Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet utformas och genomförs av Eurosystemet. Det primära målet är att upprätthålla en stabil prisnivå i euroområdet så att penningvärdet förblir mer eller mindre oförändrat och köpkraften stark. Besluten fattas med ledning av Europeiska centralbankens penningpolitiska strategi, vars översyn inleddes 2020.

Till Eurosystemet hör euroländernas nationella centralbanker och Europeiska centralbanken (ECB). Som medlem i Eurosystemet deltar Finlands Bank i att utforma, verkställa och fatta beslut om penningpolitiken.

Finlands Bank svarar för genomförandet av Eurosystemets penningpolitik i Finland.

ECB-rådet upprätthåller prisstabilitet med hjälp av penningpolitiska verktyg

Det primära målet för penningpolitiken är att upprätthålla prisstabilitet. Detta är viktigt för att penningvärdet ska förbli mer eller mindre oförändrat och köpkraften stark.

Enligt ECB:s nuvarande definition råder prisstabilitet när inflationen ligger under, men nära, 2 % på medellång sikt. Prisstabilitet bildar grunden för hållbar ekonomisk tillväxt.

Till Eurosystemets viktigaste penningpolitiska verktyg hör reglering av styrräntorna, långfristiga refinansieringstransaktioner för bankerna och värdepappersköp. Då styrräntorna redan ligger på en låg nivå, har värdepappersköpens betydelse för genomförandet av penningpolitiken ökat.

Den expansiva penningpolitiken har hjälpt företag och hushåll över den värsta krisfasen

På grund av coronapandemin mattades den ekonomiska tillväxten och inflationsförväntningarna i euroområdet av och inflationen föll kraftigt under 2020.

ECB-rådet reagerade på det svaga ekonomiska läget genom att införa penningpolitiska lättnader i flera repriser och på många olika sätt. Penningpolitiska åtgärder har vidtagits för att hjälpa företag och hushåll över den värsta krisfasen och skapa förutsättningar för återhämtning av ekonomin efter krisen.

ECB-rådet har bland annat låtit inlåningsräntan ligga kvar på –0,5 %, mildrat säkerhetskraven för centralbankskredit, ökat värdepappersköpen och infört fördelaktigare villkor för deltagande i de långfristiga refinansieringstransaktionerna för bankerna.

De riktade refinansieringstransaktionerna (TLTRO) var 2020 en viktig del av Eurosystemets åtgärder för hanteringen av den kris som följde av coronapandemin. Efterfrågan på tilldelning från refinansieringstransaktionerna var god.

Utöver medverkan i Eurosystemets gemensamma åtgärder vidtog Finlands Bank 2020 också nationella åtgärder för att stödja tillgången till säkerheter för sina penningpolitiska motparter, dvs. kreditinstituten, och finansförmedlingen till företag och hushåll.

I sin vägledning om penningpolitiken framhöll ECB-rådet att en expansiv penningpolitik behövs ännu under en längre tid. Den expansiva penningpolitiken säkerställer fortsatt gynnsamma likviditetsvillkor inom alla sektorer av ekonomin.

Europeiska centralbanken inledde en översyn av sin penningpolitiska strategi

Europeiska centralbankens råd inledde en översyn av sin penningpolitiska strategi i januari 2020.

Behovet av en strategiöversyn föranleds av förändringarna i den ekonomiska omvärlden. Den historiskt låga räntenivån begränsar centralbankens möjligheter att reagera på negativa överraskningar för ekonomin. Till omvärldsförändringen bidrar befolkningens åldrande, en svag produktivitet, digitaliseringen och klimatförändringen.

Föremål för översyn är definitionen av prisstabilitet, den penningpolitiska verktygslådan och dess effektivitet, de ekonomiska analyserna och ECB:s kommunikationspraxis.

Andra viktiga aspekter är finansiell stabilitet, globalisering, sysselsättning och miljöhållbarhet.

Tio arbetsgrupper har tillsatts för strategiöversynsarbetet. Finlands Bank är representerad i alla arbetsgrupperna. Finlands Banks forskning har bidragit stort till den underliggande analysen.

Översynen av den penningpolitiska strategin genomförs på basis av en ingående analys, förutsättningslöst och i samråd med alla intressentgrupper.

Finlands Bank arrangerade 2020 tre öppna samråd för att skapa sig en bättre förståelse av vad som är viktigt för människorna i översynen av den penningpolitiska strategin.

Översynen av Europeiska centralbankens penningpolitiska strategi ska vara slutförd före mitten av 2021.Följande artikel

Europeiska centralbanken inledde en översyn av den penningpolitiska strategin 2020