1. Ränteintäkter

Ränteintäkterna från hemmahörande utanför och i euroområdet uppgick till totalt 856,8 miljoner euro. Av detta utgjorde 124,2 miljoner euro ränteintäkter i utländsk valuta och 732,6 miljoner euro ränteintäkter i euro.

Räntan på inlåningsfaciliteten har hela året varit negativ, dvs. ränta har tagits ut på inlåning i centralbanken. Denna s.k. minusränta inflöt utöver på inlåning över natten också på innestående kassakravsmedel till den del som de överstiger kassakravet.

Räntan på ECBS-poster, dvs. fordran på ECB motsvarande överföring av valutareserver, skulden och fordran för ECB:s sedelandel, tilldelningen enligt kapitalfördelningsnyckeln och den åtföljande justeringen samt TARGET2-saldona motsvarar räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. På dessa inflöt inga ränteintäkter 2020, eftersom räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna var 0 % under hela året.

Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2020 2019 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 91,2 114,2 -23,0
Intäkter från diskonteringsinstrument 0,1 0,2 -0,1
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,3 2,2 -1,9
Utdelningar 20,5 20,5
Övriga ränteintäkter 4,3 19,9 -15,6
Summa 116,3 136,5 -20,2
Ränteintäkter i euro från hemmahörände utanför euroområdet (mn euro) 2020 2019 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 0,0 0,5 -0,5
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,0 0,0 0,0
Övriga ränteintäkter 6,4 7,4 -1,0
Summa 6,4 7,9 -1,5
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2020 2019 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 4,7 7,8 -3,1
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 3,2 0,3 2,9
Summa 7,9 8,1 -0,2
Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2020 2019 Förändring
Ränteintäkter från räntebärande värdepapper -0,1 -1,9 1,8
Intäkter från diskonteringsinstrument 2,0 -0,4 2,5
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,0 -0,0
Utdelningar från investeringar i euro 8,8 21,8 -13,0
Ränteintäkter från ECBS-poster
Ränteintäkter från penningpolitiska poster
Ränteintäkter från penningpolitiska värdepapper 233,3 226,1 7,3
Ränteintäkter härrörande från negativa räntor på kreditinstitutens inlåning 428,3 387,5 40,7
Övriga ränteintäkter 53,9 11,1 42,8
Summa 726,2 644,1 82,0
Summa ränteintäkter (mn euro) 2020 2019 Förändring
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet 116,3 136,5 -20,2
Ränteintäkter i euro från hemmahörande utanför euroområdet 6,4 7,9 -1,5
Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet 7,9 8,1 -0,2
Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet 726,2 644,1 82,0
Summa 856,8 796,7 60,1

2. Räntekostnader

Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2020 2019 Förändring
Räntekostnader för inlåning -0,0 -0,2 0,2
Övriga räntekostnader -3,0 -15,6 12,6
Summa -3,1 -15,8 12,7
Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2020 2019 Förändring
Räntekostnader för inlåning -0,0 0,0
Övriga räntekostnader -0,0 -0,0 -0,0
Summa -0,0 -0,0 -0,0
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2020 2019 Förändring
Övriga räntekostnader 0,0 0,0
Summa 0,0 0,0
Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2020 2019 Förändring
Räntekostnader för penningpolitiska poster -119,4 -24,9 -94,5
Övriga räntekostnader -3,2 -0,7 -2,5
Summa -122,6 -25,6 -97,0
Summa räntekostnader (mn euro) 2020 2019 Förändring
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet -3,1 -15,8 12,7
Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet -0,0 -0,0 -0,0
Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet -0,0 -0,0
Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet -122,6 -25,6 -97,0
Summa -125,7 -41,4 -84,3

3. Räntenetto

Räntenetto (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 Förändring
Ränteintäkter
Ränteintäkter från finansiella tillgångar 195,2 183,1 12,1
Ränteintäkter från penningpolitiska poster 661,6 613,6 48,0
Ränteintäkter från fordringar på ECBS
Summa 856,8 796,7 60,1
Räntekostnader
Räntekostnader för finansiella tillgångar -6,3 -16,5 10,2
Räntekostnader för penningpolitiska poster -119,4 -24,9 -94,5
Räntekostnader för skulder till ECBS
Summa -125,7 -41,4 -84,3
RÄNTENETTO 731,1 755,3 -24,2

4. Valutakursdifferenser

Posten innehåller realiserade valutakursvinster och valutakursförluster från försäljning av poster i utländsk valuta. År 2020 redovisades sådana vinster till ett belopp av 36,5 miljoner euro.

5. Prisdifferenser på värdepapper

Här ingår realiserade vinster och förluster från försäljning av värdepapper. År 2020 realiserades en vinst på 310,7 miljoner euro för försäljning av värdepapper.

