Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet.

Eurosystemet svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Eurosystemets och Finlands Banks primära mål är prisstabilitet.

Det primära målet för Eurosystemets penningpolitik är att upprätthålla en stabil prisnivå i euroområdet. Med prisstabilitet avses en årlig konsumentprisökning som ligger nära men under 2 % på medellång sikt. Då förblir penningvärdet i stort sett oförändrat och köpkraften stark.

Finlands Bank bidrar till att upprätthålla finansiell stabilitet. Banken analyserar riskerna i det finansiella systemet, deltar i makrotillsynspolitiken och producerar finansiell statistik.

Finlands Bank sörjer för tillgången till och utgivningen av kontanter i Finland. Banken svarar både för kontantförsörjningen i Finland och för betalningssystemens utveckling och säkerhet.

Målet för Finlands Banks tillgångsförvaltning är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande investeringar som ställs på centralbanken med beaktande av riskerna i investeringsverksamheten och principen om ansvarsfulla investeringar.

Finlands Banks genomslagskraft bygger på sakkunskap och forskning. Banken tar objektivt ställning till ekonomiska frågor i Finland och globalt.

Finlands Banks hållbarhetsprogram fokuserar på insatser för hållbar tillväxt, påverkan genom information och hantering av klimatrisker.