetsintäkter 5,4 5,4
Övriga intäkter 5,7 0,1
Tjänster till Finansinspektionen 6,2 6,7
Summa intäkter 20,5 17,0
Netto 73,9 88,8
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 2.
Finlands Bank Utfall
2020
Mn euro
Budget
2021
Mn euro
Investeringar
Fastighetsinvesteringar 2,7 5,5
Huvudkontorsfastigheter 1,1 2,0
Fastigheten i Vanda 1,5 3,2
Övriga fastigheter 0,0 0,3
IT-utrustning och -program 3,4 5,3
Sedel- och mynthanteringsmaskiner 0,0 0,0
Säkerhetsutrustning 0,7 1,6
Övriga 0,1 0,0
Summa investeringar 6,9 12,4
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 3.
Pensionsfonden Utfall
2020
Mn euro
Budget
2021
Mn euro
Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader 0,0 0,0
Kostnader för pensionsfondsverksamheten 0,6 0,9
Pensionsfondens fastighetskostnader 0,5 0,5
Avskrivningar 0,9 1,0
Utbetalda pensioner 28,4 29,0
Summa kostnader 30,5 31,4
INTÄKTER
Arbetspensionsavgifter 12,4 13,4
Interna hyror 1,7 1,7
Avgift till pensionsfonden 10,0 10,0
Summa intäkter 24,1 25,1
Netto 6,4 6,3
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Tabell 4.
Finansinspektionen Utfall
2020
Mn euro
Budget
2021
Mn euro
Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter
KOSTNADER
Personalkostnader 22,7 24,6
Personalrelaterade kostnader 0,4 1,0
Övriga kostnader 4,9 6,3
Avskrivningar 1,2 1,0
Tjänster från Finlands Bank 6,2 6,7
Avgift till pensionsfonden 1,7 1,7
Summa verksamhetskostnader 37,1 41,2
FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
Tillsynsavgifter 33,3 35,5
Åtgärdsavgifter 1,5 1,7
Finlands Banks finansieringsandel 1,9 2,0
Över-/underskott från föregående period 2,3 2,0
Summa intäkter 39,0 41,2
Överskott överfört i ny räkning 1,9
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.