Europeiska centralbanken reagerade i mars 2020 på coronapandemin genom att utöka tillgångsköpsprogrammet och lansera ett nytt pandemiköpprogram. Finlands Bank deltar i genomförandet av köpprogrammen för offentliga värdepapper, företagsobligationer och säkerställda obligationer. I Finlands Banks balansräkning ökade värdepappersinnehavet inom ramen för köpprogrammen till 66 miljarder euro.

ECB lanserade i mars 2015 ett utökat program för tillgångsköp, APP (asset purchase programme) (på engelska). Som ett led i de extraordinära penningpolitiska åtgärderna köper Eurosystemet tillgångar av bankerna och ökar därigenom penningmängden i ekonomin (på finska).

Målet för tillgångsköpen är att stödja den ekonomiska tillväxten i euroområdet och bidra till att prisstabilitetsmålet uppnås. Köpprogrammen har i själva verket blivit ett av de viktigaste penningpolitiska verktygen.

APP består av följande köpprogram: köpprogrammet för offentliga värdepapper (PSPP, public sector purchase programme), köpprogrammet för företagsobligationer (CSPP, corporate sector purchase programme), tredje köpprogrammet för säkerställda obligationer (CBPP3, third covered bond purchase programme) och köpprogrammet för värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSPP, asset-backed securities purchase programme).

I november 2019 fattade ECB-rådet beslut om att återuppta nettotillgångsköpen inom ramen för APP-programmet i en genomsnittlig månatlig takt om 20 miljarder euro.

På grund av coronakrisens utbrott fattade ECB-rådet den 12 mars 2020 beslut om att avsätta ytterligare 120 miljarder euro för APP-programmet för tillgångsköp som genomförs före utgången av året.

ECB-rådet räknar med att köpen fortsätter så länge som det är nödvändigt för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt och upphör strax innan höjningen av styrräntorna inleds.

Återinvesteringarna av kapitalet från förfallande värdepapper som förvärvats inom APP-programmet kommer dock att fortsätta fullt ut ännu en längre tid även efter det att höjningarna av ECB:s styrräntor har inletts och i varje fall så länge som det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en kraftigt ackommoderande penningpolitik.

Den 18 mars 2020 meddelade ECB-rådet att det kommer att lansera ett nytt temporärt köpprogram med anledning av pandemin, PEPP (pandemic emergency purchase programme) (på engelska) med en volym om 750 miljarder euro för att bekämpa de allvarliga risker som coronapandemin medfört (på engelska) för den penningpolitiska transmissionsmekanismen och utsikterna för euroområdet.

ECB-rådet beslutade höja den maximala köpvolymen för PEPP-programmet med 600 miljarder euro den 4 juni 2020 och med 500 miljarder euro den 10 december 2020, till sammanlagt 1 850 miljarder euro.

Köpen inom PEPP-programmet kommer att fortsätta till dess att ECB anser att krisen till följd av coronapandemin är över men dock åtminstone till utgången av mars 2022. Vid förfall av obligationer som förvärvats inom ramen för PEPP-programmet fortsätter återinvesteringarna av kapitalet åtminstone till slutet av 2023.

Köpen inom PEPP-programmen omfattar samma tillgångskategorier som APP-programmet. Enligt rådets beslut av den 18 mars 2020 kan också företagscertifikat förvärvas inom både PEPP- och APP-programmen. Inom PEPP-programmet kan dessutom grekiska statsobligationer och kortfristiga offentliga värdepapper med en återstående löptid om minst 70 dagar förvärvas.

Eurosystemets innehav av värdepapper inom ramen för APP-programmet ökade från 2 580 miljarder euro till 2 909 miljarder euro under 2020. ECB publicerar uppgifter om Eurosystemets PEPP-innehav med två månaders mellanrum, och innehavet uppgick vid slutet av november 2020 till circa 698 miljarder euro. På ECB:s webbplats finns historiska tidsserier för köpen inom ramen för APP- och PEPP-programmen (på engelska).

Genomförande av köpprogram på Finlands Bank

Finlands Bank genomför värdepappersköp (på finska) inom ramen för alla andra program utom programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar. Balansvärdet av bankens (på finska) innehav av penningpolitiska värdepapper ökade från 46 miljarder euro till 66 miljarder euro under 2020.

Inom köpprogrammet för offentliga värdepapper förvärvade Finlands Bank värdepapper utgivna av finska staten, Finnvera, Kommunfinans och Sysselsättningsfonden.

Vid årets slut uppgick värdet av statsobligationer och obligationer utgivna av statsbundna institutioner i Finlands Banks balansräkning till 30,3 miljarder euro. I beloppet ingår ett innehav på 0,4 miljarder euro inom programmet för värdepappersmarknaderna (SMP-programmet). Beloppet av obligationer utgivna av europeiska institutioner i balansräkningen var 2,7 miljarder euro.

Köpprogrammet för företagsobligationer genomför Finlands Bank som en av de sex centralbanker inom Eurosystemet som genomför programmet för Eurosystemets räkning.

Finlands Bank svarar inte endast för förvärv av finländska företagsobligationer utan också för köp av obligationer utgivna av irländska, österrikiska, lettiska, litauiska och estniska företag.

Inom köpprogrammet för säkerställda obligationer har Finlands Bank koncentrerat sig på den finländska marknaden för säkerställda obligationer. APP-innehaven inom köpprogrammen för den privata sektorn uppgick till 19,9 miljarder euro vid årets slut, varav 9,7 miljarder euro bestod av säkerställda obligationer och 10,2 miljarder euro av företagsobligationer.

Finlands Banks PEPP-innehav uppgick till totalt 12,8 miljarder euro vid slutet av 2020.

Prissättningen av värdepappperslån uppdaterades

Eurosystemet lånar ut värdepapper som förvärvats inom ramen för köpprogrammen tillbaka till marknaden vid behov (på engelska).

Värdepapperslånen ska bidra till marknadslikviditeten för euroområdets obligationer. Värdepapperslånen genomförs decentraliserat inom Eurosystemet.

Finlands Banks värdepappersinnehav kan lånas ut mot värdepapperssäkerhet via värdepapperslåneprogram som drivs av förvaringsinstitutet Euroclear Bank. Dessutom bedriver Finlands Bank också bilateral utlåning mot kontant säkerhet med värdepapper som förvärvats inom köpprogrammet för offentliga värdepapper.

En förteckning över sådana offentliga värdepapper och företagsobligationer som finns tillgängliga för utlåning publiceras varje vecka på Finlands Banks webbplats.

I november 2020 såg Eurosystemet över principerna för prissättning av värdepapperslånen för att säkerställa att Eurosystemets värdepapperslån är ett fortsatt konkurrenskraftigt alternativ till marknadsbaserad utlåning.