Mn euro 31.12.2020 31.12.2019
TILLGÅNGAR
1 Guld och guldfordringar 2 434 2 135
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 8 461 7 932
Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) 1 973 1 961
Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar 6 488 5 971
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 295 325
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 227
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 21 779 4 648
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 0 1
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 65 657 47 789
Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 65 477 45 946
Andra värdepapper 180 1 843
8 Fordringar inom Eurosystemet 56 871 62 604
Andel i ECB 165 159
Fordringar motsvarande överföring av valutareserver 741 736
Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet 6 872 4 908
Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) 49 093 56 800
9 Övriga tillgångar 625 591
Euroområdets mynt 45 33
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 101 111
Övriga omsättningstillgångar 35 36
Diverse 445 411
Summa tillgångar 156 121 126 250
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
Mn euro 31.12.2020 31.12.2019
SKULDER
1 Utelöpande sedlar 24 243 21 712
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 110 864 90 403
Löpande räkningar (inkl. kassakrav) 89 190 65 127
Inlåningsfacilitet 21 674 25 276
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1
4 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 5 608 158
5 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 2 743 1 376
6 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet
8 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 1 402 1 468
9 Skulder inom Eurosystemet
10 Övriga skulder 133 47
11 Värderegleringskonton 2 876 3 268
12 Avsättningar 5 237 4 757
13 Kapital och reserver 2 873 2 741
Grundfond 841 841
Reservfond 2 032 1 900
14 Årets vinst 142 320
Summa skulder 156 121 126 249