6. Värderingsförluster på valutor och värdepapper

Posten innehåller värderingsförluster på valutor och värdepapper. Varje värdepappersslag och valuta särredovisas i bokföringen. År 2020 redovisades 14,9 miljoner euro i värderingsförluster på valutor. I värderingsförluster på värdepapper redovisades 1,1 miljoner euro.

7. Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker

Realiserade nettovinster till följd av valutakursdifferenser och prisdifferenser, sammanlagt 331,2 miljoner euro, avsattes för valutakurs- och prisrisker i enlighet med redovisningsprinciperna. Avsättningarna har specificerats i noterna till skulderna.

8. Avgifts- och provisionsnetto

I posten ingår avgifter och provisioner som hänför sig till investeringsverksamheten.

9. Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster

Monetära inkomster (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019
Finlands Banks inbetalda monetära inkomster till poolen 476,5 513,4
Finlands Banks andel av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln 79,3 206,3
Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln -397,2 -307,1
Justeringar av monetära inkomster tilldelade under tidigare år -1,1 14,2
Avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner 1,6 1,3
Summa -396,7 -291,6

I posten ingår nettoresultatet av sammanläggningen av monetära inkomster för 2020, vilket utgör en kostnad på 397,2 miljoner euro (2019: –307,1 miljoner euro). I posten ingår också Finlands Banks andel av realiserade förluster som hänför sig till värdepapper som innehafts av en nationell centralbank i Eurosystemet och som förvärvats inom ramen för programmet för köp av företagsobligationer samt Finlands Banks andel av upplösningen av en avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner som gjordes 2019 (se 12 ”Avsättningar” i noterna till balansräkningen).

De monetära inkomsterna för varje nationell centralbank i Eurosystemet beräknas på de årliga intäkterna av de reserverade tillgångar som centralbanken håller som motvärden till skuldbasen. Skuldbasen består huvudsakligen av följande poster: utelöpande sedlar, skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner, skulder för de nationella centralbankerna inom Eurosystemet relaterade till emission av ECB:s skuldebrev, nettoskuld inom Eurosystemet på grund av TARGET2-transaktioner, nettoskulder inom Eurosystemet relaterade till tilldelningen av eurosedlar, upplupen ränta på penningpolitiska skulder med en löptid på minst ett år som varje nationell centralbank redovisat vid varje kvartalsslut, skulder gentemot ECB som motsvarar fordringar relaterade till swappavtal som medför nettointäkter för Eurosystemet. Ränta som ska betalats på poster som ingår i skuldbasen ska avräknas från nettoandelen av de monetära inkomsterna.

De reserverade tillgångarna består huvudsakligen av följande poster: utlåning i euro till kreditinstitut inom euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner, värdepapper som innehas för penningpolitiska syften, fordringar inom Eurosystemet motsvarande överföring av valutareserver till ECB, nettofordran inom Eurosystemet på grund av TARGET2-transaktioner, nettofordringar inom Eurosystemet relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet, fordringar på motparter i euroområdet relaterade till valutaswappar mellan ECB och centralbanker utanför Eurosystemet som medför nettointäkter för Eurosystemet, upplupen ränta på penningpolitiska tillgångar med en löptid på minst ett år som varje nationell centralbank redovisat vid varje kvartalsslut, en begränsad mängd av respektive nationell centralbanks guldreserv som motsvarar dess andel enligt ECB:s kapitalfördelningsnyckel.

Varje nationell centralbanks monetära inkomster ska beräknas på de faktiska inkomsterna av dess bokförda reserverade tillgångar, med undantag för guld som det inte beräknas någon avkastning på, och följande poster som ska anses ge en avkastning som motsvarar den senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 1) värdepapper som innehas för penningpolitiska syften och som har förvärvats med stöd av ECB:s beslut ECB/2009/16 av den 2 juli 2009 om genomförandet av programmet för köp av säkerställda obligationer, 2) värdepapper som innehas i penningpolitiska syften och som har förvärvats med stöd av ECB:s beslut ECB/2011/17 av den 3 november 2011 om genomförandet av det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, och 3) skuldebrev som emitterats av staten, regionala eller kommunala myndigheter och erkända organ eller ersättande räntebärande instrument som emitterats av företag i den offentliga sektorn och som har förvärvats med stöd av ECB:s beslut ECB/2020/9 av den 3 februari 2020 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna eller med stöd av ECB:s beslut ECB/2020/17 av den 24 mars 2020 om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin. Om den nationella centralbankens reserverade tillgångar överstiger eller understiger värdet av bankens skuldbas, kompenseras skillnaden med den senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

Eurosystemets sammanräknade monetära inkomster fördelas på de nationella centralbankerna enligt kapitalfördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital. Finlands Banks nettoandel är lika med de monetära inkomster som banken betalat in till poolen (476,5 miljoner euro) minus Finlands Banks andel av de monetära inkomsterna enligt fördelningsnyckeln (79,3 miljoner euro).

