Målen för Finlands Banks investeringsverksamhet är säkerhet, likviditet och avkastning. Hållbarhet utgör en viktig del av portföljförvaltningen: investeringsbesluten fattas med beaktande av faktorer kopplade till miljö, samhällsansvar, företagsstyrning och riskerna i investeringsverksamheten.

Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Finlands Bank har också investeringar i euro.

Genom sin tillgångsförvaltning säkrar Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och förmågan att vid behov stödja likviditeten i banksystemet.

Risklimiterna för investeringarna och investeringsverksamheten garanterar en säker förvaltning av de finansiella tillgångarna.

Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att bära de risker som banken exponeras för i sin verksamhet.

Finlands Banks finansiella tillgångar består av mångsidiga investeringar

Vid slutet av 2020 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 10 miljarder euro. Tillgångarna bestod av guld- och valutareserverna, räntebärande värdepapper i euro och aktie- och fastighetsinvesteringar.

Till följd av åtgärderna på grund av coronapandemin i förening med förändringar i valuta- och aktiekurser sjönk värdet av de finansiella tillgångarna med ca 1 miljard euro under året.

Finlands Banks investeringar i räntebärande värdepapper styrs av en investeringspolicy som årligen fastställs av bankens direktion. Över hälften av Finlands Banks portfölj av räntebärande värdepapper består av statsobligationer och inlåning i centralbanken.

Utöver portföljen av räntebärande värdepapper förvaltar Finlands Bank en portfölj av långsiktiga investeringar. För dessa investeringar är den förväntade avkastningen högre och likviditetskravet lägre än för övriga finansiella tillgångar.

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar 2020 var 0,5 %, dvs. 76 miljoner euro.

Finlands Bank bidrar aktivt till en hållbar tillgångsförvaltning

Hållbarhet utgör en oskiljaktig del av Finlands Banks tillgångsförvaltning.

Enkelt uttryckt innebär en ansvarsfull investeringsverksamhet att investeringsbesluten fattas med beaktande av faktorer kopplade till miljö, samhällsansvar och företagsstyrning. Hållbarhetsaspekter ingår också i hanteringen av risker i investeringsverksamheten.

Finlands Bank har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar.

Finlands Banks aktie- och fastighetsinvesteringar är placerade i fonder som förvaltas av externa portföljförvaltare. Under 2020 tog Finlands Bank fram en hållbarhetsenkät för externa portföljförvaltare för uppföljning av hållbarhetsaspekterna.

Finlands Bank har utfört de första beräkningarna av koldioxidavtrycket och scenarioanalyser för portföljen för att undersöka nuläget i hållbarhetsuppföljningen, identifiera klimatrelaterade risker och möjligheter och ställa upp nya klimatmål.

Syftet är att integrera klimatmålen med principerna för ansvarsfulla investeringar under 2021.Följande artikel

Finlands Banks tillgångsförvaltning