Finlands Banks genomslagskraft bygger på sakkunskap och forskning. Banken deltar i samhällsdebatten och främjar ekonomiskt kunnande i Finland.

Det primära målet med Finlands Banks ekonomisk-politiska uttalanden är att sörja för prisstabilitet, en balanserad ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet.

Finlands Banks uttalanden i den inhemska ekonomisk-politiska debatten gällde 2020 i hög grad coronapandemins ekonomiska konsekvenser.

I uttalandena betonades behovet av att reagera kraftigt och snabbt på den akuta krisen och stärka utsikterna för den ekonomiska utvecklingen på lång sikt.

Coronapandemin ökade behovet av strukturella reformer

När coronapandemin bröt ut betonade Finlands Bank att den ekonomiska politikens viktigaste insats är att hjälpa hushåll och företag att klara sig över den värst krisfasen.

Europeiska centralbankens expansiva penningpolitik gav ett kraftigt stöd till den ekonomiska tillväxten och det finansiella systemet kunde fungera utan stora problem.

Utöver euroområdets gemensamma penningpolitiska åtgärder vidtog Finlands Bank också nationella åtgärder för att stärka den finländska finansmarknadens funktion.

Utan snabba och omfattande ekonomisk-politiska åtgärder skulle pandemin ha medfört betydligt större ekonomisk skada.

Coronapandemin tjänar som en påminnelse om att sunda offentliga finanser utgör ett oersättligt skydd i svåra tider.

Coronapandemin försvårade framtagning av prognoser

Ekonomin i Finland krympte exceptionellt mycket under 2020. De ekonomiska prognoserna dominerades av coronapandemin och den efterföljande exceptionellt stora osäkerheten.

I april publicerade Finlands Bank undantagsvis två alternativa scenarier för den ekonomiska utvecklingen i Finland under åren framöver. Coronapandemins ekonomiska konsekvenser beror på hur snabbt viruset fås under kontroll i både Finland och andra länder.

Enligt decemberprognosen återhämtar sig Finlands ekonomi, om än långsamt. Även om recessionen har blivit mindre än befarat, försämrar den de ekonomiska tillväxtförutsättningarna.

Under 2020 började Finlands Bank ge ut interimsprognoser två gånger om året vid sidan om de makroekonomiska prognoserna. I interimsprognoserna publiceras utsikterna för BNP, inflationen och sysselsättningen.

Forskningen vid Finlands Bank stöder Europeiska centralbankens strategiöversyn

Internationellt samarbete är en viktig del av Finlands Banks verksamhet.

Finlands Bank deltar i internationella och europeiska institutioners och kommittéers verksamhet och har ett nära samarbete med centralbankerna i andra länder.

Europeiska centralbanken inledde 2020 en översyn av sin penningpolitiska strategi. Forskningen vid Finlands Bank har bidragit betydligt till den analys som ligger till grund för strategiöversynen.

Också coronapandemins utbrott 2020 har inverkat på Finlands Banks forskningsteman. Finlands Bank publicerade litteraturöversikter om och analyser av ekonomisk-politiska frågor som pandemin lyfte fram.

Tyngdpunkten i Finlands Banks forskning 2020 låg på penning- och makrotillsynspolitik, makroekonomi och tillväxtekonomierna.Följande artikel

Finlands Bank och den ekonomiska politiken i Finland 2020