10. Andel av ECB:s vinst

ECB delade ut en vinst för räkenskapsåret 2019 på 935 miljoner euro. Finlands Banks redovisade andel 2020 uppgick till 17,1 miljoner euro.

11. Intäkter från övriga stamaktier och andelar

Här ingår avkastning på värdepappersportföljen enligt SMP-programmet, det utökade programmet för tillgångsköp (APP) och köpprogrammet med anledning av pandemin (PEPP) som ECB fördelat i form av interimistisk vinstutdelning för räkenskapsåret 2020, sammanlagt 23,1 miljoner euro.

12. Övriga intäkter

I posten ingår 34,8 miljoner euro i Finansinspektionens intäkter. Vidare ingår 3,8 miljoner euro i fastighetsintäkter och 4,1 miljoner euro i överlåtelsevinster på avyttring av fastigheter samt expeditionsavgifter och provisioner.

13. Personalkostnader

Personalkostnader (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019
Löner och arvoden 45,8 43,9
Arbetsgivarersättningar till pensionsfonden 8,9 8,5
Övriga lönebikostnader 1,9 1,5
Summa 56,6 53,9
Medelantal anställda 2020 2019
Anställda Anställda
Finlands Bank 355 362
Finansinspektionen 231 226
Summa 586 588
Direktionsmedlemmarnas grundlöner (euro) 2020
Olli Rehn 274 550
Marja Nykänen 247 460
Tuomas Välimäki 204 290
Summa 726 300

Till direktionsmedlemmarna utbetalades totalt 41 522,88 euro i naturaförmåner (lunchförmån, telefonförmån och bilförmån).

Direktionsmedlemmarnas pensionsförmåner bestäms enligt Finlands Banks pensionsstadga, utan specialvillkor och enligt samma förutsättningar och villkor som för den övriga personalen. Finlands Banks pensionsstadga följer pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) i tillämpliga delar. En direktionsmedlem kan efter avslutad mandatperiod få ersättning för inkomstbortfall, om personen till följd av karensbestämmelsen inte kan ta emot annat arbete eller pensionen från Finlands Bank är lägre än ersättningen för inkomstbortfall. Den fulla ersättningen för inkomstbortfall är 60 % av lönen och den betalas i ett år, efter samordning med pensionen från Finlands Bank, så att dessa tillsammans begränsas till högst 60 % av lönen.

14. Avgift till pensionsfonden

Under 2020 betalade Finlands Bank med bankfullmäktiges godkännande in en pensionsfondsavgift på 10 miljoner euro till pensionsfonden för att täcka räkenskapsperiodens underskott.

15. Administrationskostnader

Administrationskostnader (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019
Materielkostnader 0,4 0,5
Kostnader för maskiner och inventarier 7,0 7,1
Kostnader för fastigheter 8,5 8,9
Personalrelaterade kostnader 1,3 4,0
Kostnader för köpta tjänster 13,7 12,8
Övriga administrationskostnader 2,1 2,1
Summa 32,9 35,4

Här redovisas hyror, möteskostnader, PR-kostnader, kostnader för köpta tjänster och kontorsartiklar. Som administrationskostnader redovisas också kostnaderna för utbildning, tjänsteresor och rekrytering.

16. Avskrivningar av anläggningstillgångar

Avskrivningar av anläggningstillgångar (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019
Byggnader 3,6 3,4
Maskiner och inventarier 2,5 2,7
Summa 6,1 6,1
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019
IT-system 2,8 3,2
Summa 2,8 3,2

17. Kostnader för anskaffning av sedlar

Kostnaderna för anskaffning av sedlar var 9,0 miljoner euro.

18. Övriga kostnader

Största delen av övriga kostnader hänför sig till drift och underhåll av fastigheter.

19. Pensionsfondens intäkter

Här redovisas Finlands Banks och Finansinspektionens arbetsgivarandelar och arbetstagarnas andel av premieinkomsten, sammanlagt 12,4 miljoner euro, samt avgiften till pensionsfonden på 10 miljoner euro. Posten innehåller också pensionsfondens fastighetsintäkter, 1,7 miljoner euro.

20. Pensionsfondens kostnader

I posten ingår utbetalda pensioner, 28,8 miljoner euro, förvaltningskostnader och avskrivningar av pensionsfondens anläggningstillgångar.

21. Förändring av avsättningar

I posten redovisas 57 miljoner euro i nya avsättningar för att trygga realvärdet av eget kapital och 100 miljoner euro i nya generella avsättningar. Avsättningarna har specificerats i noterna till skulderna.

22. Årets resultat

Vinsten för räkenskapsåret 2020 blev 142,0 miljoner euro. Direktionen föreslår bankfullmäktige att 100,0 miljoner euro av vinsten reserveras för statens behov.