Hållbarhet utgör en integrerad del av Finlands Banks tillgångsförvaltning. Investeringsverksamheten styrs av offentliga principer för hållbara investeringar som bankens direktion antog i december. Under 2020 såg Finlands Bank över sina arbetssätt inom ansvarsfulla investeringar.

Finlands Banks investeringsverksamhet i ett nötskal

Målet för Finlands Banks investeringsverksamhet är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande tillgångar som ställs på centralbanken.

Genom sin investeringsverksamhet säkrar Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och sin förmåga att vid behov använda bland annat valutareserven för att stödja likviditeten i banksystemet.

Finlands Bank investerar och förvaltar sina finansiella tillgångar för att uppfylla sina mål som centralbank och med beaktande av riskerna i investeringsverksamheten och principen om hållbara investeringar.

Finlands Banks hållbarhetssynpunkter beträffande investeringar grundar sig dels på målet att svara mot hållbarhetskraven för investeringsverksamheten och dels på målet att bättra hantera olika slags risker.

Hållbarhet utgör en del av Finlands Banks portföljförvaltning

Finlands Banks direktion antog i december 2020 offentliga principer för ansvarsfulla investeringar (på finska), som styr bankens investeringsverksamhet. Enkelt uttryckt innebär en ansvarsfull investeringsverksamhet att investeringsbesluten fattas med beaktande av ESG-faktorerna (environmental, social, governance), dvs. faktorer kopplade till miljö, samhällsansvar och företagsstyrning.

Olika tillgångsslag har olika särdrag. Varje investerare ska välja de angreppssätt och verktyg som lämpar sig för investerarens egen investeringsstrategi och -portfölj.

Finlands Banks finansiella tillgångar består till största delen av investeringar i statsobligationer och obligationer utgivna av statsbundna institutioner, säkerställda obligationer och företagsobligationer.

Dessutom anlitar banken externa portföljförvaltare för investeringar i aktier och fastigheter.

Finlands Banks strategier för ansvarsfulla investeringar

Finlands Banks viktigaste strategier för ansvarsfulla investeringar är ESG-integrering,  temainvesteringar och normbaserad screening.

Finlands Banks portföljföraltare införlivar ESG-faktorer med bankens portföljförvaltning och investeringsbeslut. Ansvaret för hållbarhetsaspekter har således inte lagts på externa portföljförvaltare eller tjänsteleverantörer.

Finlands Banks förutsätter att också externa kapitalförvaltare tar hänsyn till hållbarhetsaspekter. Dessutom beaktar banken hållbarhetsaspekterna i sin uppföljning av kapitalförvaltaren och fonden avseende en aktuell investering.

Temainvesteringar utgör en av Finlands Banks strategier för ansvarsfulla investeringar. För att en investering ska räknas som en hållbar temainvestering ska en utomstående instans ha utfärdat ett certifikat för investeringen.

Finlands Bank förutsätter att direktinvesteringsfonder och -företag uppfyller internationella normer. Finlands Bank investerar inte i värdepapper utgivna av emittenter som inte iakttar principerna om hållbar företagsverksamhet enligt till exempel FN:s Global Compact-initiativ.

Finlands Bank gör inte heller direktinvesteringar i företag som tillverkar vapen som är förbjudna genom internationella avtal.

Beslut om exkludering av en emittent fattas av Finlands Banks interna arbetsgrupp för ansvarsfulla investeringar. Arbetsgruppen lämnar regelbundna rapporter till direktionen om investeringsportföljens hållbarhet och exkluderade, dvs. uteslutna emittenter.

Hållbarhetsuppföljningen av externa kapitalförvaltare förbättrades 2020

Finlands Banks aktie- och fastighetsinnehav är placerat i fonder som förvaltas av externa kapitalförvaltare.

Hållbarhetsarbetet fokuserar således på uppföljning av kapitalförvaltarna till exempel i fråga om ägaraktivitet, miljörapportering och framgång i internationella jämförelser.

Under 2020 tog Finlands Bank fram en hållbarhetsenkät för externa portföljförvaltare för uppföljning av hållbarhetsaspekterna.

Dessutom utökade banken informationen från den normbaserade screeningen till att gälla utvalda externa kapitalförvaltningsinstitut och motparterna i bankens värdepappershandel.

Klimatmålen som föremål för utveckling

Finlands Bank har utfört de första beräkningarna av koldioxidavtrycket och scenarioanalyser för portföljen för att undersöka nuläget, identifiera klimatrelaterade risker och möjligheter och ställa upp nya klimatmål.

Med hjälp av beräkningarna har Finlands Bank till exempel identifierat de största utsläppskällorna i sina direktinvesteringar.

Syftet är att integrera klimatmålen med principerna för ansvarsfulla investeringar under 2021. 

Internationellt och inhemskt samarbete stöder utvecklingen mot ansvarsfulla arbetssätt

Finlands Bank har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investment).

Undertecknarna förbinder sig till att rapportera åtgärder på området för ansvarsfulla investeringar enligt gemensamma rapporteringsregler. Finlands Bank använder erfarenheterna av rapporteringen till att vidareutveckla hållbarhetsaspekterna i sin tillgångsförvaltning.

Finlands Bank är vidare medlem av det internationella NGFS-nätverket och den inhemska föreningen Finsif ry.

NGFS eller Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System är ett globalt samarbetsnätverk för centralbanker och tillsynsmyndigheter, medan Finsif eller Finland’s Sustainable Investment Forum är en förening inom ansvarsfulla investeringar. Bägge organisationernas mål är att främja ansvarsfulla investeringar och integration av hållbarhetsaspekter i investeringsverksamheten.

Finlands Bank har under 2020 aktivt medverkat i inhemska och utländska arbetsgrupper på området, deltagit i debatten om ansvarsfulla investeringar och bidragit med artiklar till olika publikationer.

Finlands Bank har undersökt de internationella TCFD-rapporteringsrekommendationerna. TCFD eller Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (på engelska) utgör ett rapporteringsramverk som hjälper organisationerna att ta fram jämförbar information om klimatrelaterade risker och möjligheter.

I den ovannämnda PRI-rapporteringen (på engelska) finns också frågor om uppfyllelsen av TCFD-rekommendationerna.

Alla TCFD-rekommendationer har ännu inte införlivats med Finlands Banks verksamhet och rapportering men de beaktas i utvecklingsarbetet.

Läs mer på webbplatsen Euro & talous (på finska).Följande artikel

Hantering av Finlands Banks finansiella risker