Centralbankens hållbarhet utgår från dess kärnverksamhet. Bankens verksamhetsidé bottnar i att bygga hållbar ekonomisk stabilitet och därigenom främja befolkningens välbefinnande.

Det är bankens uppgift att för sin del sörja för en stabil prisnivå, säkra och tillgängliga betalningssystem och ett säkert finansiellt system. Finlands Bank bidrar också till att skapa ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Genom att sköta dessa uppdrag i enlighet med vårt mål bidrar vi på bästa möjliga sätt till det finländska samhället. Banken har också förbundit sig till att främja FN:s hållbarhetsmål i sin kärnverksamhet.

I fokus för Finlands Banks hållbarhetsprogram står insatser för att främja hållbar tillväxt och välfärd, påverkan genom information och samarbete och hantering av klimatrisker.

Finlands Bank rapporterar om uppfyllelsen av målen för hållbarhetsprogrammet i årsberättelsen och i personalbokslutet,

Hållbarhetsprogrammet verkställs under ledning av Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma hållbarhetsnätverk. Nätverkets sammanträden under 2020 hölls i form av webbinarier som ordnades en gång per kvartal. Nätverket har drygt 40 medlemmar och ordförande för styrgruppen är direktionens vice ordförande Marja Nykänen. På webbinarierna behandlades 1) Finlands Banks och Finansinspektionens klimatarbete, 2) hållbara arbetssätt och 3) inkluderande finanssystem och främjande av ekonomiskt kunnande.

Fakta om Finlands Banks hållbarhet

Vi sörjde för medarbetarnas välbefinnande i arbet och kontinuiteten i verksamheten genom att kommunicera aktivt och flexibelt ta i bruk nya handlings- och arbetssätt.

Vi tog fram ett värdeerbjudande som sammanfattar Finlands Banks ambitioner som arbetsgivare och bankens erbjudande till sina anställda.

Läs mer »

Ansvarsfulla investeringar bygger på hållbarhetsmål och riskhantering

Ansvarsfulla investeringar utgör en väsentlig del av Finlands Banks tillgångsförvaltning. Finlands Banks direktion godkände i december offentliga principer för ansvarsfulla investeringar, som styr investeringsverksamheten. Under 2020 såg Finlands Bank över sina rutiner inom ansvarsfulla investeringar.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Kartläggningen av finansiella klimatrisker avancerar

Klimatförändringen medför också risker för den finansiella sektorn. Finlands Bank deltar i olika internationella samarbetsgrupper för att utveckla analysmetoder och uppföljning för bedömning av riskerna.

Läs mer om beredskapen för klimatrisker

Hantering av Finlands Banks finansiella risker

Till en centralbanks kärnuppgifter hör att genomföra penningpolitik och säkerställa stabiliteten och funktionen i det finansiella systemet. Dessa uppgifter medför finansiella risker som Finlands Bank skapar beredskap för genom att sörja för en stark balansräkning. Under 2020 ökade de penningpolitiska riskerna.

Läs mer om hanteringen av finansiella risker

Coronapandemin minskade Finlands Banks utsläpp

Finlands Banks utsläpp minskade 2020 framför allt till följd av förändringarna i arbetssätt och arbetsresandet i coronapandemins spår. Därtill har banken minskat utsläppen genom att ändra sina rutiner och ta i bruk ny teknik. Finlands Bank bedriver ett omfattande samarbete för att bekämpa klimatförändringen.

Läs mer om miljöansvaret för Finlands Banks egen verksamhet

Kontantförsörjningens miljöpåverkan 2020: transportsträckorna minskar

Kontantförsörjningen hör till centralbankernas mest operativa uppgifter och ger därför också upphov till utsläpp. Kontantförsörjningen är emellertid inte någon särskilt betydande källa till koldioxidutsläpp i samhällsekonomin som helhet.

Läs mer om kontantförsörjningens miljöpåverkan

Personalen: Gedigen expertis är stabil valuta

På grund av coronapandemin var 2020 ett år fullt av utmaningar för alla arbetsgivare och arbetstagare. Under den utdragna pandemin stödde Finlands Bank medarbetarnas kristålighet på många olika sätt. Banken såg också över sin arbetsgivarprofil och tog fram ett värdeerbjudande för personalen.

Läs mer om Fnlands Banks sociala ansvar

Finlands första strategi för ekonomiskt kunnande

Projektet för att främja ekonomiskt kunnande inleddes vid början av året och framskred väl trots undantagsförhållandena. Arbetet utmynnade i ett förslag till en nationell strategi för ekonomiskt kunnande.

Enligt förslaget är ambitionen att finländarnas ekonomiska kunnande ska vara bäst i världen 2030. Målet är att så många som möjligt ska inse betydelsen av ekonomiskt kunnande för sitt eget liv och kunna fatta förnuftiga ekonomiska beslut.

Läs mer om Finlands Banks arbete för att främja det ekonomiska kunnandet